П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 24.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и четвърти юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора Делчо Лавчев

сложи за разглеждане адм. дело № 545 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.А. не се явява. Призовката изпратена до същия е върната в цялост, с отразяване, че по данни на служител в РПЦ – Харманли лицето е напуснало РПЦ – Харманли. В съдебната зала се явява адв.М.М., назначен за процесуален представител на жалбоподателя с Разпореждане на съда от 07.07.2020г. Призовката до представляващия жалбоподателя е оформена редовно.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган в РПЦ- Харманли при Държавната агенция за бежанците при МС (Е. Ч.), редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от ст.юрк. Х., с пълномощно представено днес.

СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, конституирани като страна в производството с Разпореждане на съда от 17.07.2020г., се представляват от прокурор Лавчев.

Адв. М. – Да се даде ход на делото.

Ст.юрк. Х. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата, окомплектоване с цялата административна преписка.

Адв. М. – Считам жалбата за основателна и законосъобразна. Няма да соча нови доказателства. Да се приеме преписката.

Ст.юрк.Х. – Считаме  жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост административната преписка. Представям и моля да приемете Докладна записка вх.№489/01.07.2020г. за самоволно напуснали чужденци РПЦ- Харманли. Справка за държава по произход няма да представя, тъй като Интервюиращия орган е използвал последната актуална справка за държава по произход и няма данни за изменение на политическата и икономическа обстановка. Нямам доказателствени искания.

Адв. М. – Да се приеме докладната записка.

ПРОКУРОРЪТ– Жалбата е допустима, относно нейната основателност ще взема становище в хода по същество. Да се приемат всички доказателства постъпили по делото и днес представената от ответната страна Докладна записка. Нямам доказателствени искания.

С оглед така изложените съображения в днешно съдебно заседание от явилите се страни, съдът намира, че следва по делото да бъде приложена така постъпилата административна преписка от ответната страна по опис, като бъдат приети като писмени доказателства  по делото всички съдържащи се в нея документи, както и днес представената Докладна записка вх.№489/01.07.2020г. за самоволно напуснали чужденци РПЦ - Харманли. С оглед обстоятелствата, че страните нямат нови доказателствени искания и не представят нови доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№3506/30.06.2020 г.

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото всички съдържащи се в преписката документи съобразно опис от 29 пункта и находящи се от л.4 до л.51 по делото, както и Докладна записка вх.№489/01.07.2020г. за самоволно напуснали чужденци РПЦ- Харманли.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 Адв.М. – Считам, че бежанската история от Интервюиращия орган е неправилно анализирана. Твърдя, че изводите възприети като фактическа обстановка са неправилни. Считам също, че са налице предпоставките за предоставяне на хуманитарен статут и моля да уважите жалбата, като отмените решението на ДАБ като незаконосъобразно и неправилно.

Ст.юрк.Х. – Моля да отхвърлите жалбата на Я.А., гражданин на ****, срещу решението на Интервюиращия орган като неоснователна и недоказана. Считам, че при постановяване на своето решение Интервюиращият орган е преценил всички правно значими факти, свързани с личното му положение в страната по произход, като не са допуснати посочените в жалбата нарушения на закона. Подробности съм изложила в писмени бележки, които моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Считам индивидуалния административен акт за правилен и законосъобразен, поради което ще Ви моля да отхвърлите депозираната срещу него жалба. Моля за Вашето произнасяне в този смисъл.

Съдът ще постанови решение в законния срок.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

Протоколът се изготви на 24.07.2020 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: