П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 28.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 343 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 11:56 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Х.Т., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

Съдът докладва постъпила молба с вх.№ 3852/13.07.2020г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. Д.А., в която се посочва, че е налице основание за прекратяване на делото и оставяне на жалбата без разглеждане, както и за присъждане на разноските на оспорващия и на адвокатско възнаграждение по чл. 38, ал. 2 от ЗАдв на адвоката, оказал безплатна правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ - СОФИЯ, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

Съдът докладва постъпила молба с вх. № 3015/11.06.2020 г. от д-р К. Р. – директор на НЕЛК, чрез процесуалния представител юрк. К. К., с приложено към същото волеизявление за оттегляне на оспорения акт.

В тази връзка съдът докладва и изразеното от жалбоподателя Становище с вх.№ 3270/19.06.2020 г. във връзка с направеното оттегляне.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТЕЛК КЪМ МБАЛ „СВ. ЕКАТЕРИНА“ ЕООД – ГР. ДИМИТРОВГРАД, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – СОФИЯ, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТП НА НОИ – ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представляват от гл. юрк. Т. З., надлежно упълномощена по делото, с представено днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

                       

По хода на делото:  

Гл.юрк. З. – Моля да бъде даден ход на делото.

 

            С оглед заявеното оттегляне на оспорения административен акт, което е направено от надлежен орган, издал оспорения акт, в писмен вид и преди първото по делото съдебно заседание, поради което не е необходимо съгласие на оспорващия, съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 159, т. 3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на образуваното по повод на същата съдебно производство. Ето защо ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даден.

Съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на разноските, направени по оспорване на оттегления административен акт. При този изход на делото и на основание чл. 38, ал. 2 във връзка с ал. 5, т. 2 и т. 3 от ЗАдв, във връзка с чл. 8, ал. 1, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения в полза на адв. Д.А. следва да бъде присъдено адвокатско възнаграждение в размер на 150.00 лв. /сто и петдесет лева/.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

                       

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от А.Х.Т. с ЕГН: ********** и адрес: *** против Експертно решение № 0630 от заседание № 054 от 19.03.2020 г. на НЕЛК – София, специализиран състав по хирургични, ортопедични и сърдечносъдови заболявания.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 343/2020 г. по описа на Административен съд – Хасково за 2020 г.

 

ОСЪЖДА НЕЛК - СОФИЯ да заплати на адв. Д.А. сумата в размер на 150.00 лв. - адвокатско възнаграждение, дължимо на основание чл. 38, ал. 2 във връзка с ал. 5, т. 2 и т. 3 от ЗАдв, във връзка с чл. 8, ал. 1, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

ОСЪЖДА НЕЛК - СОФИЯ да заплати на А.Х.Т. с ЕГН: ********** и адрес: ***, разноски по делото в размер на 10.00 лв. – държавна такса.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му по отношение на неявилите се страни, а по отношение на заинтересованата страна ТП на НОИ – Хасково - от днес.

 

Заседанието приключи в 12:01 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2020 г.

 

                                                                                            

 

СЪДИЯ:

 

                                                                                                         

Секретар: