П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 28.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора Делчо Лавчев

сложи за разглеждане адм. дело № 601 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 12:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.К., не се явява. Изпратената до същия призовка е върната в цялост с отбелязване, че по данни на служител в РПЦ – Харманли, лицето е напуснало на дата 04.07.2020 г. За него се явява назначеният му процесуален представител адв. И.А..

ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ ДАБ РПЦ – ХАРМАНЛИ /К. Б./, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

Постъпила е молба с вх. № 4221/28.07.2020 г. от ст. юрк. М. Х. – процесуален представител на ответника, която съдът докладва по отношение хода на делото. Към молбата ст. юрк. Х. прилага: пълномощно, докладна записка и писмена защита.

            За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО се явява прокурорът Делчо Лавчев.

.          

По хода на делото:  

Адв. А. – Моля да бъде даден ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                       

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба от И.К. – гражданин на А. против Решение № УПХ-66/06.07.2020г. на Интервюиращ орган в РПЦ-Харманли при Държавната агенция за бежанците при МС /К. Б./.

Докладва се придружително писмо вх. № 3818/10.07.2020 г., ведно с административната преписка по издаване на оспореното решение.

 

Адв. А. – Поддържам жалбата по всички изложени съображения. Моля да се приемат представените писмени доказателства. Нови доказателства няма да соча.

ПРОКУРОРЪТ – Намирам жалбата за неоснователна. Да се приемат представените доказателства.

Съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъде приета изпратената с придружително писмо вх. № 3818/10.07.2020 г. административна преписка от страна на ответника, както и приложените към молба с вх. № 4221/28.07.2020 г. писмени такива.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото следните документи: Решение за настаняване №278/08.07.2020 г. с рег. №УП-15583/08.07.2020 г.; Решение №УПХ-66/06.07.2020 г. на Интервюиращ орган на ДАБ при МС (К. Б.); Справка вх. №МД-268/18.05.2020 г. от Дирекция "Международна дейност" на ДАБ при МС, относно: А.; Заповед №РД05-423/08.06.2017 г., на основание чл.48, ал.1, т.10 от ЗУБ на Председател на ДАБ при МС; Протокол с peг. №УП-15583/30.06.2020 г. от проведено интервю с И.К.; Искане с peг. №УП-15583/30.06.2020 г. от адв. Д. С.; Декларация за неразкриване на данни с рег. №УП-15583/30.06.2020 г.; Покана за провеждане на интервю с рег. №УП-15583/29.06.2020 г. до И.К.; Регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за международна закрила №826019774, издадена на 29.06.2020 г.; Писмо с рег. №УП-15583/29.06.2020 г. от Директор на РПЦ – Харманли към ДАБ при МС до Директора на Специализирана Дирекция „М“ – ДАНС; Декларация на основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗУБ с рег. №УП-15583/26.06.2020 г.; Декларация за съгласие с рег. №УП-15583/26.06.2020 г. от И.К.; Информация за обработване на лични данни на чужденци, търсещи международна закрила с рег. №УП-15583/26.06.2020 г.; Решение за настаняване №266/26.06.2020 г. с рег. №УП-15583/26.06.2020 г.; Приложение към регистрационен лист с peг. №УП-15583/26.06.2020 г.; ЕВРОДАК - дактилоскопна карта с peг. УП-15583/26.06.2020 г.; Допълнение към указания за правата и задълженията на чужденците, подали молба за международна закрила в Република България във връзка с чл.29, ал.1, т.2 от ЗУБ с peг. УП-15583/26.06.2020 г.; Информация за задълженията на чужденците, настанени в центровете на ДАБ с peг. УП-15583/26.06.2020 г.; Указания относно реда за подаване на молба за международна закрила, за процедурата, която ще се следва, за правата и задълженията на чужденците, подали молба за закрила в Република България с рег. УП-15583/26.06.2020 г. ведно със Списък на организации, работещи с бежанци и чужденци, подали молба за статут с приемни в ДАБ при МС; Указания относно компетентния орган по предоставяне убежище, статут на бежанец и хуманитарен статут, пребиваване в Република България с рег. №УП-15583/26.06.2020 г.; Регистрационен лист с peг. УП-15583/26.06.2020 г.; Молба за закрила вх. №482/26.06.2020 г. и peг. УП-15583/26.06.2020 г.; Молба за закрила на арабски език с УРИ 10540 0-544/22.06.2020 г. и с рег. УП-15583/26.06.2020 г.; Заповед с рег. №4379ОЧ-72/03.06.2020 г., относно: Краткосрочно настаняване на чужденец в звено за краткосрочно настаняване на СДВНЧ към Дирекция „Миграция“ – МВР, издадена от Началник на ГПУ – Калотина; Амбулаторен лист рег. УП-15565/12.06.2020 г. издаден на И. К.; Приемо-предавателен протокол с рег. №10540р-4158/26.06.2020 г.; Пощенски плик №R PS 6450 005M7J D.

ПРИЕМА като доказателства по делото, приложените от процесуалния представител на ответника към молба вх. №4221/28.07.2020 г.: Пълномощно изх. №375/31.05.2018 г. издадено от К. Й. Б. на М. П. Х.; Докладна записка вх. №530/16.07.2020 г., относно: чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ – Харманли.

 

Адв. А. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

 

Доколкото не се правят искания за събиране на нови доказателства, съдът намери делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. А. - Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да отмените решението на интервюиращия орган към ДАБ, с което е отхвърлена молбата на И.К. за предоставяне на международна закрила. Моля да върнете преписката на административния орган за постановяване на ново решение, с което да предостави закрила на чуждия гражданин. Подробни съображения съм изложила в писмено становище, което представям.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо председател, индивидуалният административен акт е правилен и законосъобразен, с оглед на  което считам, че подадената срещу него жалба следва да бъде отхвърлена като неоснователна. Моля за вашето произнасяне в този смисъл.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

            Заседанието приключи в 12:50 часа.

            Протоколът се изготви на 28.07.2020 година.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ:

 

                                                                                                         

Секретар: