П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 28.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора Делчо Лавчев

сложи за разглеждане адм. дело № 566 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 12:52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.Б., не се явява и не се представлява. Изпратената до същия призовка е върната в цялост с отбелязване, че по данни на служител в РПЦ – Харманли, лицето е напуснало на дата 01.07.2020 г.

Постъпило е писмено становище с вх. № 4220/28.07.2020 г. от адв. И.К. – назначен за процесуален представител на жалбоподателя, което съдът докладва по отношение хода на делото.

ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН ПРИ ДАБ РПЦ – ХАРМАНЛИ /Е. Ч./, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

Постъпила е молба с вх. № 4222/28.07.2020 г. от ст. юрк. М. Х. – процесуален представител на ответника, която съдът докладва по отношение хода на делото. Към молбата ст. юрк. Х. прилага: пълномощно, докладна записка и писмени бележки.

            За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО се явява прокурорът Делчо Лавчев.

.          

По хода на делото:  

ПРОКУРОРЪТ – Предоставям на съда да прецени дали следва да бъде даден ход на делото.

 

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                       

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба от Ю.Б. – гражданин на Мароко против Решение № УПХ-57/25.06.2020г. на Интервюиращ орган в РПЦ-Харманли при Държавната агенция за бежанците при МС /Е. Ч./.

Докладва се придружително писмо вх. № 3597/02.07.2020 г., ведно с административната преписка по издаване на оспореното решение.

 

ПРОКУРОРЪТ – Считам жалбата за неоснователна. Да се приемат представените доказателства.

Съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъде приета изпратената с придружително писмо вх. №3597/02.07.2020 г. административна преписка от страна на ответника, както и приложените към молба с вх. № 4222/28.07.2020 г. писмени такива..

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото следните документи: Решение №УПХ-57/25.06.2020 г. на Интервюиращ орган на ДАБ при МС (Е. Ч.); Справка вх. №МД-271/18.05.2020 г. от Дирекция "Международна дейност" на ДАБ при МС, относно: М.; Заповед №РД05-422/08.06.2017 г., на основание чл.48, ал.1, т.10 от ЗУБ на Председател на ДАБ при МС; Протокол с peг. №УП-15565/15.06.2020 г. от проведено интервю с Ю.Б.; Декларация за неразкриване на данни с рег. №УП-15565/1.06.2020 г.; Искане с peг. №УП-15565/15.06.2020 г. от адв. Д. С.; Писмо с рег. №УП-15565/12.06.2020 г. от Директор на РПЦ – Харманли към ДАБ при МС до Директора на Специализирана Дирекция „М“ – ДАНС; Регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за международна закрила №826019714, издадена на 12.06.2020 г.; Декларация на основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗУБ с рег. №УП-15565/12.06.2020 г.; Декларация за съгласие с рег. №УП-15565/12.06.2020 г. от Ю.Б.; Информация за обработване на лични данни на чужденци, търсещи международна закрила с рег. №УП-15565/12.06.2020 г.; Покана за провеждане на интервю с рег. №УП-15565/12.06.2020 г. до Ю.Б.; Решение за настаняване №240/11.06.2020 г. с рег. №УП-15565/12.06.2020 г.; Приложение към регистрационен лист с peг. №УП-15565/12.06.2020 г.; ЕВРОДАК - дактилоскопна карта с peг. УП-15565/12.06.2020 г.; Информация за задълженията на чужденците, настанени в центровете на ДАБ с peг. УП-15565/12.06.2020 г.; Допълнение към указания за правата и задълженията на чужденците, подали молба за международна закрила в Република България във връзка с чл.29, ал.1, т.2 от ЗУБ с peг. УП-15565/12.06.2020 г.; Указания относно реда за подаване на молба за международна закрила, за процедурата, която ще се следва, за правата и задълженията на чужденците, подали молба за закрила в Република България с рег. УП-15565/12.06.2020 г. ведно със Списък на организации, работещи с бежанци и чужденци, подали молба за статут с приемни в ДАБ при МС; Указания относно компетентния орган по предоставяне на убежище, статут на бежанец и хуманитарен статут, пребиваване в Република България с рег. УП-15565/12.06.2020 г.; Приложение към регистрационен лист от дата 11.06.2020 г.; Регистрационен лист на Ю.Б. с рег. УП-15565/12.06.2020 г.; Молба за закрила вх.№439/12.06.2020 г. и рег. УП-15565/12.06.2020 г. от Ю.Б. до ДАБ при МС; Молба за закрила на арабски език с УРИ 105400-507/08.06.2020 г. и рег. УП-15565/12.06.2020 г.; Заповед с рег. №4379ОЧ-64/20.05.2020 г., относно: Връщане на чужд гражданин, издадена от началник на ГПУ – К.; Амбулаторен лист с рег. УП-15565/12.06.2020 г. издаден на Ю.Б.; Приемо-предавателен протокол с рег. №10540р-3677/11.06.2020 г.; Пощенски плик №R PS 6450 005MLF N.

ПРИЕМА като доказателства по делото, приложените от процесуалния представител на ответника към молба вх. № 4221/28.07.2020 г.: Пълномощно изх. №373/31.05.2018 г. издадено от Е. Д. Ч. на М. П. Х.; Докладна записка вх. №495/03.07.2020 г., относно: чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ – Харманли.

 

ПРОКУРОРЪТ – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

 

Доколкото не се правят искания за събиране на нови доказателства, съдът намери делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо председател, считам, че решението на интервюиращия орган е правилно и законосъобразно, поради което моля да отхвърлите като неоснователна депозираната срещу него жалба. Моля за вашето произнасяне в този смисъл.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

            Заседанието приключи в 12:55 часа.

            Протоколът се изготви на 28.07.2020 година.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ:

 

                                                                                                         

Секретар: