П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 28.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и осми юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ……………………..…

и прокурора Николай Гугушев ………………………………………….

сложи за разглеждане  адм.  дело № 567 по описа за 2020 г. … ………..

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ………………………...…

на именното повикване в 09:40 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.Я., редовно призован, не се явява. Същият се представлява от адв. П.А.Б.-К., назначена за негов процесуален представител с разпореждане на съда от 08.07.20 г. във връзка с допуснатата правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган при Държавната агенция за бежанците (Н. П.), редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от юрк. Х., надлежно упълномощена с пълномощно, представено днес.  

СТРАНА Окръжна прокуратура – Хасково, нередовно призовани, призовката получена на 27.07.2020 г., към настоящия момент не е изтекъл законоустановеният 3-дневен срок за призоваване на тази страна, се представляват от прокурор Николай Гугушев.

Адв. Б.-К.  – Да се даде ход на делото.

Юрк. Х. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Не възразявам относно нередовното ни призоваване.  Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв. Б.-К. – Поддържам жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Нямам доказателствени искания.

Юрк.Х. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост изпратената административна преписка, както и да приемете докладна записка за напуснали самоволно чужденци РПЦ – Харманли с вх.№497/06.07.2020 г. Справка за държава по произход няма да соча, тъй като приложената в административната преписка е актуална към момента.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да бъдат приети като доказателства представените с административната преписка документи, както и днес представената докладна записка. Нямам други доказателствени искания.

Адв. Б.-К. – Да се приеме днес представената докладна записка.

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна ще следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка, както и днес представената от пълномощника на ответника докладна записка, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, представена от ответника с писмо вх.№ 3598/02.07.2020 г. – от лист 7 до лист 45 от делото; докладна записка вх.№497/06.07.2020 г. за чужденци, самоволно напуснали РПЦ – Харманли.

Адв. Б.-К. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Юрк. Х. – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят други искания за събиране на доказателства, намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Б.-К. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата и да отмените решение №УПХ-59/26.06.2020 г. на интервюиращ орган при ДАБ при МС и да върнете решението на административния орган със задължителни указания. Подробни съображения са изложени в жалбата, които моля да имате предвид при постановяване на решението. Моля за препис от протокола и от определението за назначаването ми за процесуален представител.

Юрк.Х. – Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на А.Я., гражданин на Мароко, срещу решението на интервюиращия орган като неоснователна и недоказана. Решението е законосъобразно. Спазени са специалните разпоредби на ЗУБ. Посочените причини от жалбоподателя считам, че правилно са оценени от интервюиращия орган, които не попадат в предметния обхват на ЗУБ. Подробности излагам в писмени бележки, които моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо административен съдия, намирам оспорения административен акт за законосъобразен, намирам, че жалбата се явява  неоснователна, поради което моля да бъде отхвърлена.

Препис от протокола от днешното съдебно заседание и от разпореждането на съда за назначаването на адв. Б. за процесуален представител да се предоставят на същата.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 09:45 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: