П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 28.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и осми юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Д.

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ………………….…..…

и прокурора Николай Гугушев ………………………………………...….

сложи за разглеждане  адм.  дело № 588 по описа за 2020 г. … ………..

докладвано от съдия Цветомира Д. ………………………....…

на именното повикване в 09:50 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Б., редовно призован, не се явява. Същият се представлява от  адв. Б.И.Д., назначена за негов процесуален представител  с разпореждане на съда от 15.07.20 г. във връзка с допуснатата правна помощ.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган при Държавната агенция за бежанците (С. Н.), редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от юрк. Х., надлежно упълномощена с пълномощно, представено днес.  

СТРАНА Окръжна прокуратура – Хасково, нередовно призовани, призовката връчена на 27.07.2020 г. и към настоящия момент не е изтекъл законоустановеният срок за призоваване,  се представляват от прокурор Николай Гугушев.

Адв.Д.  – Да се даде ход на делото.

Юрк.Х. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Не възразявам относно нередовното ни призоваване.  Да се даде ход на делото.

Съдът като взе предвид становищата на страните, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв.Д. – Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените по делото доказателства. Нямам доказателствени искания.

Юрк.Х. – Считам жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост изпратената административна преписка, както и да приемете докладна записка за напуснали самоволно чужденци РПЦ – Харманли с вх.№526/15.07.2020 г. Справка за държава по произход няма да соча, тъй като приложената в административната преписка е актуална към момента.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да бъдат приети като доказателства представените с административната преписка документи, както и днес представената докладна записка. Нямам други доказателствени искания.

Адв.Д. – Да се приеме днес представената докладна записка.

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна ще следва да приеме като писмени доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка, както и днес представената от пълномощника на ответника докладна записка, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: документите, съдържащи се в административната преписка, представена от ответника с писмо вх.№ 3749/08.07.2020 г. –от лист 9 до лист 42 от делото; докладна записка вх.№526/15.07.2020 г. за чужденци, самоволно напуснали РПЦ – Харманли.

Адв. Д. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Юрк.Х. – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят други искания за събиране на доказателства, намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв.Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата и да отмените решението на административния орган. Считам, че жалбата е основателна, поддържам изцяло изложените в нея съображения. Решението е незаконосъобразно поради съществено нарушение на административно-произведствените правила и материално-правните разпоредби на закона. В нарушение на чл.9 от ЗУБ административният орган е преценил обстоятелството, че по отношение на М.Б. не са налице предпоставките по чл.9, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУБ за предоставяне на хуманитарен статут. В проведеното интервю той заявява, че причината да напусне Алжир е изключително несигурната обстановка там. Разказва, че животът му е изложен на реална опасност и се чувства уязвим. Породеният страх от заплаха за личността поради ситуацията на безогледно насилие го принуждава да напусне родината си с риск за здравето и живота си. Аргументи в тази насока има в решения на съда в Люксембург, чиито мотиви подкрепят тезата, че молителят на хуманитарен статут не е необходимо да доказва, че е индивидуално застрашен в страната си на  произход по причини, произтичащи от личните му обстоятелства, което административният орган е следвало да вземе предвид. С оглед общото положение, актуалната икономическа и политическа обстановка в страната е видно, че са налице сблъсъци между протестиращи и правителствени сили, които са от значение за правилното решаване на въпроса за предоставяне на бежански и хуманитарен статут. Моля за Вашето решени в този смисъл.

Юрк.Х. – Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на М.Б., гражданин на Алжир, срещу решението на интервюиращия орган като неоснователна и недоказана. Считам, че  при постановяване на решението интервюиращият орган  е спазил общите изисквания за законосъобразност на индивидуалните административни актове, както и специалните разпоредби на ЗУБ. Посочените причини от жалбоподателя са лични и икономически, които правилно са оценени, че не попадат в предметния обхват на ЗУБ. Подробности излагам в писмени бележки, които моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаема госпожо председател, жалбата е неоснователна, оспореният административен акт е законосъобразен.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 09:55 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2020 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: