П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 28.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 314 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 12:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.З.К., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. В. Ч., надлежно упълномощен по делото с представено днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР - ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

 

По хода на делото:

Адв. Ч. Моля да бъде даден ход на делото.

 

            С оглед редовното призоваване на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

О П Р Е Д Е Л И :

                       

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва постъпилата жалба от К.З.К. *** против Заповед № 1253з-88/10.03.2020 г. на Директор на ОД на МВР – гр.Хасково А. Ц. за налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ на държавен служител в МВР за срок от три месеца.

Докладва, че по делото е постъпила с придружително писмо вх.№ 2812/04.06.2020 административната преписка по издаване на оспорената заповед.

Докладва постъпилия по делото с писмо вх. №3258/19.06.2020 г. писмен отговор на жалбата от гл. юрк. С. С. – пълномощник на ответника с приложено пълномощно.

                                                          

Адв. Ч. Поддържам депозираната жалба. Да се приеме представената административна преписка. Нямам нови доказателствени искания.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото изпратените от административния орган писмени такива, съставляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили в съда с придружително писмо вх.№ 2812/04.06.2020г.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото следните документи: Заповед №1253з-88/10.03.20… г. на Директор ОДМВР - Хасково, относно: налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ на държавен служител в група „Организация на движението превантивна дейност и пътен контрол“ на сектор „Пътна полиция“, при отдел „Охранителна дейност“ – ОДМВР Хасково; Писмо рег. №272р-4607/25.02.2020 г. от Директор ОДМВР - Хасково до Началника на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Хасково; Докладна записка рег. №1253р-2011/18.02.2020 г. до Директор ОДМВР - Хасково, относно: допълнителна проверка по Заповед №272з-3236/27.11.2019 г., образувана във връзка с писмо рег. №7855р-9166/26.09.2019 г. по описа на Дирекция „Вътрешна сигурност“; Протокол рег. №1253р-2703/05.03.2020 г. за неявяване на държавния служител, срещу когото се води дисциплинарно производство, за представяне на допълнителни обяснения или възражения; Покана рег. №1253р-2009/18.02.2020 г. за запознаване с обобщена справка и даване на допълнителни обяснения или възражения от дисциплинарно-разследващ орган, определен със Заповед №272з-3236/27.11.2019 г. по описа на ОДМВР – Хасково; Справка рег. №1253р-2010/18.02.2020 г., относно: извършена проверка по Заповед №272з-3236/27.11.2019 г., образувана във връзка с писмо рег. №7855р-9166/26.09.2019 г. по описа на Дирекция „Вътрешна сигурност“; Становище рег. №272р-2284/30.01.2020 г. от С. Т. С. – гл. юрк. в сектор „КАПОЧР“, отдел „Административен“ при ОДМВР – Хасково, относно: Справка рег. №1970р-764/07.01.2020 г. по описа на РУ – Хасково при ОДМВР – Хасково; Справка рег. №1253р-807/22.01.2020 г., относно: извършена проверка по Заповед №272з-3236/27.11.2019 г., образувана във връзка с писмо рег. №7855р-9166/26.09.2019 г. по описа на Дирекция „Вътрешна сигурност“; Заповед №272з-3236/27.11.2019 г. на Директор ОДМВР - Хасково за извършване на проверка по получени данни за извършено дисциплинарно нарушение; Заповед №1253з-276/31.12.2019 г. на Директор ОДМВР – Хасково, относно: удължаване срок на дисциплинарна проверка по Заповед №272з-3236/27.11.2019 г.; Докладна записка рег. №1253р-12864/23.12.2019 г. до Директор ОДМВР - Хасково, относно: искане на срок по извършваща се дисциплинарна проверка по Заповед №272з-3236/27.11.2019 г.; Справка рег. №1253р-11289/18.11.2019 г., относно: извършена проверка във връзка с писмо рег. №7855р-9166/26.09.2019 г. по описа на Дирекция „Вътрешна сигурност“ МВР; Писмо рег. №7855р-9166/26.09.2019 г. от Директор на Дирекция „Вътрешна сигурност“ до Директор на ОДМВР – Хасково; Писмо рег. №1253р-9593/08.10.2019 г. от Директор на ОДМВР – Хасково до Директор на Дирекция „Вътрешна сигурност“; Писмо рег. №7855р-9903/18.10.2019 г. от Директор на Дирекция „Вътрешна сигурност“ до Директор на ОДМВР – Хасково; Ежедневна форма на отчет /Приложение №11 към чл.75, ал.2, т.1/ от дата 28.08.2019 г.; Докладна записка с рег. №1253р-11095/13.11.2019 г. от К.З.К. – мл. а-р при СПП – ОДМВР – Хасково до Началник сектор „ПП“ ОДМВР – Хасково; Докладна записка с рег. №1253р-11094/13.11.2019 г. от А. О. К. – мл. а-р при СПП – ОДМВР – Хасково до Началник сектор „ПП“ ОДМВР – Хасково; Заявление №114134104305/12.08.2011 г. за промяна на регистрация; Справка за нарушител/водач за лицето: Т. П. П.; Обяснение рег. №1253р-733/21.01.2020 г. от А. О. К. – мл. а-р при СПП – ОДМВР – Хасково до Директор на ОДМВР – Хасково; Обяснение рег. №1253р-12092/06.12.2019 г. от К.З.К. – мл. а-р при СПП – ОДМВР – Хасково до Директор на ОДМВР – Хасково; Писмо рег. №1253р-11867/03.12.2019 г. от председател „ДРО“ на сектор „ПП“ до началник сектор „КАПОЧР“ при ОДМВР – Хасково; Кадрова справка за награди и наказания рег. №272р-27611/30.12.2019 г. на мл. инспектор К.З.К. – мл. автоконтрольор, I степен в група Организация на движението превантивна дейност и пътен контрол“ на сектор „Пътна полиция“, при отдел „Охранителна дейност“ – ОДМВР Хасково; Кадрова справка за награди и наказания рег. №272р-27610/30.12.2019 г. на мл. инспектор А. О. К. – мл. автоконтрольор, I степен в група Организация на движението превантивна дейност и пътен контрол“ на сектор „Пътна полиция“, при отдел „Охранителна дейност“ – ОДМВР Хасково; Заповед №272з-906/20.03.2019 г. на Директор на ОДМВР – Хасково, относно: оправомощаване на длъжностни лица от ОДМВР – Хасково, които да прилагат с мотивирана заповед принудителни административни мерки (ЗППАМ) по чл.171, т.1, т.2а, т.3, т.4, т.5, т.6, т.7 и т.8 от ЗДвП; Формуляр за изготвяне на длъжностна характеристика рег. №3286р-19539/11.11.2015 г.; Пощенски плик рег. №272000-9173 както и писмо рег. №3258/19.06.2020 г. ведно с Писмен отговор рег. №272000-100069/17.06.2020 г. и Пълномощно рег. №272р-11492/28.05.2019 г. издадено от ст. комисар А. Ц. Г. на С. Т. С..

 

Адв. Ч. - Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено.

 

Като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на нови доказателства по делото, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И :

                                              

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

            Адв. Ч. – Уважаеми административен съдия, моля да уважите жалбата на моя доверител и да отмените обжалваната заповед като неправилна и незаконосъобразна, постановена при нарушение на процесуалните норми, визирани в разпоредбите на ЗМВР, относно налагането на дисциплинарно наказание.

Видно от самата заповед, предмет на настоящия спор, в същата не е посочена година на издаването й. Нарушението, което е вменено за вина на доверителя ми, е явно малозначително и неизпълнението на така визираните служебни правомощия е явно незначително, поради което не следва като такова да влече след себе си дисциплинарна санкция. Неправилна е правната квалификация на деянието, тъй като доверителят ми разполага с правомощия да реализира налагането на принудителни административни мерки по реда на ЗДвП, което е различно от служебните му задължения по смисъла на чл.194, ал.2, т.2 от ЗМВР.

Видно от материалите по делото е нарушена разпоредбата на чл.195, тоест административната отговорност е ангажирана извън преклузивния срок. Не е налице идентификация на нарушението на дисциплинарната и на санкциониращата норма, а именно неправилна е квалификацията по чл. 199, ал. 1, т. 3 от ЗМВР.

Предвид изложеното, Ви моля да отмените обжалваната заповед и да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Заседанието приключи в 12:15 часа.

            Протоколът се изготви на 28.07.2020 година.

 

 

 

СЪДИЯ:

                                                                                                         

                                                                                                                     

Секретар: