П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 28.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 374 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 12:16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Р.Х.О., редовно призована за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от гл. юрк. Т. З., надлежно упълномощена по делото, с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

                       

По хода на делото:  

Гл.юрк. З. – Моля да бъде даден ход на делото.

 

            С оглед редовното призоваване на страните, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

О П Р Е Д Е Л И :

                       

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба от Р.Х.О. против Решение № Ц1012-26-17-4/31.03.2020 г. на Директора на ТП на НОИ - Хасково.

Докладва се придружително писмо с вх.№ 2082/30.04.2020г., с което по делото е постъпила административната преписка по издаване на оспореното решение.

 

Гл.юрк. З. – Оспорвам жалбата изцяло. Моля да бъде приета като доказателство по делото административната преписка. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът намира, че като доказателство по делото следва да бъде приета изпратената с придружително писмо вх. № 2082/30.04.2020 г. административна преписка от страна на ответника в настоящото производство.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото следните документи: Решение №Ц1012-26-17-4 от 31.03.2020 г. на Директор на ТП на НОИ - Хасково; Известие за доставяне №ИД PS 6300 012В9К Х; Писмо изх. №Ц1030-26-80/26.03.2020 г. от Ръководител на осигуряването за безработица до Управителя на „Пролет“ ЕООД; писмо по ел. поща вх. №Ц1030-26-80-1/26.03.2020 г.; Удостоверение /обр. УП-3/ №104 от 26.03.2020 г. издадено от „Пролет“ ЕООД на Р.Х.О.; Доклад изх. №Ю1012-26-17-2/26.03.2020 г. от Р. Т. – С. - началник на отдел „КПК“ до г-н О. Д. – директор на ТП на НОИ – Хасково; Докладна записка вътр. №Ц1012-26-17-1/25.03.2020 г. от Н. Д. – началник сектор „КП“ до г-н О. Д. – директор на ТП на НОИ – Хасково; Писмо вх. №Ц1012-26-17/12.03.2020 г. от Р.О. до Директор на ТП на НОИ – Хасково; Пощенски плик №R PS 6400 007UP5 M; Разпореждане №262-00-101-1 от 04.02.2020 г.; Справка за приети, върнати и липсващи документи на Р.Х.О. с вх. №262-00-101-1/28.01.2020 г.; заявление-декларация за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл.54а от кодекса за социално осигуряване (КСО) с вх. №262-00-101/28.01.2020 г.; товарителница №708739223 с вх. №Ц1012-26-17-3/27.03.2020 г.; пощенски плик №R PS 6300 011RKD G.

 

Гл.юрк. З. Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да бъде даден ход по същество.

 

Доколкото не се правят искания за събиране на нови доказателства, съдът намери делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Гл.юрк. З. Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да потвърдите процесното решение на Директора на ТП на НОИ – Хасково. Считам, че по делото с писмени доказателства е доказан стажът, положен от жалбоподателката при последния й осигурител „Пролет“ ЕООД – гр.Д., който е удостоверен от осигурителя с надлежен документ, предвиден в закона, като същият е с продължителност 00 г. 11 м. 29 дни. В действащата редакция към момента на подаване на заявлението за безработица от жалбоподателката на чл.54, ал.1 от КСО е посочено, че право на парично обезщетение за безработица имат лицата, които имат най-малко 12 месеца осигуряване през последните 18 месеца, преди прекратяване на осигуряването. За жалбоподателката такъв стаж няма подаден. С оглед на изложеното, моля за вашето решение в този смисъл. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. 

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Заседанието приключи в 12:20 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2020 г.

 

                                                                                           

СЪДИЯ:

 

                                                                                                          Секретар: