П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 29.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                          Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                          АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане Адм.дело № 298 по описа за 2020 година

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

ЗА ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се явява прокурор Николай Гугушев.

ОТВЕТНИКЪТ по протеста ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИВАЙЛОВГРАД, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

                        Съдът намира, че предвид редовното призоваване на страните не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се протеста.

Докладва се и писмо от ответника, с което уведомява съда, че с Решение №62/29.06.2020 г. на Общински съвет – Ивайловград, протестираната наредба е отменена, като решението е влязло в сила. Моли производството да бъде прекратено поради липса на предмет и отпаднал интерес. Излага и съображения за неоснователност на искането за присъждане на разноски, и моли да бъде оставено без уважение.

Съдът докладва, че след извършена служебна справка в интернет-страницата на Общински съвет – Ивайловград, констатира, че действително с Решение №62/29.06.2020 г. на Общински съвет – Ивайловград, Наредбата за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Ивайловград е отменена, и в тази връзка, на основание чл. 155 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК, обявява на страните, че му е служебно известно, че с Решение №62/29.06.2020 г. на Общински съвет – Ивайловград протестираната Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Ивайловград е отменена.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че производството следва да се прекрати, но претендирам разноски, тъй като това става по вина на ответната страна, поради което пледирам да му се възложат в тежест разноските.

Съдът, като взе предвид становището на протестиращата страна, както и че с Решение №62/29.06.2020 г. на Общински съвет – Ивайловград протестираната Наредба за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Ивайловград е отменена, намира, че липсва годен предмет за оспорване, поради което протестът следва да се остави без разглеждане, а производството по делото следва да се прекрати. Предвид изхода на производството на протестиращата страна, следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 20/двадесет/лева, представляващи внесена такса за оповестяване на протеста в Държавен вестник. Възражението на ответника за недължимостта на разноските, съдът намира за неоснователно, доколкото видно от данните по преписката действията по отмяна на протестираната Наредба са предприети след депозиране на протеста и след образуване на настоящото производство.

Водим от горното, съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста на Прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково срещу Наредба за  условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Ивайловград, приета с Решение №126/23.12.2010 г. на Общински съвет – Ивайловград.

ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело №298 от 2020 г. по описа на Административен съд – Хасково.

ОСЪЖДА Общински съвет – Ивайловград да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково направените по делото разноски в размер на двадесет/20/ лева.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес - за явилата се страна и от съобщаването - за неявилата се страна.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

Протоколът се изготви на 29.07.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Член съдия:   1.                    

2.

 

                                                                                                                    

 

Секретар: