П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 28.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и осми юли две хиляди и двадесета година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ..…………………….……

и прокурора:…………………………………………………………………….

сложи за разглеждане адм. дело № 746 по описа за 2019 г. ……………….

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ……………………..……..…

на именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.С.М., редовно уведомен от предходното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. П., надлежно упълномощен по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Хасково, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от юрк. В., надлежно упълномощена по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.А.С., редовно призована се явява лично.

От вещото лице е изготвено и депозирано заключение по делото под вх.№3905/14.07.2020 г., т.е. депозирано е при спазване законоустановения едноседмичен срок преди датата на днешното съдебно заседание.

Адв. П. – Да се даде ход на делото.

Юрк.В. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. П. - Нямам искания преди изслушване на вещото лице. Моля да се пристъпи към снемане самоличността и изслушване на вещото лице.

Юрк.В. - Нямам искания преди изслушване на вещото лице. Моля да се пристъпи към снемане самоличността и изслушване на вещото лице.

Пристъпи се към снемане самоличността  и изслушване на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.А.С. – (снета самоличност). Предупредена за отговорността по чл. 291 от НК. Обещава да даде вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.А.С. – Поддържам представеното заключение.

Адв. П. - Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Юрк.В. - Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице Е.А.С., като на същото се изплати  възнаграждение в размер на внесения депозит, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице Е.А.С., ведно с приложенията към него.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице възнаграждение в размер на внесения депозит от 250  лв. (двеста и петдесет лева) (изд. РКО).

Адв. П. - Нямам други доказателствени искания. Моля делото да се приключи.

Юрк.В. – Във връзка с оспорването на нотариалния акт, което направих в предходно съдебно заседание заявявам, че ние не сме оспорвали този нотариален акт и не сме завеждали гражданско дело. Нямам доказателствени искания. Моля делото да се приключи.

Като взе предвид становищата на страните, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. П. – Госпожо Председател, моля да отмените обжалваната заповед на Кмета на Община Хасково. Както и в предходните заседания аз съм твърдял, така и сега твърдя, че с тази заповед би трябвало друго лице да бъде наказано, а не моят доверител. В тази връзка, ако изобщо трябва да бъде наказан някой, би трябвало да бъде жената, с която доверителят ми живее на съпружески начала, но те нямат брак. В тази връзка той няма нищо общо със строежа на тази къща и евентуално с неговото наказание, наложено със заповедта. Ако някой трябва да бъде наказан, това би трябвало да бъде жена му, той няма нищо общо с това нещо. Наказан е грешният човек. В тази връзка моля да отмените заповедта.

Юрк.В. – Уважаема госпожо Председател, считам заповедта на Кмета на Община Хасково за законосъобразна и като такава ще Ви моля да я потвърдите.

На първо място, от заключението на вещото лице, прието в днешното съдебно заседание, се установи, че процесната сграда, описана в заповедта, представлява „строеж“ по смисъла на §5, т. 38 от ДР на ЗУТ. Също така вещото лице обстойно изследва дали този строеж е търпим или не, като изрично посочва, че не е допустим към момента на действалите разпоредби на ЗТСУ и Правилника на ЗТСУ. Същият не е допустим и по отношение на сега действащите разпоредби, така че считам, че процесният строеж не следва да се кредитира като търпим строеж.

Отделно от това, разпитаният свидетел в предходното съдебно заседание изрично посочи, че именно жалбоподателят е построил този строеж, така че считам за безспорно установено това обстоятелство. Що се отнася до това дали той следва да е адресат на тази заповед, в Наредба № 13/23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК, която е субсидиарно приложима за Кмета на Община Хасково, в §3, ал. 1 е посочено, че адресати на заповедта могат да бъдат физически и юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лицето с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж. Считам, че по делото безспорно се установи, че именно жалбоподателят е извършител на този незаконен строеж, така че няма пречка същият да бъде адресат на заповедта.

Що се отнася до представения по делото нотариален акт, с който се установява, че друг е собственикът на процесния строеж, съобразно Тълкувателно решение № 11/2012 г. изрично е посочено, че такъв вид нотариални актове, с които се признава правото на собственост върху недвижим имот по чл. 587 от ГПК, а именно за придобиване по давност, не се ползват с материална доказателствена сила пред съда. С оглед на това считам, че безспорно се установи, че именно жалбоподателят е извършил строежа, същият е незаконен, представлява V-та категория строеж, което обосновава, че Кметът на Община Хасково е компетентен да издаде този вид заповед, поради което ще Ви моля да потвърдите процесната заповед.

Моля да ни присъдите направените разноски по делото, за което Ви представям списък на разноските.   

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2020 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: