П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 28.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и осми юли две хиляди и двадесета година в състав:

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Д.

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова…………………………

и прокурора:………………………………………………………………….

сложи за разглеждане адм. дело № 940 по описа за 2019 г. … .….…….

докладвано от съдия Цветомира Д. …………………….…..…

на именното повикване в 10:20 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.В.Д., редовно уведомена от предходното съдебно заседание, не се явява.

От пълномощника на същата - адв. М.Б., на 28.07.2020 г. под вх.№ 4203 по делото е постъпила молба, в която сочи, че от 28.07.2020г.-03.08.2020г. е в законен годишен отпуск, поради което моли да не се дава ход на делото и същото да бъде отложено за друга дата. Към молбата си прилага Удостоверение изх.№ 180/27.07.2020 г. на Председателя на САК – Хасково, в което е удостоверено, че адв. М.Б.-Д. ще ползва годишния си отпуск от 28.07.2020г.-03.08.2020г. включително.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Хасково, редовно уведомен от предходното съдебно заседание, се представлява от гл.юрк. Д., надлежно упълномощен по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.А.С., редовно призована, се явява лично.

От същата е изготвено и депозирано заключение по делото на 14.07.2020 г., т.е. заключението е депозирано при спазване на законоустановения едноседмичен срок преди датата на днешното съдебно заседание. 

Юрк.Д. – Уважаема госпожо Съдия, въпреки, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, доколкото се прави искане за първи път за неговото отлагане и с цел ненакърняване правото на защита на жалбоподателя, моля да не давате ход на делото.

По хода на делото съдът намира следното:

Действително в молбата на адв. Б. не се сочат доводи за невъзможност за явяване на жалбоподателката в днешното съдебно заседание, но видно от приложеното към същата молба удостоверение, адв. Б. ползва годишен отпуск, считано от 28.07.2020г.-03.08.2020г. включително, поради което същата е в обективна невъзможност да се яви в днешното съдебно заседание. Предвид действията, които следва да се извършат след даване ход на делото, а именно изслушване на повторната съдебно-техническа експертиза и за да не бъде затруднено правото на защита на оспорващата страна, съдът намира, че следва да уважи молбата на адв. Б., като не даде ход на делото в днешното съдебно заседание, а отложи същото за друга дата и час.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА същото за 13.10.2020 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени от днес.

Заседанието приключи в 10:26 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2019 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: