П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 28.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и осми юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Д.

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова ...……...…………….……

и прокурора:…………………………………………………………………….

сложи за разглеждане адм. дело № 916 по описа за 2019 г. ……………….

докладвано от съдия Цветомира Д. ……………………..……..…

на именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Булгнайс“ ООД, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, се представлява адв. Н.К., надлежно упълномощен по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РИОСВ, гр.Бургас, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща процесуален  представител. По електронната поща на съда, подписано с електронен подпис по делото е постъпило писмо с вх.№4194/28.07.2020 г., към което се представя становище на процесуален представител на ответника, в което сочи, че няма възражения да се даде ход на делото, моли да се приеме изготвената съдебно-екологична експертиза като заявява, че няма въпроси към вещите лица. Ангажира становище по същество на спора и искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Котел, редовно уведомена от предходно съдебно заседание, не изпраща процесуален представител.

От адв.С.Г. ***, по делото е постъпила  молба с вх.№4154//27.07.2020 г., в която се моли да се даде ход на делото, да се приеме заключението, сочи, че няма други доказателствени искания, счита делото изяснено от фактическа и правна страна и моли за ход по същество, като ангажира становище по същество на спора. Моли за срок за писмени бележки. Претендира прекомерност на заплатения адвокатски хонорар от жалбоподателя. Към молбата е приложен списък на разноски.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Кметство с.Медвен, общ.Котел, редовно призован, не изпращат представител. От пълномощник на същия – адв.И. К., е постъпила молба с вх.№4176/27.07.2020 г., в която сочи, че поради служебна ангажираност не може да присъства в днешното съдебно заседание, моли да се даде ход на делото. Заявява, че няма въпроси към вещите лица по делото. Изразява становище по същество на спора.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Д.Р., редовно призована, се явява лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И., редовно призована, се явява лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.И.А., редовно призована, се явява лично.

От вещите лица е изготвено заключение, което е депозирано в съда на 15.07.2020 г., т.е. представено е при спазване законоустановения едноседмичен срок преди датата на днешното съдебно заседание.

Адв.К. – Да се даде ход на делото.

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв.К. –  Нямам искания преди изслушване на вещите лица. Моля да се пристъпи към снемане самоличността и изслушване на вещите лица.

Пристъпи се към снемане самоличността  и изслушване на вещите лица.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Д.Р. – (снета самоличност) Предупредена за отговорността по чл.291 от НК. Обещава да даде вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Д.Р. – Поддържам представеното заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – (снета самоличност) Предупредена за отговорността по чл.291 от НК. Обещава да даде вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Поддържам представеното заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.И.А. – (снета самоличност) Предупредена за отговорността по чл.291 от НК. Обещава да даде вярно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.И.А. – Поддържам представеното заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Д.Р. – Към заключението сме представили приложение. Изисканата документация по делото, въз основа на която са градени част от изводите също я представяме като приложение към заключението ведно с диск.

Адв.К. – Вие сте посетили обсъждания терен на място. На какво разстояние е фотоволтаичният парк?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Горе-долу ширината на един полски път, малко повече, не сме го мерили, нямаше такова изискване.

Адв.К. – По отношение на ливадния дърдавец в отговора на задача 2 е посочено, че той обитава влажни и мезофитни тревни съобщества. В отговора на задача 3 е посочено, че инвестиционното предложение попада върху местообитание 6210 – полуестествени сухи тревни и карстови съобщества. Това значи ли, че теренът е сух и не би бил предпочитано място?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.И.А. – Мезофитните ливади са местообитания, които са свързани с умерена степен на овлажняване. Това местообитание 6210, съдържа в себе си местообитания на растителни съобщества, които са мезофилни в този смисъл. Степента на влажност не е мерена, но  можем да твърдим от характеристиката на растителното съобщество.

Адв.К. – Посочено е, че обитава места между пет и осемстотин метра надморска височина. От справката в Уикипедия с.Медвен е на 431 метра надморска височина. Оказва ли влияние върху степента на отрицателно въздействие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Той предпочита, когато намери подходящо местообитание даже и на по-малка надморска височина или на по-голяма, той ще се засели.

Адв.К. – Този фотоволтаичен парк не пречи ли на ливадния дърдавец?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Може би пречи, но нищо не можем да направим по въпроса.

Адв.К. – Как е състоянието, пречи ли на ливадния дърдавец да обитава в близост до терена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Може би не му пречи, нямам представа, аз него наблюдавах, когато ходих. Местообитанието е благоприятно. Както съм написала, той не се заселва всяка година в дадено местообитание.

Адв.К. – Как е открито, че се обитава от ливаден дърдавец?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Точно за там писмени документи няма. Иначе видът си гнезди в територията и това е една от големите ливади, която е много подходяща.

Адв.К. – Състоянието на тревната растителност какво беше, когато посетихте? Имаше ли следи от разкопки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – На това място не.

Адв.К. – Вие какъв периметър огледахте

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Точно на мястото бях. Спряхме на пътя, който е на 500 метра преди фотоволтаичния парк. Оттам ходим пеша до мястото и навлязохме вътре в мястото, за да видим каква е растителността. Имам поглед върху цялото място, не съм го обикаляла по контура, но тогава влезнах навътре за да видя какво е мястото. Извън мястото местообитанието пак е същото.

Адв.К. – Нямаше ли нарушение на повърхността?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Не. Аз тогава не забелязах, поне там, където бях.

Адв.К. – Тогава можем ли да предположим, че 2012 г., когато са правени геоложки проучвания и са извършени разкопки, към настоящия момент по естествен път се е възстановила растителността върху тази площ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Не си личи на външен вид, може и да са се възстановили, от 2012 г. това са 8 години. Може да не е същата растителност, но нещо се е възстановило.

Адв.К. – Да речем след пожари как се извършва залесяването – по естествен път или? Или изоставена територия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Ако има пожар и не е защитена територия може би ще го оставят само да се възстанови. Ако е защитена територия може би се допитваме до тези, които управляват защитената територия, до РИОСВ, МОСВ, има ли план за управление и тогава вече се решава какво е засегнато, защо е засегнато, как може да се възстанови, много ли е ценно. Зависи за какво място говорим и какво е засегнато като тип мястообитание.

Адв.К. – По отношение на птиците лешояди разбрахме, че има с какво да се хранят, предвид тази хранилка, която се поддържа.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Ако продължи да се поддържа лешоядите ще ги има. Те не могат да гнездят на тази малка територия. Те гнездят някъде високо в Котленска планина. Тази територия я използват за облитане и за търсене на храна.

Адв.К. – това, че добивът ще бъде само ръчен не намаля ли отрицателното въздействие наоколо, тъй като няма да е използва техника, само с клинове?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Не знам какъв е шумът от клиновете. Ако ми кажете децибели … Написала съм в експертизата точно децибелите, така, че може да си наемете фирма, да си измерите и да видите.

Адв.К. – В отговора на един от допълнителните въпроси сте дали една скала за оценка.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Тя не е официална- официална няма. Ако имаше официална щяхме да я използваме.

Адв.К. – За тази може ли да се каже, че е научно утвърдена, в практиката възприета?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Не мога да кажа, че всички колеги я използват. Използвам я аз и мои колеги. Иначе не мога да кажа дали е оправдана научно.

Адв.К. – Търсили ли са Ви от някоя Районна инспекция за консултации в тази област?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Работила съм много пъти по оценки за съвместимост, ОВОС.

Адв.К. – Защитената зона в Котленска планина по отношение на местообитанията е определена с решение на МС. Има ли заповед към това решение, допълнение, някаква заповед има ли със списък на забранителни и позволени дейности в нея?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.И.А. - Още няма издадена заповед по директивата на местообитанието, защото зоните са два типа – едните по директивата на местообитанието, другите - по директивата за птиците. Заповедите в момента са в процес на изготвяне и представяне.

Адв.К. – А фактът, че няма как се отразява на режима й?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Много лошо се отразява. ЕС ще ни съди, защото ние нямаме такива заповеди и не може да си управляваме ценните местообитания.

 Адв.К. – Отново за фотоволтаичния парк - там има ли някаква рекултивация на терена, на който е разположен?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Как ще има рекултивация!? Няма как да има рекултивация, фотоволтаичният парк се намира отгоре.

Адв.К. – Шумен ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Не. Защо да е шумен?

Адв.К. – Охрана, кола, която обикаля?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Няма.

СЪДЪТ – Смятате ли, че изпълнението на инвестиционното предложение ще окаже значително отрицателно въздействие върху видовете и местообитанията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Аз мога да кажа специално за  птиците. Може би са два вида, за които може да има такова значително отрицателно въздействие – за ливадния дърдавец и  … Няма значение колко е процентът. Този полигон, който е около него, не само тяхната територия, тази голяма поляна, където се намира и фотоволтаичния парк, ако продължи да се построяват нови и нови инвестиционни предложения там, това местообитание ще изчезне, то няма да може да се използва от никоя птица. Това имам предвид. Сега ще разрешим на господина, после ще разрешим на другия, разрешили сме на фотоволтаиците. Ще изчезне това местообитание, говорим за перспектива.

СЪДЪТ – По начина, по който е заявено инвестиционното предложение, ще окаже ли значително отрицателно въздействие?

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Единствено се притеснявам за ливадния дърдавец и може би за египетския лешояд, защото той също обикаля там и се храни не само с мърша, но и с други животни, които сам си улавя. И за царския орел – той е критично застрашен вид, в страната има само 28 двойки. Непрекъснато имаме проекти от европейската комисия, с които ние се стремим да опазим този вид. Това е част от едно хубаво местообитание, което той най-вероятно облита за да търси храна. Всички останали видове няма да бъдат ощетени кой знае колко, може процентът да е 0.5, може да 1 %, може да е 20 %.

Адв.К. – Колко процента е вероятността за засягане на ливадния дърдавец?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Посочила съм го. Зависи кое гледаме като площ. Единия път е 1.59 от защитената зона, която е по местообитанието от общото. Другия път е 1.55 спрямо другата защитена зона. Иначе спрямо този полигон е 24.2 %.

Адв.К. – Говорим за защитената зона.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Не можем да разглеждаме защитената зона като цяло, защото тя е обявена за „гори“, ние тук разглеждаме ливади. Има само три големи полигона с ливади. Отрицателната оценка трябва да спрямо същото местообитание, което разглеждаме, не спрямо цялата зона.

СЪДЪТ – За тези три птици Вие смятате, че проектът би оказал значително отрицателно въздействие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Може да не е значително, но ще окаже някакво, да речем, средно влияние. „Значително“ е много силна дума да се употреби. То не е класификация, то е скала.  След „средно“ въздействие може да има „значително“, което е над 3 %. При тези защитени зони това са много големи проценти. Въпреки, че защитената зона е много голяма, това местообитание е специфично и специално. Защитената зона е обявена за „гори“, но това местообитание, тези ливади, тези големи полигони са само три, които могат да се използват от птиците.

СЪДЪТ – По отношение на самия полигон инвестиционното предложение би ли оказало по-значително по размер отрицателно въздействие?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – 24 % - това е много повече над средното.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.И.А. – Както колежката каза, зоната е обявена за „гори“. Мотивацията да бъде обявена тази зона може би са били горите, но след като веднъж тя е обявена  всички природни местообитания, които са включени в Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие автоматично стават важни за опазване на зоната. Така, че това местообитание е едно от всичките, които са намират в тази зона и е важно за опазването. Трябва да се подчертае, че три са големите полигони от местообитанието 6210 от този тип тревни съобщества. Опазването на природните местообитания е много важно е да се случва на големи територии, защото малките полигони от кое да е местообитание, са много по-уязвими както за самите местообитания от гледна точка на растителността, така и за видовете, които ги обитават.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Трябва да се стремим да са по-големи площите. А в момента ние накъсваме този полигон, накъсваме го още повече.

Адв.К. – Мерките по рекултивация адекватни ли са?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Да, много добре са ги разписали, само дето тревна смеска за 6210 няма да намерите. Там сме написали, че тези местообитания са много специфични. Да, то ще се възстанови нещо, но какво ще се възстанови е въпросът, защото при нарушаване на такава голяма територия навлизат много инвазивни видове, няма да е вече същото.

Адв.К. – Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.Д.Р. – Представила съм справка–декларация за обема на извършената работа в размер на 577,30 лв.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Н. Т. И. – Представила съм справка–декларация за обема на извършената работа в размер на 593,50 лв.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.И.А. – Представила съм справка–декларация за обема на извършената работа в размер на 257 лв. плюс бон за пътните разходи за днешното идване – всичко 268,54 лв.

Съдът счита, че следва да приеме заключението на вещите лица ведно с  приложенията. С оглед удостовереният обем на извършена работа в представените от трите вещи лица справки-декларации съдът намира, че следва да увеличи размера на възнаграждение на същите от 900 лв. (деветстотин лева) на 1439,34 лв. (хиляда четиристотин тридесет и девет лева и тридесет и четири стотинки) като на вещите лица да се изплати възнаграждение от внесения до момента депозит, а остатъкът до увеличения размер – след внасянето му от жалбоподателя и от Община Котел, като увеличеният размер следва да бъде разделен поравно между тези две страни. Водим от което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещите лица Н. Т. И., И.И.А. и Д.Д.Р., ведно с  приложенията към него.

УВЕЛИЧАВА размера на възнаграждението на същите от 900 лв. (деветстотин лева) на 1439,34 лв. (хиляда четиристотин тридесет и девет лева и тридесет и четири стотинки).

ЗАДЪЛЖАВА  жалбоподателя да внесе по сметка на съда сумата от 269,67 лв. (двеста шестдесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки) в 10-дневен срок от днес.

ЗАДЪЛЖАВА  Община Котел да внесе по сметка на съда сумата от 269,67 лв. (двеста шестдесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки) в 10-дневен срок от съобщението.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещите лица възнаграждение от внесения до момента депозит както следва:

- на И.И.А. - 268,54 лв. (двеста шестдесет и осем лева и петдесет и четири стотинки) (изд. РКО);

- на Н. Т. И. – 593,50 лв. (петстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки), от които 315,73 от внесения до момента депозит (изд. РКО),  а остатъкът до 593,50 лв. – след внасянето им по сметка на съда от страна на жалбоподателя и от Община Котел;

- на Д.Д.Р. – 577,30 лв. (петстотин седемдесет и седем лева и тридесет стотинки), от които 315,73 от внесения до момента депозит (изд. РКО),  а остатъкът до 577,30 лв. – след внасянето им по сметка на съда от страна на жалбоподателя и от Община Котел.

Адв.К. – Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна и моля да се приключи.

Съдът като взе предвид, че страните не правят искания за събиране на други доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв.К. – Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата и да присъдите разноски на доверителя ми, съгласно списък за разноските, който представям. Моля да ми дадете 10-дневен срок за представяне на писмени бележки, с оглед сложността на материята.

Съдът дава възможност на страните да представят писмена защита в 10-дневен срок, считано от днес като ще се произнесе с решение в законния срок.

Заседанието приключи в 14:10 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: