П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 28.07.2020 г.

 

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на двадесет и осми юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветомира Димитрова

                                                       

При участието на секретаря Йорданка Попова …………………..….…

и прокурора …………………………………………………………..….…..

сложи за разглеждане адм. дело № 198 по описа за 2020 г. ……………

докладвано от съдия Цветомира Димитрова ……………………..…….

на именното повикване в 11:00 часа се явиха: ………………………….

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Мемо“ ООД, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, се представлява от адв.М. Ф., надлежно упълномощена по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция ОДОП” – гр.П., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. По електронната поща на съда подписана с електронен подпис е постъпила молба с вх.№4146/24.07.2020 г. от гл.юрк.Д. К., която сочи, че поради невъзможността й да се яви в днешното съдебно заседание заявява, че не възразява да се даде ход на делото, ако не са налице процесуални пречки за това. Сочи, че с молби изх.№96-00-41#3 от 23.06.2020 г. и изх.№96-00-41#7 от 08.07.2020 г. са представили документите, изискани от процесуалния представител на жалбоподателя и моли същите да бъдат приети по делото.  Заявява, че са изразили становище по направените доказателствени искания за допускане до разпит на свидетели и за представяне на документи от трети неучастващи в процеса лица, които поддържа, а в случай, че бъдат направени други доказателствени искания моли да се даде възможност да се запознаят със същите и да изразят становище.

Адв.Ф. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се молба вх.№3403/25.06.2020 г. на гл.юрк.Д. К., към която са приложени и се моли да се приемат като доказателства заповед №РД-09-2409/11.12.2017 г., заповед № РД-09-786/10.05.2018 г., приложените към жалба вх.№20-33-35 от 04.12.2019 г. срещу РА №Р-16002619002710-091-001 от 06.11.2019 г. до директора  на дирекция ОДОП – П. два броя инвентаризационни описи и 4 броя хронологичен регистър, като се сочи, че другата част от доказателствата са изискани от ТД на НАП и ще бъдат изпратени след представянето им.

Докладва се молба вх.№3809/10.07.2020 г. на гл.юрк.Д. К., в която се сочи, че в изпълнение на задължение да попълнят административната преписка представят една папка с документи, постъпили от ТД на НАП – П., а именно документи по т.4 от придружително писмо № 70006744/05.06.2019 г., процедура по чл.32 от ДОПК, касаеща ИПДПОЗЛ №П-22221919113641-040-001 от 02.07.2019 г. до „Янитекс“ ЕООД и ИПДПОЗЛ № П-22220319113632-040-001 от 02.07.2019 г. до „Максмаш“ ЕООД, а по отношение на направените доказателствени искания за разпит на свидетели и представяне на документи от трети неучастващи в процеса лица сочи, че не възразява същите да бъдат допуснати.

Адв.Ф. – Запознати сме с представените и докладвани по документи по делото. Не възразявам да бъдат приети. По отношение на впоследствие входираните документи от насрещните проверки на двамата доставчици, с оглед изявленията на ответната страна, че това е пълната преписка по извършване на насрещните проверки, ще взема отношение по същество на спора.

Поддържам искането да се приемат доказателствата, представени от нас в предходното съдебно заседание, както и искането за ангажиране на гласни доказателства чрез разпит на посочените от нас в предходно съдебно заседание двама свидетели. Поддържам молбите по чл.192 от ГПК за събиране на доказателства от трети неучастващи по делото страни и допускането на съдебно-счетоводна експертиза след събирането на тези доказателства.

По доказателствата съдът намира следното:

Следва да бъдат приети като писмени доказателства по делото представените от процесуалния  представител на ответника в предходно съдебно заседание документи, а именно приемо-предавателен протокол от 15.05.2017 г. между „Максмаш“ ЕООД и „Мемо“ ООД, приемо-предавателен протокол от 17.07.2017 г. между „Максмаш“ ЕООД и „Мемо“ ООД, както и представените от ответника с молба вх.№3403/25.06.2020 г. по описа на АдмС – Хасково и с молба вх.№3809/10.07.2020 г. по описа на АдмС – Хасково, с представянето на които се удовлетворяват исканията на оспорващата страна за попълване на административната преписка, изразени в предходно съдебно заседание. Основателно съдът намира искането на жалбоподателя да бъдат задължени трети неучастващи в делото лица ТД на НАП - П., офис Хасково, ТД на НАП - София, офис „Възраждане“, ТД на НАП - София, офис „Люлин“ да представят писмена информация и документи от досиетата на „Мемо“ ООД, „Максмаш“ ЕООД и „Янитекс“ ЕООД, посочени в представените от пълномощника на жалбоподателя в предходно съдебно заседание молби с правно основание чл.192, ал.1 от ГПК. Ето защо това искане ще следва да бъде уважено, като на третите неучастващи по делото лица ще следва да бъде указано поисканата писмена информация и документи да бъдат представени по делото в едномесечен срок от получаване съобщението на съда. Основателно по наведените от пълномощника на жалбоподателя доводи в жалбата и в предходно съдебно заседание се явява  и искането да бъде допуснато събирането на гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели при режим на довеждане, а именно П. Г. Д. и Ф. М. С., поради което същото ще следва да бъде уважено.

Водим от което съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателство по делото: приемо-предавателен протокол от 15.05.2017 г. между „Максмаш“ ЕООД и „Мемо“ ООД; приемо-предавателен протокол от 17.07.2017 г. между „Максмаш“ ЕООД и „Мемо“ ООД; представените с  молба на ответната страна: заповед №РД-09-2409/11.12.2017 г. на директор на ТД на НАП - П.; заповед № РД-09-786/10.05.2018 г. на директор на ТД на НАП – П.;  два броя инвентаризационни описи и 4 броя хронологичен регистър; документите, представени с молба вх.№3809/10.07.2020 г. по описа на АдмС – Хасково – 1 брой папка-приложение, съдържащо 343 листа.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да ангажира гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели при режим на довеждане, а именно П. Г. и Ф. М. С. за установяване фактите и обстоятелствата, изложени от адв.Ф. в предходно съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.192, ал.1 от ГПК ТД на НАП - П., офис Хасково като трето неучастващо в процеса лице, в едномесечен срок от получаване съобщението на съда да представи по делото писмена информация и документи от досието на „Мемо“ ООД, а именно:

1. Има ли извършвани проверки по прихващане и възстановяване на „Мемо“ ООД във връзка с декларирани от дружеството данни за периода 01.01.2016 г. до 31.01.2018 г., ако има такива  да се  приложи заверено копие от издадените актове, ведно с приложенията към същите.

2. Да бъде предоставено заверено копие от Протокол № П -16002617032806-073-001/ 02.10.2017 г. , издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП, офис Хасково от извършена проверка за установяване на факти и обстоятелства, ведно с приложенията към същия. Има ли предприети допълнителни контролни действия във връзка с доставките от „ЕМИЛИ 2005“ ЕООД и какъв е резултатът от същите?

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.192, ал.1 от ГПК ТД на НАП - София, офис „Възраждане“ като трето неучастващо в процеса лице, в едномесечен срок от получаване съобщението на съда да представят по делото писмена информация и документи от досието на „Макс маш“ ЕООД, а именно:

1. Има ли извършвана данъчна ревизия или проверки на дружеството с предмет ДДС и/или корпоративен данък и да включва данъчен период 01.01.2017 г. - 31.01.2018 г. Ако има такива -да се предоставят заверени копия от издадените актове на приходната администрация - РД и РА, протоколи от проверка, вкл. и такива по прихващане и възстановяване, ведно с приложенията към тях, както и със заверка за влизане в сила.

2. Да бъдат предоставени заверено копие от документите във връзка с дерегистрацията на дружеството по 3ДДС - акт за дерегистрация, ведно с приложенията към същия.

3. Да бъдат предоставени заверени копия от подадените от „Макс маш“ ЕООД, СД по ЗДДС за следните периоди: м. 02.2017 г., м. 03.2017 г., м. май 2017 г., м. юли 2017 г., м. 09.2017 г. и м. 01.2018 г., както и приложените към тях отчетни регистри - Дневник - покупки и Дневник - продажби, както и заверено копие от подадената от дружеството ГДД по ЗКПО, ведно с ГФО и ОПР за 2017 г. и 2018 г. Декларираният от дружеството ДДС за посочените данъчни периоди внесен ли е в държавния бюджет.

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл.192, ал.1 от ГПК ТД на НАП - София, офис „Люлин“ като трето неучастващо в процеса лице, в едномесечен срок от получаване съобщението на съда да представят по делото писмена информация и документи от досието на „Янитекс“ ЕООД, а именно:

1. Има ли извършвана данъчна ревизия или проверки на дружеството с предмет ДДС и/или корпоративен данък и да включва данъчен период 01.01.2018 г. - 31.01.2018 г. Ако има такива  да се  предоставят заверени копия от издадените актове на приходната администрация - РД и РА, протоколи от проверка, вкл. и такива по прихващане и възстановяване, ведно с приложенията към тях, както и със заверка за влизане в сила.

2. Да бъдат предоставени заверени копия от документите във връзка с дерегистрацията на дружеството по ЗДДС - акт за дерегистрация, ведно с приложенията към същия.

3. Да бъде предоставено заверено копие от подадените от „Янитекс“ ЕООД СД по ЗДДС за м. януари 2018 г. и приложенията към същата – Дневник -покупки и Дневник - продажби, както и заверено копие от подадената от дружеството ГДД по ЗКПО, ведно с ГФО и ОПР за 2018 г. Декларираният от дружеството ДДС за посочения данъчния период внесен ли е в държавния бюджет.

Адв.Ф. – За днешното съдебно заседание водим само свидетеля Ф. М. С.. Свидетелят П. Г. Д. днес не може да се яви, но моля да бъде допуснат до разпит в следващото съдебно заседание.

С оглед дадената възможност на жалбоподателя да ангажира гласни доказателства, съдът намира, че следва да допусне до разпит в днешното съдебно заседание в качеството на свидетел Ф. М. Ф., поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разпит в днешното съдебно заседание в качеството на свидетел Ф. М. С.

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на свидетеля.

Свидетелят Ф. М. С. се въведе в съдебната зала.

СВИДЕТЕЛЯТ Ф. М. С. – (снета самоличност) Предупредена за отговорността по чл.290 от НК.

Данните за самоличност се снеха от лична карта с №***, издадена от МВР - *** на *** г., след което същата се върна на свидетеля.

СВИДЕТЕЛЯТ Ф. М. С. – Във фирма „Мемо“ ООД съм работила съм от 2017 г. до 23.07.2020 г. като продавач-консултант. Обектът се намираше на ул. „Р.“ №* – магазин за промишлени стоки.

Стоките идваха от Франция в палети, дето са останали по магазините, дето не се продават. Излизаше най-различна стока от палета - чаши, дрехи, всякакви видове стоки,  козметика, градински неща декоративни, всичко  извън хранителните. Били са два палета, фолирани и ти не знаеш какво има вътре. Аз съм присъствала на отваряне на палет и оттам вече се сортира, не беше една стока, най-различна. Шофорът П. докарваше стоката от П. с наш транспорт. Една П.ска фирма внасяше стоките от Франция, мисля, че беше  „Максмаш“. Присъствала съм на проверка от РЗИ, гледаха козметиката, тази стока сме я получили пак от палетите.    Освен в магазина на ул. „Р.“,  имаше магазин до „К.“ - Хасково, първо бях там. Бяха два магазина, първият беше до „К.“, после ме преместиха на „Р.“. Имаше и други магазини в Кърджали, в Харманли, в които имаше същата стока. Стоката се взема се от П.,  носи се в складове в П., там се сортира и се носи в магазина, с наш транспорт.  

Адв.Ф. – Нямам други въпроси към свидетеля.

Свидетелят Ф. М. С. се освободи от съдебната зала.

Адв.Ф. – Моля свидетелят П. Г. Д. да бъде допуснат до разпит в следващото съдебно заседание. Представям писмена молба, в която правя искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза по поставените въпроси. Нека вещото лице да започне да работи след като се запознае с документите, изискани с молба по чл.192 от ГПК. Свидетелските показания не са нужни на вещото лице.

Съдът намира искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане и назначаване на съдебно-счетоводна експертиза за основателно, поради което такава ще бъде допусната, а по допускане на конкретни въпроси към вещото лице съдът ще се произнесе в закрито заседание след като предостави възможност на ответната страна в 14-дневен срок от получаване съобщението на съда да ангажира писмено становище по същите, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА ИЗГОТВЯНЕ  на съдебно-счетоводна експертиза.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ  на ответника в 14-дневен срок от получаване съобщението на съда да ангажира становище по допускането на конкретните въпроси към вещото лице, обективирани в писмена молба, представена в днешното съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя, като по определяне на вещото лице и допускане на конкретните въпроси съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание след ангажиране на становище от ответника в указания му срок, респективно след изтичане на последния в случай на неангажиране на такова.

Адв.Ф. – Нямам други доказателствени искания.

С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата и час, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.10.2020 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните да се считат уведомени от днес.

Да се изпрати съобщение до ответника за указанията на съда, ведно с препис от молбата на адв.Ф. с поставени въпроси към вещото лице.

Да се изпратят съобщения до ТД на НАП - П., офис Хасково, ТД на НАП - София, офис „Възраждане“ и ТД на НАП - София, офис „Люлин“, за указанията на съда, към които да се приложат преписи от молбите по чл.192 от ГПК .

Заседанието приключи в 11:25 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2020 г.

 

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: