П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 28.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова……..………………………..………..…..

и прокурора ……………………..…..……………….………………………………………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 378 по описа за 2020 година ………..………..…

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………...…....…...……….……...………….

на именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.С.Ю., редовно призован за днешното съдебно заседание чрез адв. П., не се явява. Представлява се от адв. П., надлежно упълномощен с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание по e-mail, с получено потвърждение на 08.06.2020г. за призовка, се представлява от ст.юрк.И. с пълномощно представено днес.

Адв. П. – Да се даде ход на делото.

Ст.юрк.И. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване на ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалба от Ф.С.Ю. против АУПДВ №26/06/1/0/02464/3/01/04/01 от 24.03.2020г. на Директор ОД на ДФЗ – Хасково.

Докладва Заявление вх.№4205/28.07.2020г. на процесуалния представител на жалбоподателя, копие от което се връчи на ответната страна.

Адв. П. – Поддържам жалбата. Да се приеме изпратената от административния орган преписка. Направил съм доказателствено искане и съм дал допълнително становище към жалбата, което поддържам.

Ст.юрк.И. – Оспорвам изцяло жалбата. Да се приеме преписката. Относно искането: Първоначалното СПО се вижда от заявлението, което е представено по преписката. Там има отбелязан чек, в който жалбоподателката стартира с първоначално СПО, крайното СПО също е отбелязано в акта.

Адв. П. – Ние искаме елементите на това СПО. Не се знае кои са елементите, няма обективирана оценка. Госпожо Председател, в заявлението доверителката ми не е посочила земя. Посочила е, че ще достигне резултатите си, в Таблица №5 се казва, че ще достигне само с пчелни семейства и домати. Отделно от това, има писмо-уведомление от 20.09.2017г., с което се казва, че увеличават стопанството с 49,7 дка. Няма методика на тази оценка, няма елементи оценката. Не се знае как е изчислено.

Ст.юрк.И. – Уважаема госпожо Председател, в оспорвания акт на стр.2, абзац 3, има таблица съгласно Приложение №1 към Наредбата. В това Приложение № 1 когато се нанесе началното СПО и съответно земя, животни или каквото е заявил жалбоподателя – крайното СПО излиза. Това е приложение към Наредбата, тя е общодостъпна и всеки може да изчисли и да види процеса на изчисляване на СПО. Става излишно това представяне на Приложението, тъй като то е към Наредбата и всеки може да го изчисли.

Адв. П. – В приложението няма елемент „земя“. Аз оспорвам методиката на изчисляване на СПО.

Съдът УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя, че процесуалния способ да се реализира това оспорване е чрез съдебна експертиза.

Адв. П. – Моля да назначите съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като извърши проверка в ОД на ДФЗ – Хасково да даде заключение: Как е била извършена оценката на първоначалното и крайното СПО на стопанството на Ф.С.Ю., кои са нейните елементи и конкретно – кои земи като местонахождение и площи са били включени във всяка една оценка?

  Тази оценка е основата на която се сключва договора и не може да е субективна. В Приложение № 1 земя липсва като оценъчен елемент. В заявлението от доверителката ми също липсва посочена земя.

Ст.юрк.И. – Оспорвам така направеното искане за назначаване на експертиза. Проблема тук се явява имота №039007, находящ се в с.****. Този имот е придобит от Е. З. Ю. – съпруг на жалбоподателката, с договор за покупко-продажба на общинска земя. Този договор не е посочен, нито е описан в таблица №1 налична за стопанство земя, нито в таблица №1а данни за земята, която кандидата не обработва или е предоставил на други лица. Тази земя трябва да се посочи в тези таблици. В самото заявление тази земя не е посочена.

Адв. П. – Не твърдим това. Земята не е посочена. Нито в Заявлението, нито някъде другаде. Даже имаме писмо, приложено е към преписката рег.№01-260-6500/900. Не оспорваме, че имота №039007 не е включен. Ние оспорваме, че не е включена каквато и да е земя. Към крайната оценка тази земя не е била оценявана. Оценявана е стойността на доматите 6 дка. и брой на пчелните семейства. Това е оценявано и в тази насока, на доверителката ми оценките съвпадат с това, което е писала като бизнес план и заявление. Ние казваме, че земята няма място в тези оценки. Искаме да се види: тези показатели, които доверителката ми е заложила в бизнес плана постигнати ли са. Затова вещото лице да даде заключение: дали са достигнати показателите, отразени в заявлението като крайни показатели от земеделското стопанство на Ф.Ю., по отношение на доматите и на пчелните семейства? Искат се насаждения, а не земи.

С оглед становището на страните съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъдат приети документите представени от ответната страна във вид на заверен препис, представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили със съпроводително писмо вх.№2097/04.05.2020г. по опис. Намира доказателственото искане обективирано в жалбата и в Заявление вх.№4205/28.07.2020г. за такова, което не би довело до изясняване на делото от фактическа и правна страна, доколкото със същото се иска да бъде задължена ОД на ДФЗ  да представи първоначална и крайна оценка СПО на земеделското стопанство на жалбоподателката по отделните елементи, а такива се съдържат в административната преписка, предвид което, това доказателствено искане следва да бъде оставено без уважение. Намира за относимо направеното доказателствено искане, с оглед наведените в жалбата твърдения и направени оспорвания, за допускане на съдебно-техническа експертиза със зададени от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в днешното съдебно заседание, предвид което, следва същото да бъде уважено.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото документите представени от ответната страна във вид на заверен препис, представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт и приложени към съпроводително писмо вх.№2097/04.05.2020г. по опис от 30 пункта /в 1 бр. класьор от л.1 до л.537/ ,Решение от заседание на УС на ДФЗ, съгласно Протокол №145/19.07.2019г. и Заповед № ОЗ – РД/2709 от 17.07.2019г. на Изпълнителен директор на ДФЗ.

Оставя БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното с жалбата и Заявление вх.№4205/28.07.2020г. доказателствено искане да бъде задължена ОД на ДФЗ  да представи първоначална и крайна оценка СПО на земеделското стопанство на жалбоподателката по отделните елементи.

ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с административната преписка и след извършване на справки където е необходимо, да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание въпроси, а именно:

- Как е била извършена оценката на първоначалното и крайното СПО на стопанството на Ф.С.Ю., кои са нейните елементи и конкретно – кои земи като местонахождение и площи са били включени във всяка една от оценките?

- Дали са достигнати показателите, отразени в заявлението като крайни показатели от земеделското стопанство на Ф.Ю., по отношение на доматите и на пчелните семейства?

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по депозитната сметка на АдмС – Хасково, като по поименното определяне на вещото лице съдът ще се произнесе след като по делото постъпят доказателства за внесен депозит.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните, с допълнителна молба в 7- дневен срок от днес, да поставят допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза.

За изготвяне на експертиза ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.10.2020г. от 10.30 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Делото да се докладва на съдията-докладчик за определяне на вещо лице, след като по делото постъпят доказателства за внесен депозит.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2020г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: