П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 28.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова……..………………………..………..…..

и прокурора ……………...……..…..……………….………………………………………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 176 по описа за 2020 година …..……….……...…

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………...…....…...……….…………...…….

на именното повикване в 10.16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.М.Д., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА“ – ПЛОВДИВ, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не изпраща представител.

Съдът докладва: По делото е постъпила молба вх.№4189/27.07.2020г. на процесуален представител на жалбоподателя в която се сочи невъзможност за явяване в днешно съдебно заседание и липса на възражение да бъде даден ход на делото. Към настоящия момент се сочи липса на доказателствени искания, в случай на направени такива от страна на жалбоподателя се иска възможност за запознаване и изразяване на становище по същите. В случай на даване ход по същество се прави искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва молба вх.№2720/02.06.2020г. на процесуалния представител на ответната страна с направено доказателствено искане по реда на чл.192 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК.

Докладва свое Определение от 03.06.2020г. с което на основание чл.192 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК се задължава „Еконт експрес“ ЕООД, в 7-дневен срок от съобщението да представи в оригинал всички доказателства представени с писмо с техен изходящ №8702/18.07.2019г. във връзка с извършена ревизия на Т.М.Д., приключила с РА №р-16002619002597-091-001/07.11.2019г.

Докладва писмо вх.№3114/15.06.2020г. с което „Еконт експрес“ ЕООД уведомява административните съдилища в РБългария, че след 01.04.2020г. ще предоставя като трето неучастващо по делото лице, съхраняваните в дружеството документи по административни дела след заплащане на куриерската услуга по доставката им от стана на поискалата представянето им страна.

Докладва Разпореждане на съда от 24.06.2020г., с което на управителя на „Еконт експрес“ ЕООД е указано, че при непредставяне на поисканите документи в срок, ще бъде наложена глоба съгласно чл.87 от ГПК, в предвидения от чл.91 от ГПК – размер. Разпореждането е получено от „Еконт експрес“ ЕООД по ел. поща на 25.06.2020г.

Докладва писмо изх.№1151/13.07.2020г. на Председател на АдмС – Хасково до управителя на „Еконт експрес“ ЕООД, приложено по делото с Разпореждане от 14.06.2020г.

Докладва Разпореждане на съда от 14.06.2020г. за изпращане на Напомнително съобщение до „Еконт експрес“ ЕООД, с указания до управителя на дружеството, че при неизпълнение Разпореждането на съда за представяне на поисканите доказателства, носи отговорност по реда на чл.405, ал.1 от ЗСВ. Потвърждение за получаване на Напомнително съобщение е получено на 15.07.2020г. на ел.поща на„Еконт експрес“ ЕООД. Видно от отговора на съобщението, „Еконт експрес“ ЕООД е събрал изисканата информация, но е отказал предоставянето ѝ на съда поради липса на съгласие от служители на съдебната администрация да заплатят услугата по физическия пренос на документите до сградата на АдмС – Хасково от офис на „Еконт експрес“ ЕООД.

Докладва Разпореждане на съда от 15.07.2020г. за дадени отново указания относно задължението на третото неучастващо по делото лице да предостави исканите от него книжа, съобщено му със съобщение изх.№1205/16.07.2020г., получено на същата дата по ел.поща.

Докладва разпореждане на съда от 21.07.2020г. за прилагане по делото на писмо от Ръководител административно обслужване на „Еконт експрес“ ЕООД, с което се уведомява АдмС –Хасково, че „Еконт експрес“ ООД може да предостави исканите документи на адресната регистрация на „Еконт експрес“ ЕООД в гр.Русе или на адрес на АдмС – Русе, а при желание да бъдат изпратени с лицензиран пощенски оператор – разходите да се за сметка на съда, като в тази връзка се цитира нормата на чл.187,ал.1 от НПК.

След като съобрази цитираните от съда писма, изпратени от „Еконт експрес“ ЕООД до АдмС – Хасково, съдът намира, че в същите се обективира отказ на третото неучастващо по делото лице да изпълни задължението си по чл.192 от ГПК, предвид което, намира, че са налице предпоставките на чл.87 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК за налагане глоба на Управителя на третото лице, задължено за представяне на доказателства, в предвидения размер съобразно нормата на чл.91 от ГПК.

На следващо място съдът намира, че доколкото е налице неизпълнение разпореждане на съда, за представяне на доказателства, са налице и предпоставките на чл.405 от ЗСВ за налагане на наказание по реда на този закон и съобразно разпоредбата на чл.405 от ЗСВ, намира за необходимо от Управителя на „Еконт експрес“ ЕООД да се изиска обяснение, относно отказа да бъдат представени поисканите с Определение от 03.06.2020г. документи.

Мотивиран така, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НАЛАГА ГЛОБА, на основание чл.87 от ГПК, във вр. с чл.91 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, на Управителя на „Еконт експрес“ ЕООД - Л.Н.С.в размер на 50/петдесет/ лева.

Срещу Определението може да се подаде възражение по реда на чл.92 от ГПК, в 7-дневен срок от съобщаването.

ИЗИСКВА обяснение, на основание чл.405 от ЗСВ, от Л.Н.С.относно причините за неизпълнение Разпореждане на съда от 24.06.2020г., както и за неизпълнение на Разпореждане на съда от 14.07.2020г.

УКАЗВА на Управителя на „Еконт експрес“ ЕООД, че следва да представи поисканите документи в 7-дневен срок от съобщаването, като при непредставяне на същите, ще бъде наложена повторна санкция по реда на чл.87 от ГПК.

УКАЗВА на Управителя на „Еконт експрес“ ЕООД, че производството пред Административен съд - Хасково е подчинено на правилата на АПК, субсидиарно на тези на ГПК и в същото производство са неотносими правилата, регламентирани в НПК. Ето защо, цитираната разпоредба в изпратено по ел.поща писмо от 16.07.2020г. от „Еконт експрес“ ЕООД, а именно: Разпоредбата на чл.187, ал.1 от НПК се явява неотносима по отношение на разноските, следващи се от процесуални действия на страните в административното съдопроизводство.

УКАЗВА на Управителя на „Еконт експрес“ ЕООД, че нормата на чл.192 от ГПК субсидиарно приложима в административното производство, на основание чл.144 от АПК, задължава третото неучастващо по делото лице да представи намиращи се у него документи. Действието по представяне следва да бъде осъществено чрез физическото предаване на документите за прилагането им по съответното административно дело, което може да бъде осъществено в канцеларията единствено на АдмС – Хасково или чрез изпращането им с лицензиран пощенски оператор. Съдът не търпи разноски за събиране на доказателства в административното производство, а задължението на третото лице да представи исканите документи е скрепено с отговорност не само по чл.87 от ГПК, а и с отговорност по чл.192, ал.3 от ГПК - предвиждаща отговорност на третото неучастващо по делото лице и пред страната за причинените ѝ вреди от непредставянето на доказателствата.

УКАЗВА на Управителя на „Еконт експрес“ ЕООД, че доколкото процесуалният закон не предвижда задължение, на която и да било страна да поема разноски във връзка с изпълнение на задължението на третото лице скрепено с нормата на чл.192 от ГПК, именно в тежест на третото неучастващо по делото лице е да предприеме всички необходими действия по физическото предаване на поисканите документи в канцеларията на АдмС – Хасково, без право на третото лице да поставя това предаване в зависимост от заплащане на конкретни разноски, калкулирани от третото неучастващо по делото лице именно в качеството му на лицензиран пощенски оператор.

Доколкото изисканите от третото неучастващо по делото лице са относими към изясняване на делото от фактическа и правна страна, съдът намира, че делото следва да бъде отложено за друга дата, до която да се даде възможност на третото неучастващо по делото лице „Еконт експрес“ ЕООД да представи изисканите от съда доказателства. Поради това, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.10.2020г. от 11.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 10.39 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2020 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: