П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 28.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова……..………………………..………...…..

и прокурора  …………….……………………..…..……………….………………..………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 85 по описа за 2020 година ………………….…..

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………...…....…...……….……............…….

на именното повикване в 10.52 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.М.М., уведомен от предходно съдебно заседание, се явява лично и с адв.Я., надлежно упълномощен с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТП на НОИ – Хасково, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, се представлява от гл.юрк. З., с пълномощно представено днес.

Адв. Я. – Ход на делото.

Гл.юрк. З. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се писмо вх.№3065/12.06.2020г., с което в изпълнение указанията на съда от ответната страна са постъпили изисканите документи в оригинал.

Докладва се и постъпило с вх.№4083/22.07.2020г. писмено становище от процесуалния представител на жалбоподателя.

Адв. Я. – Да се приемат представените доказателства и становището ми е във връзка с тези доказателства от НОИ. Нямам доказателствени искания.

Гл.юрк. З. – Да се приемат доказателствата. Няма да соча нови и нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че следва да приеме към доказателствата по делото представените от органа с писмо вх.№3065/12.06.2020г. - формуляри U 002 и U 004 на български език в оригинал. Като взе предвид, че страните не правят други доказателствени искания, съдът намери делото за изяснено от фактическа и правна страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА към доказателствата по делото представените от ответната страна с писмо вх.№ 3065/12.06.2020г. формуляри U 002 и U 004 на български език в оригинал/общо 19 листа/.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Я. – Госпожо Председател, поддържаме жалбата и считам, че на настоящия етап от хода на съдебното дирене се установи, че действително ТП на НОИ – Хасково не е представил годни документи, от които да може да се удостовери осигурителните периоди на доверителя ми, и разбира се от тази институция във Великобритания - удостоверяване на осигурителните доходи. Следваше ТП на НОИ – Хасково да поиска от Директора на Дирекция ЕРМД в Централно управление допълнителни U002 и U004, които всъщност да бъдат представени: документите за осигурителните доходи на жалбоподателя и разбира се за документите, които установяват наличието на периода, който ще се гледа, доходите по месеци, които е получавал той. Защото чл.54б от нашия Осигурителен кодекс казва: „Обезщетенията за безработица, са всъщност 60% от доходите от последните 24 месеца“. Това не е направено. В тези документи, които са представени и които Вие изисквате, единственото е посочена начална дата на периода 24.09.2016 г. и крайна дата 09.02.2019 г., където тези цифри и данни не са достатъчни, за да се реализира процедурата и изчисли алгоритъма на сумите, които той е получавал, разделени на месеци, след това дните, които са и сумите, които са получавани се разделят, и 60% от тази сума е действителното обезщетение. Това не е направено. Към изложеното, искам да добавя и това, че той е работил в държава, която е членка на ЕС и като такъв, неговия стаж, в смисъл неговото обезщетение ще се изчислява по реда на Регламент 883/2004 г., тъй като и България също е членка на ЕС и на базата на нашия Осигурителен кодекс във връзка с този Регламент 883/2004 г., всъщност ще бъдат изчислени сумите, които му се дължат за безработица. Това, което е установено - 9лв. на ден не е реално. Моля да върнете преписката на ТП на НОИ, за да може да приложи закона и тълкуването на  закона. Представям списък на разноските.

Гл.юрк. З. – Уважаема госпожо Съдия, моля да постановите акт, с който да потвърдите процесното решение на Директора на ТП на НОИ – Хасково, по изложените в същото подробни мотиви. Считам, че по делото се доказа, че на жалбоподателя, прекратяването с работодателя му във Великобритания е по взаимно съгласие. С оглед на което, той получава минимален размер за минимален период от време. Изложените мотиви от страна на жалбоподателя за изчисляване 60% брутно възнаграждение, е точно така, само че не се отнасят за този вид прекратяване на трудовите правоотношения. С оглед на това, моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2020 г.

 

СЪДИЯ:

        

 

Секретар: