П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 28.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова……..………………………..………...…..

и прокурора  …………….……………………..…..……………….………………..………. 

сложи за разглеждане адм. дело № 1213 по описа за 2019 година ………………….…..

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………...…....…...……….……............…….

на именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ К.Г.К. и Я.А.И., уведомени от предходно съдебно заседание, не се явяват. В съдебно заседание се представляват от адв. Ж., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Х.А., редовно призован за днешното съдебно заседание, видно от призовка №3180 получена на 15.06.2020г., не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва: По делото е постъпила молба вх.№4196/28.07.2020г. от заинтересованата страна А., ведно с представени към същата доказателства относно съсобственост между заинтересованата страна В.А. и брат му Д.Х.Д., по отношение процесния имот. Сочи се, че брат му Д. Х. Д. има качеството на заинтересована страна по делото и се иска същия да бъде конституиран и призован за участие в процеса. Моли се да бъде отложен разпита на вещото лице за следващо съдебно заседание, след като бъдат призовани всички страни.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, се явява лично.

Съдът докладва: Постъпило писмо вх.№3210/18.06.2020г. с което в изпълнение Разпореждане на съда от предходно съдебно заседание от Кмет на Община Харманли са постъпили изисканите документи заверени „Вярно с оригинала“, ведно със Списък на страните в производството.

Адв. М. – С оглед нередовното призоваване на заинтересованата страна Д. Д., считам, че ход на делото не следва да бъде даван в днешното съдебно заседание. Видно от представените доказателства, същия се явява съсобственик с В.А. и следва да бъде призован за настоящото дело. С оглед на това, моля делото да се отложи за друга дата и Д. Д. да се призове на посочения адрес в с. ****, общ. ***.

Като взе предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателите, както и депозираната от заинтересованата страна В.Х.А. молба вх.№4196/28.07.2020г., съдът намира, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даден, доколкото видно от приложената по делото Комбинирана скица за проектиране №351/07.08.2019г., собственици на ПИ №77181.18.27 по КК на гр.Харманли са както жалбоподателите К.Г.К. и Я.А.И., така и наследниците на Х. Д. А., видно от Удостоверение за наследници изх.№358/12.06.2020г. изпратено с писмо вх.№3210/18.06.2020г., такива са както и заинтересованата страна В.Х.А., така и брат му Д.Х.Д.. Това обстоятелство определя последния като заинтересована страна в производството. Същото се потвърждава и от представения от ответната страна Списък на страните в производството. Ето защо на основание чл.154 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна в производството Д.Х.Д..

Да се изпрати копие от жалбата на заинтересованата страна Д.Х.Д., с възможност да изрази становище и представяне на доказателства в 14-дневен срок от съобщаването.

УКАЗВА на заинтересованата страна Д.Х.Д., че по делото е изготвено заключение по съдебно-техническа експертиза, като същия има възможност да се запознае с депозираното заключение в канцеларията на Административен съд – Хасково и да изрази становище по приемането на същата до датата на следващото съдебно заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.10.2020г. от 11.15 часа, за която дата страните да се считат уведомени, а заинтересованата страна Д.Х.Д. да се призове на посочения адрес в с.****.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2020 г.

                                                                                                 

 

СЪДИЯ:

        

 

Секретар: