П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 28.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

При участието на секретаря Мария Койнова……..………………………..………..…..

и прокурора ……………………..…..……………….……………………………………….

сложи за разглеждане адм. дело № 433 по описа за 2017 година ………….……...…

докладвано от съдия Росица Чиркалева …………...…....…...……….…………...…….

на именното повикване в 11.01 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ "КОМТЕХ България" ЕООД гр.София, представляван от Г.Г.М. – управител, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, се явява лично Г.М. и с адв. Ж.Ж., надлежно упълномощен с пълномощно по далото.

                        ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, редовно призован за днешното съдебно заседание с призовка №2947 получена лично на 29.05.2020г., не изпраща представител.

                        ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Булсатком“ ЕАД, уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.Д.Х., редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява и не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С., редовно уведомена от предходно съдебно заседание, се явява лично.

Адв.Ж. – Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице пречки за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, поради което

                        О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва постъпило заключение по назначената съдебно-техническа експертиза, представено от вещо лице С. с вх.№1951/08.04.2020г.

                        Адв.Ж. – Нямам доказателствени искания преди изслушване на вещото лице.

                        Съдът пристъпи към снемане самоличността и изслушване на вещото лице.

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – на 61г., българска гражданка, без дела и родство със страните. Предупредена за отговорността по чл.291 от НК. Представила съм заключение, което поддържам.

                        Адв.Ж. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

                        СЪДЪТ/въпрос/ – В заключението си казвате, че процесния ПУП е допуснат и одобрен без фактически доказателства и основания. Какво имате предвид?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Имам предвид, че е допуснат ПУП без да се уточнява, че той ще послужи за промяна предназначението на горска земя за други нужди. С него трябва да се проведе процедура за промяна на един вид начин на трайно ползване на поземлен имот за друг начин на трайно ползване. Аз съм посочила аргументи за това: Основанието, което е записано в допускането, както и в одобряването на ПУП-а, е член по ЗУТ, който позволява без да се променя предназначението на земеделска земя да се изготви ПУП – План за застрояване, където следващата стъпка е издаване Виза за осъществяване на Инвестиционно намерение. В случая, ние нямаме налице такива условия, защото това се допуска, само когато начина на трайно ползване на съответния поземлен имот съвпада с инвестиционното намерение. В конкретния случай, начина на трайно ползване е „дървопроизводственна гора“, поради което е необходимо първо ПУП-а да послужи за промяна на предназначение, а не за издаване на виза. Отделно има и други технически недоразумения които са се получили, като например: ПУП се нарича „Инвестиционно намерение“, заявлението и становището на РИОСВ е за „Инвестиционно намерение“, а не за планове и програми, но това е нещо като допълнение към недостатъците на този ПУП, с който са процедирали до издаване на „Разрешение за строеж“, което се описва най-подробно и в записката, че ще послужи за изготвяне на „Инвестиционен проект“ и се определя дори категорията на „Инвестиционното намерение“ като строеж V-та категория, което няма нищо общо с подробните устройствени планове.

                        СЪДЪТ/въпрос/ – На л.9 от заключението коментирате, че процесния ПУП не е изработен върху вярна основа. Казвате, че основата трябва да съдържа данни за застроеността в имота. Какво имате предвид?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Да, освен извадката, която в условия на кадастрална карта единия от техническите информационни документи е извадка от КК или в случая – в условия на земеразделителни планове, това е скица от земеразделителния план.

                        СЪДЪТ/въпрос/ – Това, което искам да обясните, извода, че не е вяна основата върху която е изработен ПУП-а, следва ли от обстоятелството, че в същата не е отразена ретранслаторната кула в имота? Водят ли и други обстоятелства до този извод?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Не съдържа достатъчна информация за изработване на ПУП. Това не е извадка-скица от земеразделителния план, която да послужи за други нужди, а именно за изработване на ПУП – ПЗ, който ще предвиди бъдещо застрояване в този имот. Съществуващото застрояване, след като не е нанесено и не е отразено води до други грешки които са направени.

                        СЪДЪТ/въпрос/ – Съществуващото застрояване следва ли да има обследване, дали същото е с налични строителни книжа, начин на застрояване?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Отразяването на състоянието в имота не изследва законосъобразността, а дава фактическото физическо състояние – застроеност, огради и всички необходими сведения, които да бъдат отразени.

                        СЪДЪТ/въпрос/ – Т.е. Вие считате, че фактическото застрояване е следвало да бъде отразено в тази основа и съобразено с бъдещия ПУП, без значение дали е със или без строителни книжа?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Изследването за законосъобразност е последваща стъпка. Най-напред трябва да се нанесе, и ако има съмнение и се изследва законосъобразността на извършеното строителство, това е следваща стъпка.

                        СЪДЪТ/въпрос/ – Считате ли, че този ПУП е трябвало да бъде съобразен с това застрояване?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Абсолютно. Съоръжението е действащо, то е със законни книжа.

                        СЪДЪТ/въпрос/ – От къде следва този извод, че съоръжението е със законни книжа, тъй като много обстойно в експертизата сте обследвали въпроса за законността на това съоръжение и сте го квалифицирали като законно?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Съоръжението е законно, а ако не беше то не би било предмет на други сделки, които са се извършили. Съоръжението е действащо и има данни в кориците на делото за строителите.

                        СЪДЪТ/въпрос/ – Т.е. от факта, че има данни за строителите и факта, че съоръжението е действащо, и въз основа на Вашите познания в областта, Вие правите компетентен извод, че съоръжението е законно?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Аз съм развила по друг начин тази тема, защото едно съоръжение, което съществува, предмет на сделка, то е действащо, има захранване и всички основания, и на всички места, на които то се появява се изследва законосъобразността на това съоръжение. Само дето не е отразено в земеразделителния план, защото в земеразделителната карта в много голяма степен не съдържа специализирана информация, а това е специализирана информация – наличната изграденост в един имот, която трябва да се допълни когато се прави ПУП с цел бъдещо застрояване. Съоръжението, заедно с кабинката, със захранването, са действащи, част от една система за ретранслация и това е факт.

                        СЪДЪТ/въпрос/ – Можете ли да кажете, какво е действителното ползване на имота – предмет на ПУП, съобразно събраните доказателства?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Ние работим с документи. В земеразделителния план и във всички приложени сведения в Службата по земеделие, в история на имота и навсякъде се посочва, че от големия горски имот са отделени други имоти, и за землище с. Спахиево и за землище с. Брястово, и по начин на трайно ползване се посочва код за дървопроизводствена гора. Действителното ползване на имота се удостоверява с начина на трайно ползване. За начина на ползване съдя от официалните документи, посочващи начин на трайно ползване „дървообработваща гора“. Не е късно да се промени начина на трайно ползване поради това, че изграденоста е факт и се ползва.

                        СЪДЪТ/въпрос/ – Еквивалентни ли са начина на трайно ползване с действителното ползване на имота съобразно ЗУТ? Може ли да има различие между действителното ползване на имота и документите?

                        ВЕЩОТО ЛИЦЕ Х.И.С. – Начина на трайно ползване е това, което можем да посочим като такъв и ако има други… Значи: Ако в една гора направим хижа, това не противоречи на ползването на гората. Но когато променяме и е изградено съоръжение, то е трябвало още в земеразделителния план да се отрази. Това не е направено. ПУП-а не доказва, че има друг начин на трайно ползване. В него се прилага скица, в която пише че е дървопроизводствена гора. Ако бяха нанесли съоръжението тогава можеше да се продължи в осъществяване на факта, че е друг начина на трайно ползване и е друга недървопроизводствена площ и като такава, тогава вече да се премине към следващи действия и тогава вече щеше да личи, че няма как да застроим там, където вече е застроено. Но понеже тези неща са пропуснати и площта се води дървопроизводствена, а това, че има и друго фактическо ползване – не е отразено и не е променен кода от дървопроизводствена в недървопроизводствена площ. Което щеше да даде възможност ПУП-а да отговаря на предвижданията за които е създаден.

                        Като взе предвид, че страните нямат въпроси към депозираното от вещото лице заключение, съдът намира, че следва за приеме към доказателствата по делото представеното от вещото лице С. заключение на съдебно-техническата експертиза. На същото следва да се определи възнаграждение съобразно представената справка-декларация в размер на 520,80 лева. С оглед разликата до определеното на вещото лице възнаграждение от 520,80 лева и внесения от ответника депозит от 250 лева, същия следва да бъде осъден да довнесе разликата от 270,80 лева в 7-дневен срок от съобщаването по депозитната сметка на АдмС – Хасково.

                        Водим от горното, съдът

                        О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИЕМА към доказателствата по делото представеното с вх.№1951/08.04.2020г. от вещото лице С. заключение по съдебно-техническа експертиза.

ЗАВИШАВА възнаграждението на вещото лице  съобразно представената справка-декларация до размер на 520,80 лева.

                        ОСЪЖДА КМЕТ НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ да внесе сумата от 270,80 лева, представляващо разликата от определеното възнаграждение и внесения до момента депозит, в 7-дневен срок от съобщаването по депозитната сметка на АдмС – Хасково.

                        На вещото лице Х.С. ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение общо в размер на 520,80 лева, както следва:

                        - 250 лева от първоначално внесения от ответника депозит, а остатъка от сумата в размер на 270,80 лева, след като по делото постъпят доказателства за внесен допълнителен депозит от ответната страна/изд.РКО/.

                        Вещото лице Х.И.С. се освободи от съдебната зала.

                        Адв.Ж. – Нямам други доказателствени искания.

                        Като взе предвид, че страните не правят други доказателствени искания, съдът намери делото за изяснено от фактическа и правна стана, поради което

                        О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв.Ж. – Моля да постановите решение, с което да отмените изцяло оспорената заповед на Кмет на Община Минерални бани като незаконосъобразна. Депозирали сме писмена защита с преписки за останалите страни, като в нея сме развили доводи по съществото на спора, които молим да имате предвид. Претендираме разноски, за което представям Списък на разноските с доказателства за заплащане на адвокатско възнаграждение, с препис за ответната страна.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 11.19 часа.

                        Протоколът се изготви на 28.07.2020 година.

 

                                                                                              

 

СЪДИЯ:

                                                                                             

 

Секретар: