П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 31.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора Делчо Лавчев

сложи за разглеждане адм.дело № 568 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.З., не явява. Призовката изпратена до същия е върната в цялост с отбелязване, че по данни на служител в РПЦ – Харманли лицето е напуснало лагера на 03.07.2020 г.. В съдебната зала се явява адв. С.М. – назначена за процесуален представител на жалбоподателя с Разпореждане на съда от 09.07.2020 г., редовно призована по електронна поща на 10.07.2020 г.

            ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦ - ХАРМАНЛИ КЪМ ДАБ ПРИ МС /Р. Б./, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 08.07.2020г. не се явява, представлява се от ст.юрк. М. Х., надлежно упълномощена по делото.

            Съдът докладва постъпило по делото писмо от Окръжна прокуратура – Хасково с вх. №4113/23.07.2020 г., в което се заявява желание за участие като страна по административно дело №568/2020 г.

            В залата се явява прокурорът Делчо Лавчев – прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково.

            ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо съдия, поддържам направеното искане. Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да бъде конституирана Окръжна прокуратура – Хасково като страна в образуваното производство, тъй като настоящото производство е от категорията дела, които засягат от висока степен държавния и обществен интерес.

            Съдът намира, че с оглед направеното искане в депозираното писмо, което се поддържа и в днешното съдебно заседание от прокурора Делчо Лавчев и обосновава наличие на важен обществен и държавен интерес от участието на прокуратурата в настоящото производство, следва Окръжна прокуратура - Хасково да бъде конституирана като страна по делото, водим от което и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

            КОНСТИТУИРА на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК Окръжна прокуратура – Хасково като страна по адм. дело №568/2020 г. по описа на Административен съд - Хасково.

            АДВ. М.: Моля за ход на делото.

            СТ.ЮРК. Х.: Моля за ход на делото.

            ПРОКУРОРЪТ: Ход на делото.

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от Б.З., гражданин на М., срещу Решение №УПХ-53/19.06.2020 г. на интервюиращ орган в РПЦ- Харманли при Държавната агенция за бежанците при МС (Р. Б.). По изложени в жалбата съображения се моли за отмяна на оспорения, в настоящото производство, административен акт.

            АДВ. М.: поддържам подадената жалба по изложените в нея доводи и съображения, относно незаконосъобразността на оспорения акт. Моля да приемете административната преписка.

СТ.ЮРК. Х.: Уважаема госпожо административен съдия, считам жалбата за неоснователна. Моля да бъде приета в цялост представената административната преписка. В днешното съдебно заседание представям и моля да приемете: Докладна записка с вх. №495/03.07.2020 г., относно: чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ - Харманли. Нова справка за държавата по произход няма да представям, тъй като интервюиращият орган е използвал последната актуална справка, която е приложена в административната преписка.

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за неоснователна. Да се приемат представените по делото доказателства, включително и представените в днешно съдебно заседание писмени такива.

Съдът, с оглед становището на страните, намира, че като доказателства по делото следва да бъдат приети представената от страна на ответника административна преписка с писмо с вх. №3599/02.07.2020 г., както и представената в днешно съдебно заседание докладна записка от процесуалния представител на ответника, ето защо

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото надлежно заверени копия от следните документи: Решение №УПХ 53/19.06.2020 г. на Интервюиращ орган на ДАБ при МС (Р. Б.); Заповед №РД05-233/23.03.2016 г., на основание чл.48, ал.1, т.10 от ЗУБ на Председател на ДАБ при МС; Справка вх. №МД-271/18.05.2020 г. от Дирекция "Международна дейност" на ДАБ при МС, относно: М.; Протокол с peг. №УП-15563/16.06.2020 г. от проведено интервю с Б.З.; Регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за международна закрила №826019715, издадена на 12.06.2020 г.; Писмо с peг. №УП-15563/12.06.2020 г. от Директор на РПЦ – Харманли към ДАБ при МС до Директора на Специализирана Дирекция „М“ – ДАНС; Декларация на основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗУБ с рег. №УП-15563/12.06.2020 г.; Декларация за съгласие с peг. №УП-15563/12.06.2020 г. от Б.З.; Информация за обработване на лични данни на чужденци, търсещи международна закрила с peг. № УП-15563/12.06.2020 г.; Покана за провеждане на интервю с peг. №УП-15563/12.06.2020 г. до Б.З.; Решение за настаняване №238/11.06.2020 г. с рег. №УП-15563/12.06.2020 г.; Приложение към регистрационен лист с peг. №УП-15563/12.06.2020 г.; ЕВРОДАК - дактилоскопна карта с peг. № УП-15563/12.06.2020 г.; Информация за задълженията на чужденците, настанени в центровете на ДАБ с peг. №УП-15563/12.06.2020 г.; Допълнение към указания за правата и задълженията на чужденците, подали молба за международна закрила в Република България във връзка с чл.29, ал.1, т.2 от ЗУБ с peг. №УП-15563/12.06.2020 г.; Указания относно реда за подаване на молба за международна закрила, за процедурата, която ще се следва за правата и задълженията на чужденците, подали молба за закрила в Република България с рег. №УП-15516/30.04.2020 г. ведно със Списък на организации, работещи с бежанци и чужденци, подали молба за статут с приемни в ДАБ при МС; Указания относно компетентния орган по предоставяне на убежище, статут на бежанец и хуманитарен статут, пребиваване в Република България с рег. №УП-15563/12.06.2020 г.; Регистрационен лист на Б.З. с peг. №УП-15563/12.06.2020 г.; Молба за закрила вх.№437/12.06.2020 г. и рег. №УП-15563/12.06.2020 г. от Б.З. до ДАБ при МС; Приемо-предавателен протокол с peг. №10540р-3677/11.06.2020 г.; Амбулаторен лист рег. №УП-15563/12.06.2020 г. на пациент: Б.З.; Молба за закрила на арабски език с рег. №УП-15516/30.04.2020 г. от Б.З. до ДАБ при МС; Заповед рег.№4379 ОЧ-70/20.05.2020 г. на Началник на ГПУ – Калотина, относно: връщане; Пощенски плик №R PS 6450 005KXH Z;

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото днес представената от процесуалния представител на ответника: Докладна записка с вх. №495/03.07.2020 г., относно: чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ - Харманли.

АДВ. М.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа и правна страна.

СТ.ЮРК. Х.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа и правна страна.

Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

                  

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. М.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата и да отмените процесното решение на интервюиращия орган при ДАБ. Съображенията ми в тази насока са следните:

Доверителят ми добросъвестно е изложил всички факти и обстоятелства. Подробно е описал своята бежанска история, като от изложените факти може да се направи обоснован извод, че той сочи икономически причини. В тази връзка считам, че в настоящия случай е налице хипотезата на чл.9, ал.8 от ЗУБ съгласно, която хуманитарен статут може да бъде предоставен и по други причини от хуманитарен характер. Считам, че в настоящото производство са налични такива причини, а именно икономическите. При проведеното интервю бежанецът заявява, че причината да напусне страната си по произход – Мароко е, че трудно успява да си намери работа и получава много ниско възнаграждение, в сравнение с това на арабите. В настоящия случай са нарушени основните негови права, а именно: правото му на труд и правото му да получава справедливо и задоволително възнаграждение, което да му осигури съществуване, съответстващо на човешкото му достойнство. Тези човешки права са прокламирани във всеобщата декларация за правата на човека, приета в ООН на 10 декември. Считам, че са налице данни, че държавата му по произход – Мароко не може да му предостави тези основни човешки права. От справката за актуално положение в страната няма данни какво е нивото на безработица.

Моля за вашия акт в тази насока.

Моля да ми бъде предоставен препис от протокола и от съдебния акт.

СТ.ЮРК. Х.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на Б.З. - гражданин на М., срещу решението на интервюиращия орган, като неоснователна и недоказана.

Считам, че процесното решение е правилно и законосъобразно, съобразено с материалния закон. Посочените причини са лични и икономически, които са извън приложното поле на ЗУБ.

Подробности излагам в писмените си бележки, които моля да имате предвид при постановяване на вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо председател, решението на административния орган е правилно и законосъобразно с оглед, на което Ви моля да отхвърлите депозираната срещу него жалба като неоснователна. Моля за вашето произнасяне в този смисъл.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок. Да се предостави на адв. М. след изготвянето им препис от протокола и от съдебния акт.

Заседанието приключи в 10.07 часа.

            Протоколът се изготви на 31.07.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                         

 

 

Секретар: