П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 28.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 221 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 12:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Г.А., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. Същият се представлява от адв. М.А., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

Постъпила е по електронната поща на Административен съд – Хасково молба с вх. № 2876/08.06.2020 г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. А., която съдът докладва по отношение хода на делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЦИОНАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ - СОФИЯ, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТЕЛК КЪМ МБАЛ АД – ГР. ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, явява се д-р Л. М. - председател на ТЕЛК, I състав.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – СОФИЯ, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТП НА НОИ – ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат процесуален представител.

                       

По хода на делото:  

Адв. А. – Госпожо съдия, заявявам, че не поддържам молбата за отлагане на делото. Считам, че не са налице процесуални пречки и моля да бъде даден ход на делото.

 

            С оглед редовното призоваване на страните в настоящото производство и заявената от адв.А. позиция, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

О П Р Е Д Е Л И :

                       

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпилата жалба от П.Г.А. против Експертно решение № 0057 от заседание №005 от 09.12.2019 г. на НЕЛК, Специализиран състав по Нервни, Очни и ССЗ.

Докладва се постъпила молба с вх.№ 1752/16.03.2020 г. от страна на ответника, с която по делото е представена административната преписка по издаване на оспореното решение.

Докладва се постъпила молба с вх.№ 1833/24.03.2020 г. от страна на ответника, с която по делото е представено медицинското досие на жалбоподателя – П.Г.А..

Докладва се постъпила молба с вх.№ 1814/19.03.2020 г. от страна на ответника, с която по делото са представени допълнителни доказателства.

Докладва се постъпила молба с вх.№ 3209/18.06.2020 г. от страна на ответника с приложени три броя заверени ксерокопия от свидетелства за специалност и четири броя дипломи за завършено висше образование.

 

Адв. А. - Поддържаме депозираната жалба по всички изложени съображения. Поддържаме и направените в жалбата доказателствени искания.

Моля да бъдат приети като писмени доказателства по делото приложените към жалбата документи. Не възразяваме да бъдат приети и постъпилите по делото документи от страна на ответника.

Подготвили сме писмена молба-становище, която представям в днешното съдебно заседание с препис за заинтересованата страна.

Считаме, че от събраните по делото безспорно се доказва, че през 1978 година доверителят ми е претърпял увреждане, а именно фрактура на шийни прешлени, счупване на гръбначен стълб, което е довело до издаването на всички експертни решения на ТЕЛК и безспорно е видно, че има причинно следствена връзка – „военна инвалидност“. С оглед на изложеното, считаме, че неправилно в експертните решения е отбелязано „общо заболяване“.

Поддържаме направеното в жалбата искане за назначаване на съдебно-медицинска експертиза, с формулирани от нас въпроси.

По отношение пълнотата на административната преписка считаме, че същата е представена, но доколко е пълна не можем да вземем отношение. Изхождаме от факта, че НЕЛК са представили всички налични документи, сред които са и посочените от нас в точка 4 от жалбата, с оглед на което не поддържаме искането си по тази точка.

Поддържаме направеното искане за приобщаване към настоящото дело на гр. дело № 354/2003 г. по описа на Хасковски окръжен съд.

Поддържаме направеното в жалбата искане за събиране на гласни доказателства от двама свидетели при режим на довеждане, които ще установяват факти и обстоятелства относно настъпилото увреждане на доверителя ми през 1978 година, счупването на гръбначния стълб, както и че всички здравословни проблеми във връзка, с които са издавани решенията на ТЕЛК и на НЕЛК, са по повод на това увреждане. Също така с гласните  показания свидетелите ще установяват, че доверителят ми е бил курсант във военното училище - това е причината връзка за „военна инвалидност“, а не „общо заболяване“.

Д-р М. – Нашето становище е изразено в експертното решение, което е потвърдено и от НЕЛК, въз основа на решението от месец май 1978 г. на Ведомствената медицинска комисия, в което заболяването е прието като „общо заболяване“, а не като „военна инвалидност“.

 

По направените доказателствени искания:

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото приложените към жалбата писмени такива, постъпилата административна преписка както и допълнително постъпилите от страна на ответника писмени доказателства.

Съдът намира за основателни и направените с жалбата доказателствени искания, поддържани и в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя – адв. А., за назначаване по делото на съдебно-медицинска експертиза, за ангажиране на гласни доказателства, както и за изискване и прилагане по делото на гр. дело № 354/2003 г. по описа на Хасковски окръжен съд.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към жалбата документи, а именно: Експертно решение №0057 от заседание №005 от 09.12.2019 г.  на специализиран състав на НЕЛК по нервни, Очни и ССЗ; Решение №881/06 от 16.06.2006 г. на ВКС, IV-то отделение постановено по гр. дело №725/2005 г.

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото приложените към молба вх. №1752/16.03.2020 г., а именно: Жалба вх. №АС-216/05.03.2020 г.; Писмо рег. №НЕЛК – ИЗХ – 8984/12.03.2020 г. от НЕЛК до РКМЕ към РЗИ – Хасково; Експертно решение №0057 от заседание №005 от 09.12.2019 г.  на специализиран състав на НЕЛК по нервни, Очни и ССЗ; Известие за доставяне №ИД PS 1606 00FPWC 6; Известие за доставяне №ИД PS 1606 00FPWC 6 ведно с Документ за доставяне изх. №Хс 11639 от 17.02.2019 г.; Документ за доставяне изх. №Хс 11639 от 19.02.2019 г.; Уведомление до г-н П.Г.А. Преп. № НЕЛК – 11639/24.09.2019 г. и рег. № НЕЛК – ИЗХ – 26415/16.10.2019 г.; Известие за доставяне №ИД PS 1606 00ELO6 N ведно с Документ за доставяне изх. №У 11639 от 24.09.2019 г.; Документ за доставяне изх. №У 11639 от 24.09.2019 г.; Пълномощно от НЕЛК – София издадено на Е. К. А.; Пощенски плик № R PS 1606 00FT4I O;  

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото приложенoто към молба вх. №1833/24.03.2020 г. Медицинско досие на лицето П.Г.А. с ЕГН: ********** – 1 брой мека папка от 83 листа.

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото приложените към молба вх. №3209/18.06.2020 г., а именно: Диплома за завършено висше образувание №017988 от дата 20.04.1971 г. издадена от ВМИ – София на д-р В. П. К.; Свидетелство издадено от Държавен комитет за наука и технически прогрес, Висша атестационна комисия, издадено на дата 10.12.1980 г. на В. П. К. за научна степен кандидат на медицинските науки ведно със свидетелство за научно звание; Диплома за призната специалност №27808 от дата 03.01.1985 г. издадена от МА – София на д-р В. П. К.; Диплома за призната специалност №38297 от дата 05.07.1991 г. издадена от МА – София на д-р В. П. К.; Диплома за призната специалност №22972 от дата 01.08.1981 г. издадена от МА – София на д-р М. Г. Г.; Диплома за завършено висше образувание №016455 от дата 10.03.1969 г. издадена от ВМИ – София на д-р М. Г. Ж.; Диплома за завършено висше образувание №001863 от дата 29.09.1976 г. издадена от МА – София на д-р Т. Г. А. – К.; Диплома за призната специалност №23644 от дата 04.01.1982 г. издадена от МА – София на д-р Т. Г. А. – К.; пощенски плик 3R PS 1606 00GIFV 2.

 

ДА СЕ ИЗИСКА от Окръжен съд – Хасково и ПРИЛОЖИ към настоящото дело гр. дело № 354/2003 г. по описа на Окръжен съд – Хасково.

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпит на двама свидетели, които да бъдат водени от жалбоподателя за датата на следващото съдебно заседание.

 

НАЗНАЧАВА съдебно-медицинска експертиза с вещо лице, което съдът ще определи в закрито заседание след внасяне на определения депозит, което вещо лице, след като се запознае с материалите по делото, цялата медицинска документация и извърши обстоен преглед на жалбоподателя да отговори на поставените в жалбата въпроси, а именно:

1. Налице ли е причинна връзка между увреждането – счупване на гръбначния стълб, с увреждане на гръбначния мозък през 1978 г. и влошеното здравословно състояние на лицето след това, както и необходимостта от извършване на операции във ВМА – София през 1979 г. и последващи операции, както и настъпилия ексцес?

2. Налице ли са усложнения в състоянието на лицето, респективно налице ли е ТНР в резултат на счупване на гръбначния стълб с увреждане на гръбначния мозък през 1978 г., настъпило по време на участието на лицето в учебни занятия като курсант, младши-сержант във ВНВВУ – Д. М.?

3. С оглед отговорите на предходните два въпроса, налице ли е причинна връзка – военна инвалидност?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да работи при депозит в размер на 300,00 лв., вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок, считано от днес, по сметката за вещи лица на Административен съд – Хасково.

 

Адв. А. – Нямам други искания на този етап от производството.

 

Съдът намира, че с оглед събиране на допуснатите в днешното съдебно заседание доказателства, делото следва да бъде отложено за друга дата и час, мотивиран от което

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.09.2020г. от 10:00 часа, за която дата и час страните да се считат уведомени, свидетелите – при довеждане.

Да се призове вещото лице, след внасяне на определения от съда депозит.

 

Заседанието приключи в 12:10 часа.

Протоколът се изготви на 28.07.2020 г.

 

                                                                                            

 

СЪДИЯ:

 

                                                                                                         

Секретар: