П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 28.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и осми юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антоанета Митрушева

                                                                                             

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора Делчо Лавчев

сложи за разглеждане исково адм. дело № 439 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 12:22 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „ГИДА И“ ЕООД – ГР. СВИЛЕНГРАД, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представлява от адв. И.И., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представляват от ст. юрк. Е. П., надлежно упълномощена с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, редовно призовани, се представляват от прокурора Делчо Лавчев.

 

По хода на делото:  

Адв. И. – Моля да бъде даден ход на делото.

Ст. юрк. П. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

           

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, мотивиран от което

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва постъпилата искова молба с вх. № 2818/05.06.2020 г., с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, подадена от „ГИДА И“ ЕООД - гр.С., представлявано от управителя Г. А. Ш., против ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД.

Докладва постъпил отговор на исковата молба с вх. № 3446/26.06.2020 г. от ответника с направени доказателствени искания.

Докладва, че съгласно Определение на съда от 11.06.2020 г. по делото е приложено адм.дело № 803/2017 г. по описа на Административен съд – Хасково.

 

Адв. И. – Поддържам исковата молба, като държа да направя допълнително уточнение към мотивите на тази молба, след като се запознах с депозирания от страна на Община Свиленград отговор, а именно, че няма как и не следва административният орган, в случая общината, априори да заявява, че даден недвижим имот е закупен при неуредени регулационни сметки, макар че този факт не е изрично посочен в титула за собственост. Подобно твърдение се установява в различно по вид производство, чието място не се намира в настоящото. С оглед на тези обстоятелства ние твърдим, че имотът, който сме придобили като дружество и закупили с цитирания от мен нотариален акт, е бил без посочване на подобни обстоятелства, което е факт, който следва да бъде възприет и от общината, тъй като основанието за отмяна и на предходната заповед е именно неизпълнение в законовите срокове на предвидената в преходните разпоредби на ЗУТ процедура за реализиране разделянето на тези застинали във времето придаваеми места.

Моля да бъде прието адм.дело № 803/2017 г. по описа на Административен съд – Хасково, което е приложено. Моля да бъдат приети писмените доказателства, които сме представили. Отново моля Община Свиленград да приложи административните преписки в цялост, касаещи двата недвижими имота: с идентификатор: 65677.701.6536 и с идентификатор: 65677.701.6207.

След отмяната на първата заповед, която е предмет на предходното дело и се намира по него, във връзка с тези два имота, без да има някакъв административен акт, е налице кореспонденция между СГКК, дружеството „ГИДА И“ ЕООД, което представлявам, и Община Свиленград, а е възможно да има и становища на присъединителното дружество, на EVN. С оглед на тези обстоятелства искаме преписката, касаеща тези два имота. Това, което ние имаме като документи, включително и отговора на СГКК, който е адресиран до нас, сме го депозирали с исковата молба, но предполагаме, че и Община Свиленград имат подобни кореспонденции и преписки, които считам за съотносими към настоящия спор. Не мога да бъда по-конкретен и затова правя по този начин искането си.

Заявявам, че поддържам искането си за назначаване на съдебно-оценителна експертиза.

По отношение на поисканата експертиза от страна на ответника и на задачите, които са формулирани от страна на Община Свиленград, считам, че по първата задача би следвало да се проследи създаването на имота УПИ, V-115, кв.68 по плана на гр. Свиленград. По отношение на задача две, при обследване регулационните планове, би следвало да се обследва и предходен план преди възникване на общинската собственост през 1991 година, тъй като този план има отношение към последващите заповеди. Към онзи момент са съществували кадастрални планове и при обследване на регулационния план, следва и кадастралния план да бъде включен в това проучване. По отношение на задача 1.5, не би следвало да бъде включено това транспортно обслужване, тъй като едно вещо лице-геодезист не може да вземе отношение по транспортно обслужване на дадено придаваемо място, поради което оспорвам допускането на задача 1.5.

 

Ст. юрк. П. – Оспорвам подадената жалба и поддържам подадения отговор.

Възразявам по отношение назначаването на съдебно-оценителна експертиза и считам, че същата няма отношение към делото.

Поддържам доказателственото искане, направено с отговора, за назначаване по делото на съдебно-техническа експертиза с вещо лице – геодезист.

По отношение на направеното искане от колегата да представим административна преписка по отношение на двата имота, заявявам, че реално такава няма водена. Тези кореспонденции, които са разменян,и са приложени към делото.

По отношение на задача 1.5 считам, че е важно вещото лице да отговори на въпроса за транспортното обслужване, тъй като това придаваемо място, което е спорно и дружеството твърди, че е негова собственост, всъщност е улица. Преди да бъде извършена промяна в отреждането, този общински имот, който сега фигурира в кадастъра с № 65677.701.6207, е функционирал като улица, т.е. улицата е публична общинска собственост. Именно поради тази причина беше отменена заповедта в предходното административно дело, а не както казва представителят на ищеца, че не са изпълнени в срок процедурите. Срок тук не е бил относим, а е бил важен фактът, че с промяната в регулацията се засяга имот, който е публична общинска собственост, така наречената „улица“, която в онзи момент, когато е бил закупуван имотът от дружеството, както и преди това, още в кадастралния план от 1983 година е била нанесена като функционираща, реализирана, изградена улица.

ПРОКУРОРЪТ – Намирам исковата молба за допустима. Относно нейната основателност ще взема становище след приключване на съдебното дирене. Да се приемат изисканите от съда доказателства.

Не съм запознат с отговора на Община Свиленград, тъй като същите не са предоставили екземпляр за прокуратурата, поради което не мога да взема становище. Предоставям на съда да прецени по така поставените задачи за експертиза.

Относно направените искания в днешното съдебно заседание за събиране на доказателства и представяне на административната преписка считам, че общината следва да отговори. Ако такава няма налична, би следвало изрично да се отговори с писмо.

 

По направените от страните доказателствени искания, съдът намира, че към доказателствения материал по делото следва бъдат приобщени приложените към исковата молба писмени такива, както и изисканото адм.дело № 803/2017 г. по описа на Административен съд – Хасково.

Съдът намира за основателни и направените от страните искания за назначаване по делото на посочените експертизи, които да дадат отговор на поставените въпроси в исковата молба и съответно в отговора на исковата молба.

По отношение на направеното доказателствено искане от процесуалния представител на ищеца, да бъде задължена Община Свиленград да представи цялата административна преписка по цитираните в исковата молба недвижими имоти с идентификатор: 65677.701.6536 и 65677.701.6207, съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на ищеца да уточни конкретните документи, които желае да бъдат представени по делото, доколкото административна преписка се създава по повод издаване на административен акт, а не за посочен имот. В тази връзка, съдът намира, че следва да задължи Община Свиленград да представи преписката, свързана с кореспонденцията между „Гида И“ ЕООД и Община Свиленград, като бъде дадена допълнителна възможност на ищеца да посочи допълнителните доказателства, които желае да бъдат събрани.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към исковата молба писмени такива, а именно: Решение № 809/05.11.2018 г. постановено по адм.дело №803/2017г. по описа на Административен съд – Хасково; Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №166, том III, рег. №7697, дело №1132/2005 г.; Скица на ПИ №15-83520/27.02.2017 г. издадена от СГКК – Хасково; Уведомително писмо изх.№20-2879/21.01.2019 г. от Началник СГКК – Хасково до Г. Ш. – управител на „ГИДА И“ ЕООД; Молба от „ГИДА И“ ЕООД до Кмета на Община Свиленград; Уведомително писмо рег.индекс: И-2128/04.03.2020 г. от Кмет на Община Свиленград до „ГИДА И“ ЕООД.

ПРИЛАГА към настоящото дело адм.дело № 803/2017 г. по описа на Административен съд -Хасково ведно с приложените към същото писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответника Община Свиленград да представи по делото цялата кореспонденция, водена между Община Свиленград и „ГИДА И“ ЕООД – гр. Свиленград, свързана с имоти с КИ № 65677.701.6536 и КИ № 65677.701.6207, в 7-дневен срок, считано от днес.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ищеца „ГИДА И“ ЕООД – гр. Свиленград в 10-дневен срок от днес да посочи желае ли събирането и на допълнителни писмени доказателства.

НАЗНАЧАВА по делото комплексна съдебно-оценителна и съдебно-техническа експертиза с вещо лице/вещи лица, което/които съдът ще определи в закрито заседание след внасянето на определените депозити, което/които вещо лице/вещи лица, след като се запознае/запознаят с материалите по делото и извърши/извършат проверка, където е необходимо, да даде/дадат заключение по поставените въпроси в исковата молба:

1.Да даде пазарна оценка на имот ПИ 65677.701.6536 в два варианта: при площ 3 063 кв.м и при площ 4 114 кв. м, като посочи и пазарната цена на отнетите 1 041 кв. м., посочвайки с колко се е намалила цената на имот ПИ 65677.701.6536 и на каква стойност възлиза реалната вреда на ищеца?

 

както и на всички въпроси, поставени от ответника в писмения отговор на искова молба, а именно:

 

1.Да обследва състоянието и плановете за промяна на регулацията на УПИ, V-115, кв.68 от плана на гр. Свиленград от 4 114 кв.м, който към настоящия момент е съставен от ПИ с идентификатор № 65677.701.6536, целият с площ от 3 063 кв. м и ПИ с идентификатор № 65677.701.6207 /предаваемото място от улица/, като заяви преди закупуването от дружеството ищец, съществувало ли е предаваемото място към този момент?

2. Да обследва по регулационните планове, одобрени със Заповед № 602/22.11.1993 г., Заповед № 531/07.06.1996 г. и Заповед № 854/30.06.1998 г., съществувало ли е подобно разделение с придаваемото място, какъв е бил статутът на имота и от колко кв.м се е състоял?

3. Придаваемата част била ли е реализирана и заснета като улица в плановете на гр. Свиленград?

4. Кога и по кой план придаваемото място е предвидено за трафопост и озеленяване и реализирано ли е предвиждането?

5. Как се осигурява транспортното обслужване след промяната в отреждането на придаваемото място от улица в трафопост?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ/ВЕЩИТЕ ЛИЦА да работи/работят при депозит в размер на 400,00 лв., от които 150,00 лв. вносими от ищеца в 7-дневен срок от днес и 250,00 лв., вносими от ответника в 7-дневен срок от днес по набирателна сметка на Административен съд – Хасково.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ищеца в 7-дневен срок да посочи желае ли поставяне на допълнителни въпроси към съдебно-техническата експертиза и ако желае поставяне на такива, то да формулира същите в допълнителна молба, депозирана по делото в същия срок.

 

Адв. И. – Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

Ст. юрк. П. – Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания на този етап от производството.

 

Съдът намира, че с оглед събиране на допуснатите в днешното съдебно заседание доказателства, делото следва да бъде отложено за друга дата и час, мотивиран от което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 06.10.2020 г. от 10:00 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Да се призове вещото лице/вещите лица, след внасяне на определения депозит и поименното определяне от съда.

 

Заседанието приключи в 12:44 часа.

            Протоколът се изготви на 28.07.2020 година.

 

 

СЪДИЯ:

 

                                                                                                                                             Секретар: