П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 30.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на тридесети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА БАЙНОВА

                                                               Членове:        

 

                                  

При участието на секретаря Дорета Атанасова

и  прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 349 по описа за 2020 година 

докладвано от съдия Ива Байнова

на именното повикване в 11.03 часа се явиха:

 

                        ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ И.И.Х. и С.И.Х., редовно призовани, не се явяват. За тях се явява адв. П., с приложено по делото пълномощно.

                        ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, редовно призован, не се явява.

                        Адв. П. – Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се жалбата.

                        Докладва се и заявление с вх. № 4266/29.07.2020 г. от пълномощника на жалбоподателите с искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с поставени конкретни въпроси.

                        Адв. П. – Поддържам жалбата, госпожо Председател. Моля да приемете като доказателства по делото изпратените от административния орган документи. Направил съм доказателствени искания в жалбата и в подаденото заявление, които поддържам. Считам, че административният орган, Главен архитект на Община Хасково, на практика не е извършил процедурата, очертана в § 127 от ПЗР на ЗУТ. Подходил е формално, не е посетил обекта на място и не е съставил протокол, за да може да изследва причините, довели до това строителство,  поради което считам, че тези негови пропуски следва да бъдат коригирани в хода на съдебното дирене, посредством назначаване на техническа експертиза, която съм поискал и задачите към която съм формулирал в представеното заявление от 29.07.2020 г.   

                        Съдът намира, че следва да приеме като доказателства документите, съдържащи се в изпратената административна преписка по издаване на оспорения отказ. Също така, във връзка с депозираното от жалбоподателите заявление с искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, съдът намира, че следва копие от заявлението да бъде изпратено на ответника за изразяване на становище в 7-дневен срок от получаване на съобщението, след което съдът ще се произнесе по искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

                        За основателно съдът намира и искането на жалбоподателите да се изиска от Община Хасково да представи по делото извадки от регулационните и застроителните планове за кв. 104 по плана на гр. Хасково, в частта им касаеща имота, в който се намират процесните строителни обекти, действали в периода от 1971 г. до настоящия момент, във вид на цветни заверени копия.

                        Водим от горното, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към административната преписка документи, а именно: Мотивиран отказ с рег. индекс 94 С-6537-2#1/17.03.2020 г.; удостоверение за търпимост на строеж № 28/12.03.2020 г.; заявление до главния архитект на Община Хасково с рег. индекс 94 С-6537-2/19.03.2020 г.; нотариален акт за обстоятелствена проверка № 88, том I, дело № 610/1968 г.; заявление за отстъпване право на строеж по чл. 56, ал. 2 от ЗТСУ; удостоверение за идентичност на лице с различни имена с изх. № ГРАОН14-200/04.07.2019 г.; удостоверение за наследници изх. № ГРАОН1-1278/22.05.2019 г.; нотариален акт за дарение на недвижим имот № 174, том IV, дело № 1773/1975 г.; скица-проект № 15-691676/31.07.2019 г.; нотариален акт за собственост върху недвижими имоти придобити по давност № 60, том III, рег. № 2806, дело № 279/17.12.2019 г.; скица на сграда № 15-919732/10.10.2019 г.; нотариален акт за собственост върху недвижими имоти придобити по давност № 42, том III, рег. № 2700, дело № 265/04.12.2019 г.; нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка № 174, том ХIII, дело № 3630/1993 г.; нотариален акт за дарение на недвижим имот № 157, том II, рег. № 2771, дело № 225/2017 г.; нотариален акт за дарение на идеални части от недвижими имоти № 153, том II, рег. № 2752, дело № 223/2017 г.; заявление до главния архитект на Община Хасково с нотариална заверка рег. № 382/18.02.2020 г.; заявление до главния архитект на Община Хасково с нотариална заверка рег. № 372/17.02.2020 г.; заявление до главния архитект на Община Хасково с нотариална заверка рег. № 371/17.02.2020 г.; РЗК от 1995 г.; снимков материал – 1 л.

                        ПРЕПИС ОТ ЗАЯВЛЕНИЕТО с искане за допускане на съдебно-техническа експертиза да се изпрати на ответника за становище в 7-дневен срок от получаване на съобщението, като след получаване на становище от ответника, съдът ще се произнесе по допускане на исканата съдебно-техническа експертиза.

                        ДА СЕ ИЗИСКА от Община Хасково да представи по делото извадки от регулационните и застроителните планове за кв. 104 по плана на гр. Хасково, в частта им касаеща поземлен имот с идентификатор 77195.738.43, в който се намират процесните строителни обекти, действали в периода от 1971 г. до настоящия момент, във вид на цветни заверени копия.

                        Адв. П. – Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

                        За правилното изясняване на делото от фактическа страна, съдът намира, че същото следва да се отложи за друга дата, водим от което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

                        ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 08.10.2020 година от 11.30 часа, за която дата страните да се считат уведомени. Да се изпрати съобщение до ответника с указанията на съда.

                        Заседанието приключи в 11.10 часа.

                        Протоколът се изготви на 30.07.2020 година.

 

 

     СЪДИЯ:

 

                                     

     Секретар: