П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 31.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

и прокурора Делчо Лавчев

сложи за разглеждане адм.дело № 600 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.08 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А.А., не се явява. Призовката изпратена до същия е върната в цялост с отбелязване, че по данни на служител в РПЦ – Харманли лицето е напуснало лагера на 13.07.2020 г.. В съдебната зала се явява адв. К.С. – назначен за процесуален представител на жалбоподателя с Разпореждане на съда от 15.07.2020 г., редовно призован по електронна поща на 16.07.2020 г.

            ОТВЕТНИКЪТ ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН В РПЦ - ХАРМАНЛИ КЪМ ДАБ ПРИ МС /П. Р./, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 14.07.2020 г., не се явява, представлява се от ст.юрк. М. Х., надлежно упълномощена по делото.

            Съдът докладва постъпило по делото писмо от Окръжна прокуратура – Хасково с вх. №4114/23.07.2020 г., в което се заявява желание за участие като страна по административно дело №600/2020 г.

            В залата се явява прокурорът Делчо Лавчев – прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково.

            ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо съдия, поддържам направеното искане. Моля на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК да бъде конституирана Окръжна прокуратура – Хасково като страна в образуваното производство, тъй като настоящото производство е от категорията дела, които засягат от висока степен държавния и обществен интерес.

            Съдът намира, че с оглед направеното искане в депозираното писмо, което се поддържа и в днешното съдебно заседание от прокурора Делчо Лавчев и обосновава наличие на важен обществен и държавен интерес от участието на прокуратурата в настоящото производство, следва Окръжна прокуратура - Хасково да бъде конституирана като страна по делото, водим от което и на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

            КОНСТИТУИРА на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК Окръжна прокуратура – Хасково като страна по адм. дело №600/2020 г. по описа на Административен съд - Хасково.

            АДВ. С.: Госпожо съдия, считам, че не са налице процесуални пречки и моля да дадете ход на делото.

            СТ.ЮРК. Х.: Моля за ход на делото.

            ПРОКУРОРЪТ: Ход на делото.

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от М.А.А. – гражданин на Е., срещу Решение №УПХ-64/06.07.2020 г. на интервюиращ орган в РПЦ- Харманли при Държавната агенция за бежанците при МС (П. Р.).По изложени в жалбата съображения се моли за отмяна на оспорения, в настоящото производство, административен акт.

            АДВ. С.: Госпожо съдия, поддържам жалбата по изложените в нея доводи и съображения. Моля да се приемат представените с преписката писмени доказателства.

СТ.ЮРК. Х.: Уважаема госпожо административен съдия, считам жалбата за неоснователна. Моля да бъде приета в цялост представената административната преписка. В днешното съдебно заседание представям и моля да приемете: Докладна записка с вх. №526/15.07.2020 г., относно: чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ - Харманли. Нова справка за държавата по произход няма да соча, тъй като интервюиращият орган е използвал последната актуална справка, която е приложена в административната преписка.

ПРОКУРОРЪТ: Считам жалбата за неоснователна. Да се приемат представените по делото доказателства, включително и днес представените писмени такива.

АДВ. С.: Да се приемат днес представените доказателства.

Съдът, с оглед становището на страните, намира, че като доказателства по делото следва да бъдат приети представената от страна на ответника административна преписка с писмо с вх. №3817/10.07.2020 г, както и представената в днешно съдебно заседание докладна записка от процесуалния представител на ответника, ето защо

                                                          

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото надлежно заверени копия от следните документи: Решение №УПХ 64/06.07.2020 г. на Интервюиращ орган на ДАБ при МС (П. Р.); Заповед №РД05-229/23.03.2016 г., на основание чл.48, ал.1, т.10 от ЗУБ на Председател на ДАБ при МС; Справка вх. №МД-325/16.06.2020 г. от Дирекция "Международна дейност" на ДАБ при МС, относно: Е.; Протокол с peг. №УП-15575/25.06.2020 г. от проведено интервю с М.А.А.; Регистрационна карта на чужденец, на когото е образувано производство по разглеждане на молбата за международна закрила №826019757, издадена на 23.06.2020 г.; Писмо с peг. №УП-15575/23.06.2020 г. от Директор на РПЦ – Харманли към ДАБ при МС до Директора на Специализирана Дирекция „М“ – ДАНС; Декларация на основание чл.30, ал.1, т.3 от ЗУБ с рег. №УП-15575/23.06.2020 г.; Декларация за съгласие с peг. №УП-15575/23.06.2020 г. от М.А.А.; Информация за обработване на лични данни на чужденци, търсещи международна закрила с peг. № УП-15575/23.06.2020 г.; Покана за провеждане на интервю с peг. №УП-15575/23.06.2020 г. до М.А.А.; Решение за настаняване №255/22.06.2020 г. с рег. №УП-15575/23.06.2020 г.; Приложение към регистрационен лист с peг. №УП-15575/23.06.2020 г.; ЕВРОДАК - дактилоскопна карта с peг. № УП-15575/23.06.2020 г.; Допълнение към указания за правата и задълженията на чужденците, подали молба за международна закрила в Република България във връзка с чл.29, ал.1, т.2 от ЗУБ с peг. №УП-15575/23.06.2020 г.; Информация за задълженията на чужденците, настанени в центровете на ДАБ с peг. №УП-15575/23.06.2020 г.; Указания относно реда за подаване на молба за международна закрила, за процедурата, която ще следва за правата и задълженията на чужденците, подали молба за закрила в Република България с рег. №УП-15575/23.06.2020 г. ведно със Списък на организации, работещи с бежанци и чужденци, подали молба за статут с приемни в ДАБ при МС; Указания относно компетентния орган по предоставяне на убежище, статут на бежанец и хуманитарен статут, пребиваване в Република България с рег. №УП-15575/23.06.2020 г.; Регистрационен лист на М.А.А. с peг. №УП-15575/23.06.2020 г.; Молба за закрила вх.№462/23.06.2020 г. и рег. №УП-15575/23.06.2020 г. от М.А.А. до ДАБ при МС; Молба за закрила на арабски език с рег. №УП-15575/23.06.2020 г. от М.А.А. до ДАБ при МС, чрез ДМ – МВР; Заповед УРИ 5392 ПАМ-254/29.05.2020 г. на Началник на отдел „Миграция“ при СДВР отдел „Миграция“, относно: краткосрочно настаняване на чужденец в обособено за тази цел звено СДВНЧ към Дирекция „Миграция“; Амбулаторен лист рег. №УП-15575/23.06.2020 г. на пациент: М.А.А.; Приемо-предавателен протокол с peг. №10540р-3967/22.06.2020 г.; Пощенски плик №R PS 6450 005M7J D.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото днес представената от процесуалния представител на ответника: Докладна записка с вх. №526/14.07.2020 г., относно: чужденците, потърсили закрила в ДАБ и напуснали РПЦ - Харманли.

АДВ. С.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа и правна страна.

СТ.ЮРК. Х.: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа и правна страна.

Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И :

                  

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. С.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата на доверителя ми и да отмените решението на ДАБ при МС. Считам жалбата за подробна и детайлна, относно допуснатите законови нарушения.

Моля да постановите съдебен акт в този смисъл.

Моля да ми бъде издаден препис от протокол от настоящото съдебно заседание.

СТ.ЮРК. Х.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата на М.А.А. – гражданин на Е., срещу решението на интервюиращия орган, като неоснователна и недоказана.

Считам, че процесното решение е правилно, законосъобразно и обосновано. Не са допуснати посочените в жалбата нарушения на закона.

Подробности излагам в писмените си бележки, които моля да имате предвид при постановяване на вашето решение.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че индивидуалният административен акт е правилен и законосъобразен, поради което депозираната срещу него жалба следва да бъде оставена без уважение, като неоснователна. Моля за вашето произнасяне в този смисъл.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДА СЕ ИЗДАДЕ се предостави на адв. С. препис от протокола, след изготвянето му.

Заседанието приключи в 10.12 часа.

            Протоколът се изготви на 31.07.2020 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                         

 

 

Секретар: