П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 31.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 469 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.13 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Е.А., редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 08.07.2020 г., не се явява и не се представлява.

Съдът докладва постъпила молба-становище с вх. №4145/24.07.2020 г. от жалбоподателя, в която сочи, че поддържа изцяло подадената от него жалба и моли да бъдат приети представените по делото писмени доказателства. В молбата жалбоподателят прави искане за назначаване по делото на съдебно-техническа и съдебно-екологическа експертиза.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 06.07.2020 г., не се явява, представлява се от ст. юрк.В. В., надлежно упълномощена по делото с представено днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.И.Д., редовно призована за днешното съдебно заседание, при условията на чл.137, ал.5 от АПК, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.И.Н., нередовно призован за днешното съдебно заседание, призовката е върната в цялост с отбелязване, че лицето не може да бъде намерено на посочения адрес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.С., редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 06.07.2020 г., не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.М.Ю., нередовно призован за днешното съдебно заседание, призовката е върната в цялост с отбелязване, че лицето не може да бъде намерено на посочения адрес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Н., редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 08.07.2020 г., не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Н.Д., нередовно призована за днешното съдебно заседание, призовката е върната в цялост с отбелязване, че лицето не може да бъде намерено на посочения адрес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Н.Д., редовно призована за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 13.07.2020 г., не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.М.Н., редовно призована за днешното съдебно заседание, при условията на чл.137, ал.5 от АПК, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Г.Д., редовно призована за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 06.07.2020 г., не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.А.Г., редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 06.07.2020 г., не се явява, представлява се от адв. В. Д., надлежно упълномощен по делото, с представено днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.И.И., редовно призован за днешното съдебно заседание, при условията на чл.137, ал.5 от АПК, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.Т.М., редовно призована за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 08.07.2020 г., не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „СЕВА ИНВЕСТ“ ЕООД, редовно призована за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 13.07.2020 г., не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „АТАТЕКС“ ЕООД, редовно призована за днешното съдебно заседание, с призовка връчена на 09.07.2020 г., не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.А.Д., редовно призована за днешното съдебно заседание, при условията на чл.137, ал.5 от АПК, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.Д., редовно призован за днешното съдебно заседание, при условията на чл.137, ал.5 от АПК, не се явява и не се представлява.

СТ. ЮРК. В.: Госпожо председател, с оглед нередовното призоваване на три от заинтересованите страни, считам, че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да бъде даван. Поради което ще Ви моля да не давате ход на делото.

АДВ. Д.: Налице са процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед нередовното призоваване на заинтересованите страни и в днешното съдебно заседание не следва да се дава ход на делото.

СЪДЪТ намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде даден, поради следните причини:

На първо място съдът съобрази, че заинтересованите страни в процеса Д.И.Н., Е.М.Ю. и Я.Н.Д. са нередовно призовани за днешно съдебно заседание.

На следващо място, съдът взе предвид и обстоятелството, че страните Д.И.Д., Л.М.Н., П.И.И., М.А.Д. и Г.А.Д. са призовани за днешното съдебно заседание при условията на чл.138, ал.1 във връзка с чл.137, ал.5 от АПК. Разпоредбата на чл.137, ал.5 от АПК сочи, че когато страната е призована чрез залепване на съобщение по реда на чл.18а, ал.9 или по изречение първо, след като установи редовността на направеното по този начин съобщение, съдът разпорежда съобщението да се приложи по делото и назначава особен представител на разноски на жалбоподателя.

В изпълнение на цитираната норма и като взе предвид, че делото е с фактическа и правна сложност, както и че броят на страните по отношение, на които ще следва да бъдат назначени особени представители са пет, на жалбоподателя следва да бъде възложено да внесе депозит съобразен с разпоредбата на чл.8, ал.3 от Наредба №1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, който в случая се определя в размер на по 500.00 лв. за всяка една заинтересована страна или общо сумата в размер на 2 500.00 лв., представляваща възнаграждение за особен представител, в 7-дневен срок от днес по набирателна сметка на Административен съд – Хасково. След което на заинтересованите страни в процеса, в закрито съдебно заседание от съда, ще бъдат назначени особени представители.

Водим, от горното съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя С.Е.А., в 7-дневен срок от днес да внесе по набирателна сметка на Административен съд – Хасково сумата от 2 500.00 лв. депозит за особен представител за конституираните по делото заинтересовани страни: Д.И.Д., Л.М.Н., П.И.И., М.А.Д. и Г.А.Д., призовани по реда на чл.137, ал.5 от АПК.

УКАЗАВА на жалбоподателя С.Е.А., че при неизпълнение на дадените от съда указания в посочения срок, това ще бъде основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 30.10.2020 г. от 10.00 часа, за която дата на редовно призованите страни не следва да се изпращат призовки, съобразно разпоредбата на чл.138, ал.2 от АПК. Нередовно призованите страни: Д.И.Н., Е.М.Ю. и Я.Н.Д. да бъдат призовани по реда на чл.18а, ал.8, т.1 от АПК по месторабота, след като бъде извършена справка от служител в Административен съд – Хасково в Регистъра на уведомленията за трудови договори и уведомления за промяна на работодател, установяваща месторабота на посочените лица.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

            Протоколът се изготви на 31.07.2020 година.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

Секретар: