П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 31.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 529 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.28 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Н.Д.Д., редовно призована за днешното съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. В.Ч., с призовка връчена по електронна поща на 07.07.2020 г., не се явява, представлява се от адв. Ч., надлежно упълномощен по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ – ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, с призовка връчена по електронна поща на 07.07.2020 г., не се явява, представлява се от гл. юрк. Т. З., надлежно упълномощена по делото.

АДВ. Ч.: Моля да бъде даден ход на делото.

ГЛ. ЮРК. З.: Моля да бъде даден ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки да бъде даден ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА делото, образувано по жалба от Н.Д.Д. ***, подадена чрез пълномощник адв. В.Ч., срещу Решение №Ц1012-26-132-2/04.06.2020 г на директора на ТП на НОИ – Хасково, с което е отхвърлена жалбата, против задължителни предписания №ЗД-1-26-00746939/16.04.2020 г., издадени от контролен орган на ТП на НОИ. По подробно изложени в жалбата съображения се моли за отмяна на оспорения, в настоящото производство, административен акт.

АДВ. Ч.: Поддържам жалбата. Правя възражение относно приемането на административната преписка, тъй като считам същата за непълна. След запознаването си с преписката установих, че липсват две страници от анкетната карта за регистрация на земеделски стопанин, която е приложена към писмото, получено в ТП на НОИ от ДФ „Земеделие“, в която анкетна карта е посочено, че моята доверителка е регистрирана като Земеделски стопанин и отглежда домашни животни - птици. Правя това искане, защото от представените по преписката документи не става ясно, че административният орган е разбрал, че лицето е земеделски производител и се занимава с отглеждане на кокошки.

На следващо място заявявам, че справката за постъпили данни от издадени болнични листове на моята доверителка, която е приложена по делото също не е в цялост, тъй като липсват данни за преди това подадените болнични листове. Считам, че тези документи са относими към спора, тъй като настоящият настъпил риск, за който има производство и който е основание за проверката е раждането на второ дете. За първото дете аналогично е била регистрирана със същия предмет на дейност, но е нямало пречка при изплащане на обезщетенията.

На следващо място считам, че следва да бъде разпределена доказателствената тежест, с оглед Инструкция №1 от 03.04.2015 г. на управителя на ТП на НОИ, изменена с ДВ, брой 31 от 18.04.2017 г., в която инструкция се възлагат правомощия на контролните органи на НОИ, по спазване на нормативните актове по ДОО, ЗГВРС, ЗО. В този аспект следва да се укаже на административния орган, че е в негова тежест е да докаже връзката на Закона за ветеринарно животновъдната дейност, която е цитирана в задължителните предписания и обжалвания административен акт, като нормативен акт по ДОО, тъй като от там органът черпи правата си.

В днешно съдебно заседание правя и искане за събиране на гласни доказателства с допускане на свидетели, като свидетелските показания ще установят, че доверителката ми е продавала както непреработена продукция – яйца, така и живи птици, което се явява стопанска дейност, тъй като от страна на административния орган се оспорва, че тя не е извършвала реална дейност по отглеждане на животни с цел икономическа дейност.

ГЛ. ЮРК. З.: Оспорвам жалбата изцяло. Считам, че административната преписка е представена в цялост, тъй като в регистър „Булстат“, който е общодостъпен, е видно с какво се е занимавала жалбоподателката, а именно с животновъдство и не е спорно, че същата е отглеждала кокошки. В подкрепа на това, което казвам е нейното действие, което е извършила, да регистрира животновъден обект, след получаването на отказа, когато от наша страна не сме изплатили болничните.

По отношение на предишната преписка, по предишното майчинство, заявявам, че същата не е съотносима към тази, тъй като там е имало административен акт, който е бил на самостоятелно административно обжалване и не считам, че предишно майчинство е съотносимо към настоящия казус.

Относно липсващите страници от анкетната карта заявявам, че липсват в действителност.

По отношение на направеното доказателствено искане за събиране на гласни доказателства и с оглед направеното изявление какво ще доказват те, намирам, че е ненужно тяхното събиране, тъй като ние не целим да установяваме дали жалбоподателката е продавала продукция или не, защото това не е спорно. Ние казваме, че тя не осъществява трудова дейност законосъобразно и регистрацията направена като земеделски стопанин е незаконосъобразна. Законодателят е създал някакъв ред описан в Наредба №44 от 20.04.2006 г. както и в Закона за ветеринарно животновъдната дейност, където се задължава абсолютно всеки гражданин, който отглежда животни дори за лични нужди да бъдат регистриран, защото при настъпване на болести при животните се извършва контрол и нещата може да се следят. Има разлика между животновъдния обект тип „ферма“ и животновъден обект – „лично стопанство“. При животновъдния обект тип „ферма“, който дава право на земеделския стопанин да развива дейност и да продава продукцията си, контролът се извършва по много по-стриктен начин, като се минават различни инспекции, за да не се застраши животът на трети лица, които ще купят продукцията. При земеделските стопани, които отглеждат животни за лична консумация в животновъден обект „лично стопанство“, продукцията не се контролира и тези стопани нямат право да я продават. Това дали жалбоподателката е продавала незаконно продукция си, не считам, че е основание за развиване на стопанска дейност. Искам да добавя, че заявлението за регистрация на животновъден обект – „лично стопанство“ се прави чрез кметовете на селата до ОДБХ.

АДВ. Ч. /реплика/: Поддържам искането да се допълни преписката с посочените доказателства и настоявам, че се касае за дейност по чл.10 от КСО, от започването до приключването на дейността. Извършвала ли е доверителката ми трудовата дейност, за която е регистрирана. Ако не е извършвала такава това трябва да се удостовери. Ако е приложим Закона за ветеринарно животновъдната дейност, то трябва да има акт за начет, да се запечата обекта, за да се забрани извършването на тази дейност. Но тази дейност реално е извършвана и ако от страна на органа заявяват, че доверителката ми не е осъществявала дейност от отглеждане на кокошки и от там не е реализирала доходи от продажбата на непреработена продукция, за която по Наредба Н-18 не се изисква касов апарат, това може да се види само ако е декларирано.

С оглед изразеното становище на процесуалните представители на страните, съдът на първо място намира, че следва да приеме като писмени доказателства по делото постъпилата с писмо вх. №3400/26.06.2020 г. административна преписка, от страна на ответника.

По отношение на направеното доказателствено искане, от страна на процесуалния представител на жалбоподателката – адв. Ч., да бъде попълнена административната преписка с липсващите страници от анкетната карта както и да бъде представена в цялост справката за подадени болнични листове, съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на ответника в настоящото производство да попълни административната преписка с липсващите доказателства.

По отношение на направеното доказателствено искане, от страна на процесуалния представител на жалбоподателката – адв. Ч., да бъдат допуснати гласни доказателства, съдът намира същото за неотносимо, тъй като обстоятелствата, които ще се установяват черз тях не са от съществено значение за делото, поради което счита, че следва да бъде оставено без уважение.

Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото: Решение №Ц1012-26-132-2 от 04.06.2020 г. на Директора на ТП на НОИ – Хасково; Известие за доставяне №ИД PS 6300 011RJ1 3; Писмо изх. №I-1242/19.05.2020 г. от д-р Г. И. - директор на ОДБХ – Хасково до г-н О. Д. – директор на ТП на НОИ – Хасково; Писмо изх. №Ц1012-26-132-1/13.05.2020 г. от О. Д. – директор на ТП на НОИ – Хасково до г-н Г. И. - директор на ОДБХ – Хасково; Жалба вх. №Ц1012-26-132/08.05.2020 г. от Н.Д.Д. до директора на ТП на НОИ – Хасково; Писмо №Ц1043-26-12-1/16.04.2020 г. от За началник на отдел „КПК“ до г-жа Н. Д. – началник сектор „КП“; Задължителни предписания №ЗД-1-26-00746939/16.04.2020 г. от Контролен орган на ТП на НОИ – Хасково до Н.Д.Д.; Известие за доставяне №ИД PS 6300 013FHZ P; Писмо изх. №I-779/15.04.2020 г. от д-р Г. И. - директор на ОДБХ – Хасково до г-н О. Д. – директор на ТП на НОИ – Хасково; Писмо изх. №Ц9101-26-164/25.03.2020 г. от О. Д. – директор на ТП на НОИ – Хасково до г-н Г. И. - директор на ОДБХ – Хасково; Сигнал вх. №Ц1043-26-12/19.032020 г. от началник сектор „КП“ до г-жа Р. Т.-С. – началник на отдел „КПК“, относно: извършване на проверка и установяване правото на обезщетение по реда на чл.10 от КСО, в качеството на лицето на земеделски стопанин; писмо изх. №РД-12-02-234-1/13.03.2020 г. от директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково до ТП на НОИ – Хасково ведно с копие на Анкетна карта за регистрация на земеделски стопанин и Анкетен формуляр вх. 318/27.11.2019 г.; Разпечатка от дата 18.03.2020 г. /лист21/; Извлечение от ИСЕОДД за представени данни с вх. №Р14-26-000-00-0006566781/04.02.2020 г. по болничен лист №Е20198991027 издаден на 02.01.2020 г.; Извлечение от ИСЕОДД за представени данни с вх. №Р14-26-000-00-0006567816/04.02.2020 г. по болничен лист №Е20196487216 издаден на 20.01.2020 г.; Извлечение от ИСЕОДД за представени данни с вх. №Р14-26-000-00-0006685180/27.02.2020 г. по болничен лист №Е20196487220 издаден на 21.02.2020 г.; Извлечение от ИСЕОДД за представени данни с вх. №Р14-26-000-00-0006836534/01.04.2020 г. по болничен лист №Е20198991091 издаден на 09.03.2020 г.; Справка №1 – Справка за постъпили данни от издадени БЛ в ЕРБЛРО по ЕГН/ЛНЧ/СлН за Н.Д.Д. с ЕГН: **********; Справка по ЕГН за представени документи и изплатени обезщетения и помощи от ДОО за Н.Д.Д. с ЕГН: **********; Справка 8Д – „Данни от регистър на осигурените лица /без обединяване при смяна на идентификатор/“ за ЕГН: ********** за период: януари 2019 г. – декември 2019 г.; Справка 8Д – „Данни от регистър на осигурените лица /без обединяване при смяна на идентификатор/“ за ЕГН: ********** за период: януари 2020 г. – декември 2020 г.; Справка 22А – деклариран вид осигуряване от самоосигуряващи се лица за Н.Д.Д. с ЕГН: **********; Разпечатка за Н.Д.Д. от дата 29.11.2019 г. /лист 32/.

УКАЗВА на ответника Директор на ТП на НОИ до дата на следващо съдебно заседание да попълни административната преписка като представи по делото: лист 2 и лист 3 от Анкетната карта за регистрация на земеделски стопанин на лицето Н.Д.Д. както и в цялост Справка за постъпили данни от издадени БЛ в ЕЛБЛРО по ЕГН/ЛНЧ/СлН за лицето Н.Д.Д. с ЕГН: **********.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателката – адв. Ч. за събиране на гласни доказателства по делото.

АДВ. Ч.: Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

ГЛ. ЮРК. З.: Нямам други доказателствени искания на този етап от производството.

В изпълнение на горното и като взе предвид, че на този етап от производството други доказателствени искания не се правят, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.10.2020 г. от 10.00 часа, за която дата страните уведомени от съдебно заседание чрез процесуалните си представители.

Заседанието приключи в 10.49 часа.

Протоколът се изготви на 31.07.2020 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                       

 

 

 

Секретар: