П Р О Т О К О Л

 

гр. Хасково, 31.07.2020 година

 

Административен съд Хасково, в публично съдебно заседание на тридесет и първи юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКА КОСТОВА

 

При участието на секретаря Гергана Мазгалова

сложи за разглеждане адм.дело № 387 по описа за 2020 година,

докладвано от Председателя

 

На поименното повикване в 10.50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЕЙЗИ НОВА“ ЕООД, уведомен от предходно съдебно заседание чрез процесуалния си представител – адв. З.Г., не се явява и не се представлява.

Съдът докладва постъпила молба с вх. №4286/30.07.2020 г. от адв. З.Г. - процесуален представител на жалбоподателя в настоящото производство, в която сочи, че поради неотложен ангажимент няма възможност да се яви в днешно съдебно заседание, моли да бъде даден ход на делото, не възразява да бъдат приети като доказателства по делото, изпратените от административния орган писмени такива. Сочи, че няма искания за събиране на нови доказателства, счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което моли да бъде даден ход на съдебните прения и излага съображения по съществото на спора. Към молбата адв. Г. прилага: Списък на разноските и Писмени бележки ведно със съдебна практика.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ. ГЛАВЕН ДИРЕКТОР В ГД „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014 г. – 2020 г., уведомен при условията на чл.138, ал.2 от АПК, не се явява и не се представлява.

Съдът като взе предвид, че страните са редовно призовани за днешното съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че в изпълнение на протоколно определение на съда от 10.07.2020 г., с което от ответника - Зам. главен директор в ГД „Европейски фондове за конкурентноспособност” и ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., е изискано да представи: Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Вариант №7 и Заповед №РД 16-654/11.05.2017 г. на Министъра на икономиката, по делото е постъпила молба с вх. №4155/27.07.2020г., към която са приложени изисканите документи, целия наръчник записан на оптичен носител, копие на болничен лист, пълномощно.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото постъпилата от процесуалния представител на ответника молба с вх. №4155/27.07.2020 г., ведно с приложените към нея писмени доказателства.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото: Оптичен носител CD-1брой, Пълномощно №94-Н-105/23.06.2020 г. издадено на Н. А. С. – служител с юридическо образувание и юридическа правоспособност, старши експерт в отдел „Изпълнение на проекти“ в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“; Заповед №РД-16-1181/28.06.2019 г. на С. К. – И.д. Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и ръководител на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.; Болничен лист №Е2019 8206100, издаден на 06.03.2020 г. от МЦ „С.“ ООД; Заповед №РД-16-654/11.05.2017 г. на Е. К. – Министър на икономиката; Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Вариант №7, Глава 4, Приложение 4.II.1.25., Единен подход при документална проверка за допустимост на кандидата от юни 2019 г.; Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Вариант №7, Глава 4, Приложение 4.II.1.24., Образец на Доклад от проведена процедура по договаряне от юни 2019 г.; Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Вариант №7, Глава 4, Приложение 4.II.1.20., Образец на контролен лист за извършена проверка на допустимост на кандидат, предложен за финансиране (документална проверка) от юни 2019 г.; Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Вариант №7, Глава 4, Приложение 4.II.1.22., Образец на Декларация за отказ от подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ от юни 2019 г.; Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Вариант №7, Глава 4, Приложение 4.II.1.19., Образец на писмено искане за предоставяне на документи за проверка на допустимостта на кандидатите, предложени за финансиране и покана за сключване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ от юни 2019 г.; Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Вариант №7, Глава 4, Приложение 4.II.1.23., Образец на решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от юни 2019 г.; Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Вариант №7, Глава 4, Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – Част II; Наръчник по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 г. – 2020 г., Вариант №7, Глава 4, Приложение 4.II.1., Вътрешни правила за работа на Оценителна комисия и на екипа по договаряне при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. от юни 2019 г.; Товарителница от „С.“ АД №10006117746480300602240023.

Съдът като взе предвид, че страните не се явяват и не правят искания за събиране на нови доказателства, счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника да представи писмени бележки по делото в 7-дневен срок, считано от днес.

Заседанието приключи в 10.56 часа.

Протоколът се изготви на 31.07.2020 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                                          

Секретар: