П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 31.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тридесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

сложи за разглеждане адм. дело № 406 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Н.Д., редовно призован за днешното съдебно заседание чрез процесуален представител, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РУ - Свиленград към ОДМВР - Хасково, редовно призован за днешното съдебно заседание по e-mail, с получено потвърждение за получаване на призовка на 05.06.2020г., не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва:

Постъпило становище от адв.Г. от 28.07.2020г. Сочи неотложен личен ангажимент, свързан с пътуване и ползване на отпуск. Не възразява по хода на делото в негово отсъствие и в отсъствие на жалбоподателя, заявява, че поддържа подадената жалба и прави допълнителни доказателствени искания.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Съдът намира, че следва по делото да бъде приложена така постъпилата от административния орган преписка от 03.06.2020г., като бъдат приети като писмени доказателства всички съдържащи се в нея документи. Следва да бъдат уважени направените доказателствени искания от представляващия жалбоподателя, като бъде задължена ответната страна да представи Правилата за действие и функциониране на АИС – АНД на КАТ- МВР, ведно със заповедта за тяхното утвърждаване. Следва да бъде допуснат до разпит поисканият свидетел Б.П.Р., при режим на довеждане за следващо съдебно заседание. С оглед на изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№ 2764/03.06.2020г.

ПРИЕМА като писмени доказателства: Заповед №351з-402/04.05.2020г. на Началник РУ – Свиленград, относно: Налагане на дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ на държавен служител от РУ- Свиленград при ОДМВР – Хасково;Протокол рег.№351р-8627/07.04.2020г.; Протокол №351р-8306/03.04.2020г.; Покана рег.№351р-8194/02.04.2020г. за запознаване с обобщена справка и даване на допълнителни обяснения или възражения;Обяснения вх.№351р-7701/26.03.2020г.; Протокол рег.№351р-7697/26.03.2020г.;Справка рег.№351р-7791/27.03.2020г. относно: Извършена проверка по Заповед №351з-174/27.02.2020г.;Заповед №351з-174/27.02.2020г. на Началник РУ – Свиленград, относно: Извършване на проверка по Разпореждане рег.№1253р-1053/29.01.2020г.; Разпореждане рег.№1253р-1053/29.01.2020г. на Директор ОДМВР –Хасково; Уведомително писмо рег.№351р-3167/04.02.2020г. да Началник сектор „ПП“ – Хасково; Справка рег.№1253р-727/20.01.2020г. относно: Извършена проверка по писмо рег.№32865р-54886/12.12.2019г. на Зам.директора на ГДНП и Разпореждане с рег.№1253р-13016/30.12.2019г. на Директор ОДМВР –Хасково; Протокол рег.№351р-1781/19.01.2017г.; Глоба с фиш серия:Н №0397506/26.04.2019г.; Глоба с фиш серия:GT57817/02.08.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0448924/28.04.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0917517/09.11.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0917521/16.11.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0448818/26.04.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0448820/04.05.2019т.; Глоба с фиш серия:Н №0448822/09.05.2019г.; Глоба с фиш серия:GT №30707/07.07.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0583013/04.10.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0583015/08.10.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0583020/06.11.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0583025/24.11.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0583027/13.12.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0448157/28.03.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №917582/22.06.2019г.; Глоба с фиш серия:GT №42225/04.08.2019г.; Глоба с фиш серия:GT №42223/31.07.2019г.; Глоба с фиш серия:GT №42218/25.07.2019г.; Глоба с фиш серия:GT №42217/24.07.2019г.;Глоба с фиш серия:Н №0583156/05.05.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0917592/12.10.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №09175952/27.10.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0917594/19.10.2019г.; Глоба с фиш серия:Н №0917596/29.10.2019г.

ЗАДЪЛЖАВА ОДМВР – Хасково да представят за следващо съдебно заседание Правила за действие и функциониране на АИС – АНД на КАТ- МВР, ведно със заповедта за тяхното утвърждаване.

ДОПУСКА до разпит свидетеля Б.П.Р. за следващо съдебно заседание при режим на довеждане от жалбоподателя.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.10.2020г. от 10.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 10.06 часа.

Протоколът се изготви на 31.07.2020 г.

 

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: