П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 31.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тридесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

сложи за разглеждане адм. дело № 408 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.П.П., редовно призован днешното съдебно заседание чрез процесуален представител, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Началник Група към ОД МВР – Стара Загора, сектор „Пътна полиция“ - Стара Загора, редовно призован за днешното съдебно заседание по e-mail, с получено потвърждение за получаване на призовката на 09.06.2020г., не се явява и не изпраща представител.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Съдът намира, че следва по делото да бъде приложена така постъпилата административна преписка, като бъдат приети като писмени доказателства всички съдържащи се в нея документи. Като писмени доказателства следва да бъдат приети и така представените копия от документи към жалбата, заверени от представляващия жалбоподателя адвокат. С оглед неявяване на страните и ненаправени нови доказателствени искания по делото, съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№ 2794/04.06.2020г.

ПРИЕМА като доказателства по делото: ЗППАМ №20-1228-000276/08.03.2020г.; АУАН серия GA №99396/08.03.2020г.; Талон за изследване №0060211/08.03.2020г., ведно с Докладна записка рег.№8290п/08.03.2020г.; Разписка от показания на Алкотест Дрегер 7510 на 08.03.2020г., 03:45ч.; НП №20-1228-000905/06.04.2020г.; Справка за нарушител/водач по ЕГН към 29.05.2020г.; Заповед №349з-723/06.03.2018г. относно: Оправомощаване на длъжностни лица от ОДМВР - Стара Загора да прилагат с мотивирана заповед ПАМ по чл.№171, т.1, 2, 2а, 4, т.5, б.“а“, т.6 и т.7 от ЗДвП.

ПРИЕМА като доказателства по делото: АУАН серия GA №99396/08.03.2020г., ЗППАМ №20-1228-000276/08.03.2020г., ЗППАМ №20-1228-000275/08.03.2020г. - заверени от представляващия жалбоподателя адв. К..

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

Протоколът се изготви на 31.07.2020 г.

 

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: