П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 31.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тридесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

сложи за разглеждане адм. дело № 430 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

На именното повикване в 10.21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.А.В., редовно призован за днешното съдебно заседание чрез процесуален представител, се явява лично. Представлява се от адв. М. - преупълномощен от адв.Т., редовно упълномощена с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Маджарово, област Хасково, редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

Адв. М. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв. М. – Поддържам така депозираната жалба. Да се приеме представената от Община Маджарово преписка. Ако е представена някаква документация извън заповедта и констативният акт, то считам, че останалите документи са неотносими в настоящото производство, доколкото заповедта е издадена единствено на базата на изготвения Констативен акт. Поддържам искането за допускане на един свидетел при режим на довеждане за следващо съдебно заседание, а именно: Б. Д. В.. Тя ще бъде разпитана за установяване на факти изложени в жалбата, относно това, че в процесната заповед е посочено, че имотите, в които попада строежът, са собственост на няколко лица, но административният орган не е извършил изясняване на фактическите обстоятелства по случая. Свидетелят е поискан относно твърдението ни, че процесният имот не попада върху съществуващ път. Със свидетелските показания ще оспорим факта, че имотът – предмет на оспорената заповед, съществува на терен, на който няма път. В процесната заповед е посочено, че сградата се намира върху път. Не оспорваме, че по плановете на общината този път може да съществува. Оспорваме това, че този „път“ е всъщност „проект за път“ и също, че самата сграда се намира върху така проектния „път“. Свидетелят ни е собственик на имотите. Представяме и моля да приемете Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-123813/04.06.2020г. за сграда с идентификатор: 16907.21.0.1 на СГКК – Хасково, като моля да го приемете във връзка с подаденото от нас заявление пред СГКК – Хасково. В тази връзка, моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, което да ни послужи пред СГКК – Хасково, от където да ни бъде издадено друго такова, от което да е видно: Какво е искането съгласно подаденото от нас заявление, в какво се изразява изменението, чието разглеждане е допуснато. Да се представи от тях и приложи Проект за изменение на кадастралната карта и да се посочи на какъв етап е самата процедура. Нямаме други доказателствени искания.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.А.В. – Искам само да добавя, че по Плана за земеразделяне този полски път е проектен.

Съдът намира, че по делото следва да бъде приложена така постъпилата преписка от административния орган, като бъдат приети като писмени доказателства по делото всички съдържащи се в нея документи. Както доказателства по делото следва да бъде приети и тези представени с жалбата, както и представеното днес Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-123813/04.06.2020г. за сграда с идентификатор: 16907.21.0.1 на СГКК – Хасково. По отношение на така направеното искане за ангажиране на свидетелски показания по делото, съдът ще вземе становище в следващо съдебно заседание, доколкото така посочените в днешно съдебно заседание обстоятелства, касаещи собствеността на имоти по Проект за изменение на кадастралната карта, не са установими чрез събиране на свидетелски показания. Съдът намира, че следва да укаже на представляващия жалбоподателя, че удостоверението от СГКК, за което иска да бъде издадено от съда съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди с това от СГКК – Хасково, може да бъде получено от самия заявител по преписката на СГКК. Ако от Агенция по геодезия, картография и кадастър бъде отказано да се издаде такова удостоверение, то едва тогава съдът ще се произнесе по така направеното искане за издаване на съдебно удостоверение. Съдът намира, че следва да бъде предоставена възможност на страните за следващо съдебно заседание да ангажират допълнителни доказателства, като конкретизират и своите становища. С оглед изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№ 3084/15.06.2020г.

ПРИЕМА като писмени доказателства: касов бон за куриерска услуга от „Еконт Експрес“ от 19.05.2020г.; Уведомително писмо относно: Извършена проверка на строеж „Стопанска постройка за отглеждане на животни“ – с.Горно поле изх.№1171/15.05.2020г.; обратна разписка за куриерска услуга от „Еконт Експрес“ от 21.05.2020г.; Заповед №1/15.05.2020г. на Кмет на Община Маджарово; Възражение от Н.А.В. вх.№1139/12.05.2020г.; Уведомително писмо изх.№1178/30.04.2020г., ведно с обратна разписка за куриерска услуга от „Еконт Експрес“ от 05.05.2020г. и Констативен акт №1 от 19.02.2020г. с приложение скица на ръка/л.40 по делото/ и геодезическо заснемане на „Стопанска постройка за отглеждане на животни“ – с.Горно поле, общ.Маджарово.

ПРИЕМА като писмени доказателства: Заповед №1/15.05.2020г. на Кмет на Община Маджарово; Констативен акт №1 от 19.02.2020г.; Възражение от Н.А.В. ***.2020г. и Удостоверение за приемане на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри №25-123813/04.06.2020г. за сграда с идентификатор: 16907.21.0.1 на СГКК – Хасково.

ОТЛАГА произнасянето си, относно искането да бъде допусната до разпит Б.Д. В.

УКАЗВА на жалбоподателя, че може да ангажира допълнителни доказателства чрез представяне на удостоверение от СГКК – Хасково.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните за следващо съдебно заседание да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.10.2020г. от 10.10 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 10.32 часа.

Протоколът се изготви на 31.07.2020 г.

 

 

 

Съдия:

 

 

Секретар: