П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 31.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тридесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 429 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

На именното повикване в 10.33 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Д.С., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. В съдебно заседание се представлява от адв. М. И. и адв. Д. С., надлежно упълномощени с пълномощно представено днес.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ХАСКОВО, редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от юрк.И., редовно упълномощена с пълномощно представено днес.

Адв. С. – Да се даде ход на делото.

Адв. И. – Ход на делото.

Юрк И. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка да се даде ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв. С. – Поддържаме жалбата изцяло по всички пунктове. Считаме, че така издаденият акт е неоснователен с оглед изцяло изпълнения Бизнес план, неточното отразяване на постигнатите резултати в контролния период, формално посочени грешки, които не отговарят на действителността, за което ще представим допълнителни доказателства и сме посочили, че има едно изключително неизпълнение на договора от страна на ответника по жалбата, с оглед забавата при изплащане на първо плащане по договор. Представям уведомително писмо и контролна проверка, извършена от „Технически инспекторат“ – София, която проверка констатира състоянието на стопанството и е в противоречие с контролните проверки, извършени от служители на ДФЗ – Хасково. Има доклад за изпълнение на консултантски пакет, от който е видно, че изпълнението посочено в Бизнес плана е започнало още м.декември 2015г. преди подписване на договора и това е отразено в самия Бизнес план, а отразеното в контролните проверки е, че дейността е започнала м. декември 2017г. Моля да се изиска от ДФЗ справка за твърдяната от нас забава при изплащане на средствата по първо плащане по договора.

Юрк. И. – Оспорваме изцяло жалбата по всички посочени в нея точки. По представените днес документи – представена е по преписката съответната проверка от 11.07.2019г. с докладите по нея и уведомителното писмо изпратено до жалбоподателя. Оспорвам направеното искане за справка. От уведомителното писмо, което сме изпратили до жалбоподателя, ведно с обратната разписка е видно, че сумата е изплатена. Забавянето може да се дължи на това, че има много сключени договори по съответната мярка. Мога да представя справка: кога нашето счетоводство е прехвърлило парите на жалбоподателя. На този етап нямам искания.

Адв. С. – Моля да се приемат доказателства, които са приложени по преписката от ДФЗ. Моля да бъде назначена и съдебнотехническа експертиза, която на база на предвиденото в Бизнес плана да даде бройката овощни дръвчета, които би следвало да са засадени. Това е по т.1.

По т.2, говорим за периода на разсаждане и този период е уточнен и в самия договор – м. ноември до края на м.февруари. Той е посочен и в доклада за консултантските услуги. Посочен е изрично и в тези извършени контролни проверки – уточнен е период м.ноември – м.февруари.

Адв. И. – Поддържам изложеното от адв.С..

Юрк. И. – По така направеното волеизявление, също правя оспорване, защото в оспорения административен акт на стр.2 е цитирано Приложение №1 към съответната наредба. В това Приложение №1, ако жалбоподателят нанесе съответните овошки, съответната площ или животни - началното СПО, то ще излезе и крайното СПО. В случая, по това приложение ДФЗ работи и по това приложение цитирано в акта е изчислен крайният резултат. По този начин се обезсмисля експертизата с така формулирана задача. Има направени три проверки и съответните проверки са нанесени по това Приложение №1.

Съдът намира, че следва по делото да бъде приложена така постъпилата преписка от административния орган, съдържаща се в приложение към делото и приложение от 1бр. класьор от подробно описани на л.13 и 14 по делото документи, като бъдат приети като писмени доказателства всички съдържащи се в нея документи. По делото следва да бъдат приети като писмени доказателства и така представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателя Уведомително писмо и Доклад от проверка на място от 11.07.2019г. /общо 30 листа/, заверени от страна на жалбоподателя. Съдът намира, че следва да бъде предоставена възможност на страните допълнително да ангажират доказателства, а именно: ответната страна да представи удостоверение или извадка от деловодната си система, относно твърдяната дата за забава на плащането по договора между страните. Следва да се има предвид, че в днешно съдебно заседание представителят на жалбоподателя изложи задача по експертиза, която иска да бъда назначена. В тази насока, съдът намира, че с оглед и направеното оспорване от ответната страна, следва да бъде предоставена възможност на представляващите жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, да конкретизират допълнително своето искане за назначаване на експертиза. Поради изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№2711/02.06.2020г.

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото постъпилите по опис на л.13 и л.14 по делото, приложени по делото от л.15 до л.226 такива, описаните и приложени в 1 бр. класьор от л.1 до л. 538 документи, както и Решения от заседанието на УС, съгласно Протокол №145, състояло се на 19.07.2019г.; Заповед №03-РД/2891 от 23.07.2019г. на Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“, на основание чл.20, т.2 и т.3 и чл.20а, ал.1, 2, 4 и 6 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

ПРИЕМА като писмени доказателства представените и заверени от страна на жалбоподателя: Уведомително писмо и Доклад от проверка на място от 11.07.2019г. /общо 30 листа/.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответната страна да представи допълнителни доказателства, относно твърдяната дата за забава на плащането по договора между страните.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес, да конкретизира допълнително своето искане за назначаване на експертиза.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.10.2020г. от 10.15 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

Протоколът се изготви на 31.07.2020г.

 

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: