П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 31.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тридесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

сложи за разглеждане адм. дело № 225 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 10.51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.Т.П., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. В съдебно заседание се представлява от адв. С. Г., редовно упълномощен с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Главен архитект на Община Минерални бани, обл. Хасково, редовно призован за днешното съдебно заседание по e-mail, с получено потвърждение за получаване на 22.06.2020г., не се явява. Представлява се от адв.В., надлежно упълномощена по делото с пълномощно представено днес.

Съдът докладва:

На 07.07.2020г. е постъпила административната преписка от ответната страна.

Постъпило становище на 07.07.2020г. от ответната страна, оспорва допустимостта и излага съображения по същество на жалбата.

На 20.07.2020г. е постъпило становище от жалбоподателя по направеното до този момент оспорване.

Адв. Г. – Да се даде ход на делото.

Адв.В. – Моля да не се дава ход на делото. Както съм посочила в становището от страна на Главен архитект на Община Минерални бани, считам, че жалбата е преклудирана. Като неправилно съм посочила в т.1, че 14-дневен е срока, всъщност срока, в който може да се обжалва мълчаливия отказ е едномесечен, след изтичане на 14-дневния срок, в който е поискано издаване на скицата. Този срок също не е спазен, поради това считам, че не следва да се дава ход на делото, а следва делото да бъде прекратено.

Адв. Г. – Изправени сме пред категоричен отказ от страна на Община Минерални бани да издаде исканите от моя доверител документи, който отказ е потвърден и с настоящото становище. Това е единственият начин, по който доверителя ми може да реализира правата си, а именно – да помоли съда да задължи ответната страна да издаде исканите документи. Потвърждавам изложеното до този момент в становищата на жалбоподателя относно писмото и връчването, които са с коректни дати.

Съдът намира, че в днешно съдебно заседание няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото с оглед редовното призоваване на страните. Едновременно с това, като взе предвид всички направени до този момент изложения от жалбоподателя, които са и в изпълнение разпореденото от съда в закрито заседание от 12.03.2020г., то счита, че жалбата е просрочена. Това е така, защото в молбата от 22.05.2020г. жалбоподателят сочи, че писмото, което обективира оспорения от него отказ, е получено на 05.03.2019г., а настоящата жалба, по която е образувано производството е с пощенско клеймо от 04.03.2020г. Следва да се има предвид едновременно с това и съображението на представляващия ответната страна относно съществуването на документи, които удостоверяват, че към 11.03.2019г. жалбоподателят е бил запознат вече с отказа, обективиран в оспореното писмо, тъй като е подал молба с вх.№1153 от 11.03.2019г. Съгласно чл.140 от АПК, тъй като в отказа, обективиран в оспореното писмо, не е посочен срок за обжалване, срокът за обжалване на акта е двумесечен. Поради това към момента на подаване на жалбата във всички случаи е изтекъл срокът за обжалване на така направения отказ в писмото, посочено като оспорен акт в настоящото производство, а именно: Писмо рег.№988/27.02.2019г. С оглед на изложеното, съдът намира, че производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, като бъде оставена без разглеждане на основание чл.159, т.5 от АПК, жалбата на Ж.Т.П.. По изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Ж.Т.П. против отказ на Главен архитект на Община Минерални бани, обективиран в Писмо рег.№988/27.02.2019г.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по настоящото дело.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес пред ВАС.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

Протоколът се изготви на 31.07.2020 г.

 

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: