П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 31.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тридесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

сложи за разглеждане адм. дело № 431 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Ш.Х. А., редовно призован за днешното съдебно заседание чрез процесуален представител, не се явява и не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на ГПУ - Гюешево, редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва:

На 30.07.2020г. е постъпила писмена защита от представляващия жалбоподателя. Иска да бъдат приети писмените доказателства и излага съображения по същество.

На 31.07.2020г. от ответната страна са постъпили писмени бележки, представят се допълнителни писмени доказателства, касаещи компетентността на органа, излага допълнителни съображения във връзка с представени от жалбоподателя писмени доказателства, като сочи че сирийският паспорт е валиден до 2017г., а от извършените справки в АИС –МВР е установено, че жалбоподателят е получил статут на бежанец и действително му е издадена лична карта, но същата е с изтекъл срок на 26.02.2020г. Наред с това, сочи факт, че на 15.05.2019г. издадената лична карта на бежанец е обявена за невалидна, с коментар: „отпаднала необходимост“, поради което, прави извод, че жалбоподателят не се ползва с правата на бежанец. Излага съображения, че заповедта е законосъобразна. Претендира разноски по делото.

Съдът намира, че  с оглед редовното призоваване на страните няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Съдът намира, че следва по делото да бъде приложена така постъпилата административна преписка, като бъдат приети като писмени доказателства всички съдържащи се в нея документи, както и приложените към жалбата такива от представляващия жалбоподателя – Заповед рег.№4485ОЧ-5/03.04.2020г. на ВПД Началник ГПУ Гюешево, копие на Карта на бежанец №**** и Епикриза от МИ – МВР от 22.11.2017г., Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 26.05.2020г. и постъпилите с писмените бележки такива от ответната страна за днешно съдебно заседание с вх.№4301/31.07.2020г. За изясняване на делото от фактическа страна, съдът намира, че от ДАБ – МС следва да бъде изискана допълнителна справка относно жалбоподателя М.Ш.Х. А., роден на ***г. в ***, с ЕГН:**********, понастоящем лишен от свобода и намиращ се в Затворническо общежитие – Казичене, кога е предоставен на последния статут на бежанец, дали понастоящем има статут на бежанец и ако – не, да се посочи, дали има влязло в сила решение за отнемане на международната закрила. Поради изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№ 3212/18.06.2020г.

ПРИЕМА като писмени доказателства: Заповед рег.№4485ОЧ-5/03.04.2020г. относно: Издаване на заповед за налагане на ПАМ – „Връщане до трета страна, Република Северна Македония“ и „Забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите – членки на ЕС“ на ВПД Началник на ГПУ – Гюешево; Докладна записка относно: Задържани сирийски граждани преминали нелегално през ДГ до ВПД Началник ГПУ – Гюешево; Докладна записка рег.№4485р-1508/16.03.2020г. относно: Задържани нарушители на ДГ; Докладна записка рег.№4485р-3307/16.06.2020г. относно: Извършени проверки в АИС – МВР за лице *** гражданин преминал незаконно през държавната граница; Съобщение №4485р-1483/12.03.2020г. до ОД – РДГП Кюстендил; Съобщение №4485р-1493/12.03.2020г. до ОД – РДГП Кюстендил; Експертна справка №66/12.03.2020г. с рег.№4485р-1489/12.03.2020г.; копие на *** паспорт №***; Искане за извършване на Експертна справка от 12.03.2020г., както и Заповед №8121к-2288/11.02.2020г.относно: Временно назначаване на държавен служител на ръководна длъжност в МВР на Министър МВР и Заповед УРИ 4077з-636/24.08.2015г. относно: Оправомощаване на длъжностни лиза да издават заповеди за налагане на принудителни административни мерки по ЗЧРБ на Директор РДГП – Кюстендил.

ПРИЕМА като писмени доказателства приложените към жалбата: Заповед рег.№4485ОЧ-5/03.04.2020г. на ВПД Началник ГПУ Гюешево, копие на Карта на бежанец №***** и Епикриза от МИ – МВР от 22.11.2017г., Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 26.05.2020г.

         ДА СЕ ИЗИСКА от ДАБ - МС справка, относно М.Ш.Х. А., роден на ***г. в ***, с ЕГН:**********, понастоящем лишен от свобода и намиращ се в Затворническо общежитие – Казичене. Справката да съдържа информация: кога е предоставен на М.Ш.Х. А. статут на бежанец, дали понастоящем има статут на бежанец и ако няма такъв, да се посочи дали има влязло в сила решение за отнемане на международната закрила.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.08.2020г. от 11.15 часа, за която дата страните да се счита уведомени.

Заседанието приключи в 11.05 часа.

Протоколът се изготви на 31.07.2020 г.

 

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: