П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 31.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тридесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане исково адм. дело № 398 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

На именното повикване в 11.06 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Б.М.С., редовно призован за днешното съдебно заседание, се явява лично и с адв.К., надлежно упълномощен с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – Хасково, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не се явяват и не изпращат представител.

Окръжна прокуратура Хасково, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представляват от прокурор Гугушев.

Адв. К. – Моля да се даде ход на делото. Поддържам исковата молба и допълнителните становища, които сме депозирали по делото. Искът е предявен срещу ОДМВР, както сме посочили в допълнителното становище. По отношение на доклада – моля проекта за доклад да бъде обявен за окончателен. Също така моля за произнасяне по отношение на поисканите от нас свидетели, тъй като в проектодоклада няма произнасяне по отношение на поисканите от нас свидетели. Тъй като е редовно призована ответната страна и няма молба за даване ход на делото в отсъствие на ответника, аз считам, че са налице основанията на чл.238, ал.1 от ГПК, поради което правя искане за постановяване на неприсъствено решение.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание и

                        О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се исковата молба.

Адв. К. –  Поддържам иска. Претендираме разноски направени пред РС – Харманли, а не пред АдмС – Хасково, което дело е прекратено. Моля за неприсъствено решение. Моля да допуснете посочените в исковата молба свидетели, които ще установят неимуществените вреди и какво е търпял. Държим на разпита на свидетелите.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените материали.

Съдът намира, че по делото следва да бъдат ангажирани допълнителни доказателства, а именно, следва да бъде изискано за прилагане по настоящото дело АНД №.254/2019г. по описа на РС – Харманли, доколкото именно в него са направени разноски, които се претендират от ищеца. По делото следва да бъдат приети всички представени до момента доказателства. Намира, че следва да бъдат допуснати до разпит посочените в исковата молба свидетели М.С.Т.и М. Я. Д.. Поради което, съдът

                        О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото: Постановление за прекратяване на наказателно производство от 17.06.2019г. на районен прокурор при РП – Харманли/оригинал/; Определение от 03.07.2019г. по АД №722/2019г. на АдмС – Хасково; Заповед за задържане на лице с УРИ:271зз-170/18.05.2019г./оригинал/; Протокол за личен обиск на лице от 18.05.2019г./оригинал/; Постановление за връщане на веществени доказателства рег.№420/11.06.2019г. на районен прокурор при РП – Харманли/оригинал/; ЗППАМ №19-0271-000154/20.05.2019г. на ВПД Началник РУ – Харманли/оригинал/; Пълномощно от 30.05.2019г. на адв.К./оригинал/.

ДА СЕ ИЗИСКА от РС – Харманли АНД №254/2019г. по описа на същия съд.

ДОПУСКА до разпит лицата М.С.Т.и М.Я.Д.при режим на довеждане.

Адв. К. – Нямам други искания на този етап.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания на този етап.

Съдът намира, че с оглед ангажиране на допълнителни доказателства следва да отложи делото за друга дата и

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.10.2020г. от 10.20 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 11.13 часа.

Протоколът се изготви на 31.07.2020 г.

 

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: