П Р О Т О К О Л

гр.Хасково, 31.07.2020 г.

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание, проведено на тридесет и първи юли две хиляди и двадесета година в състав:

 

Съдия: Павлина Господинова

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане адм. дело № 574 по описа за 2020 г.

докладвано от съдията

на именното повикване в 11.14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.Ю., редовно призован за днешното заседание чрез процесуален представител, не се явява. Призовката изпратена до същия е върната с отбелязване, че по данни на служител в РПЦ – Харманли лицето е напуснало на 09.07.2020г. В съдебната зала се явява адв. С.Х., назначена за процесуален представител на жалбоподателя с Разпореждане на съда от 07.07.2020г.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган в РПЦ- Харманли при Държавната агенция за бежанците при МС (С. Н.), редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща представител.

Съдът докладва:

За днешно съдебно заседание е постъпило становище от ст.юрк. Х. – представляваща ответника, с приложено към същото пълномощно, Докладна записка вх.№51313.07.2020г. и писмени бележки. Не възразява по хода на делото, излага съображения по същество.

СТРАНА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, конституирани като страна в производството с Разпореждане на съда от 18.06.2020г., се представляват от прокурор Гугушев.

Адв. Х. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата.

Адв. Х. – Поддържам жалбата на основанията посочени подробно в нея. Да се приеме преписката. Няма да соча нови доказателства.

ПРОКУРОРЪТ– Да се приемат всички доказателства постъпили по делото. Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че следва по делото да бъде приложена така постъпилата административна преписка от ответната страна по опис, като бъдат приети като писмени доказателства  по делото всички съдържащи се в нея документи, както и днес постъпилата Докладна записка вх.№513/13.07.2020г. за самоволно напуснали чужденци РПЦ- Харманли. С оглед обстоятелствата, че страните нямат нови доказателствени искания и не представят нови доказателства, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА по делото административната преписка, постъпила в съда с писмо вх.№3643/03.07.2020 г.

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото всички съдържащи се в преписката документи съобразно опис от 27 пункта и находящи се от л.4 до л.46 вкл. по делото, както и Докладна записка вх.№513/13.07.2020г. за самоволно напуснали чужденци РПЦ- Харманли.

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 Адв. Х. – С обжалваното решение е направен отказ за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут по отношение на М.Ю., гражданин на *****. Поддържам всички съображения  подробно изложени в жалбата и считам, че решението на интервюиращия орган е неправилно и необосновано. Моля да отмените обжалваното решение и да върнете преписката на административния орган за постановяване на ново такова, с което да се предостави закрила на чужденеца. В случай, че прецените, че не са налице предпоставките на чл.8, ал.1 и чл.9, ал.1 от ЗУБ, моля да приложите хипотезата на чл.9, ал.8 от ЗУБ, която казва, че може да бъде предоставен хуманитарен статут и по други причини от хуманитарен характер. Моля за решение в този смисъл.

ПРОКУРОРЪТ – Намирам оспорването за неоснователно, а административния акт за законосъобразен.

Съдът ще постанови решение в законния срок.

Заседанието приключи в 11.21 часа.

Протоколът се изготви на 31.07.2020 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

Секретар: