П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 29.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                                  Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                                   АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и  прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане АНД (К) № 158 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Павлина Господинова

на именното повикване в 10:02 часа се явиха:

 

                        КАСАТОРЪТ ЕТ „ГРАНД КОМЕРСИАЛ – П. Н.“ – Г., редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител.

                        ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - ХАСКОВО, редовно призовани, се представляват от ст. юрк. Г., надлежно упълномощена.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, уведомени от предходно съдебно заседание, се явява прокурор Николай Гугушев.

 Ст. юрк. Г. – Да се даде ход на делото.

                        ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

                        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, водим от което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се касационната жалба.

Ст. юрк. Г. – Оспорваме жалбата. Нямаме други искания.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам искания за събиране на доказателства.

                        Съдът като взе предвид, че от страните не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.                                                                                        

Ст. юрк. Г. – Уважаеми административни Съдии, моля да оставите касационната жалба без уважение. Считам, че правилно РС – Харманли е приел констатираното нарушение въз основа, на което е издадено обжалваното НП за правилно и законосъобразно. Обсъдил е това подробно в мотивите на решението си, поради което моля да оставите първоинстанционното решение в сила. Също така, моля в полза на дирекцията да присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, намирам жалбата за неоснователна, поради което считам, че следва да оставите в сила въззивното решение.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:04 часа.

            Протоколът се изготви на 29.07.2020 година.

 

                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

 

                                                                               

            Секретар: