П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 29.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                                  Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                                   АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и  прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане АНД (К) № 417 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Павлина Господинова

на именното повикване в 10:11 часа се явиха:

 

                        КАСАТОРЪТ ИА „ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ - ХАСКОВО, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представляват от ст. юрк. Г., надлежно упълномощена.

                        ОТВЕТНИКЪТ „ХЕКСАЛА“ ООД, редовно призовани, се представляват от адв. Г., надлежно преупълномощен от упълномощения по делото адв. Ц.П., с пълномощно представено пред първата инстанция.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор Николай Гугушев.

Ст. юрк. Г. – Да се даде ход на делото.

Адв. Г. – Да се даде ход.

                        ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се касационната жалба.

Ст. юрк. Г. – Поддържаме касационната жалба. Нямаме други искания, няма да сочим нови доказателства.

Адв. Г. – Уважаеми административни Съдии, оспорвам жалбата. Поддържам подадения отговор. Нямам доказателствени искания и няма да представям писмени доказателства.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам искания, няма да соча нови доказателства.

                        Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.                                                                                       

Ст. юрк. Г. – Уважаеми административни Съдии, моля да постановите решение, с което да отмените решението на РС – Свиленград като неправилно и незаконосъобразно, и вместо него да постановите друго такова, с което да потвърдите издаденото наказателно постановление. Съображенията за това са подробно изложени в касационната жалба. Ако решите да уважите жалбата, Ви моля да присъдите юрисконсултско възнаграждение. В случай на искане на ответната страна за присъждане на разноски, моля да присъдите такива в минимален размер.

Адв. Г. – Уважаеми административни Съдии, моля да постановите решение, с което да потвърдите първоинстанционното решение като правилно и законосъобразно. По съображенията изложени в отговор на касационната жалба, моля да ми бъдат присъдени сторените пред настоящата касационна инстанция разноски, съгласно представените доказателства за уговорен размер на адвокатското възнаграждение, издадената фактура и неговото плащане по банков път.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, намирам касационната жалба за изцяло основателна. Считам, че въззивното решение не е законосъобразно, следва да бъде отменено и да се потвърди НП.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:13 часа.

            Протоколът се изготви на 29.07.2020 година.

 

                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

 

                                                                               

             Секретар: