П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 29.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                                  Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                                   АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и  прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане АНД (К) № 441 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Павлина Господинова

на именното повикване в 10:14 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ Г.Д.Н., редовно призован за днешното съдебно заседание, не изпраща представител. От пълномощника на същия, адв. П. е постъпила молба с вх. №4235/29.07.2020 г., с която заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото в негово и на доверителя му отсъствие. Заявява, че поддържа жалбата, както и искането за отмяна на атакуваното решение, както и на потвърденото с него наказателно постановление.

                        ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР РУ - ХАРМАНЛИ, редовно призовани, не изпращат представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор Николай Гугушев.

                        ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се касационната жалба.

                        ПРОКУРОРЪТ –Нямам доказателствени искания.

                        Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, намирам касационната жалба за неоснователна, моля да оставите в сила въззивното решение.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:15 часа.

            Протоколът се изготви на 29.07.2020 година.

 

                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

 

                                                                               

             Секретар: