П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 29.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                                  Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                                   АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и  прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане АНД (К) № 449 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 10:16 часа се явиха:

 

                        КАСАТОРЪТАГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ“ - СОФИЯ, редовно призовани за днешното съдебно заседание, се представляват от гл. юрк. С., надлежно упълномощена.

                        ОТВЕТНИКЪТ Т.Р.М., редовно призован, се представлява от адв. В. с пълномощно от първата инстанция.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор Николай Гугушев.

 Гл. юрк. С. – Моля за ход.

Адв. В. – Моля да дадете ход на делото.

                        ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се касационната жалба.

Гл. юрк. С. – Поддържам касационната жалба. Нямам доказателствени искания.

Адв. В. – Оспорвам касационната жалба. Нямам доказателствени искания.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                        Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Гл. юрк. С. – Уважаеми административни Съдии, моля да отмените оспореното решение и потвърдите процесното НП като правилно и законосъобразно. По подробно изложените съображения в касационната жалба, претендирам и юрисконсултско възнаграждение.

Адв. В. - Уважаеми административни Съдии, моля да оставите в сила обжалваното решение, като при постановяване на Вашето решение, да вземете предвид, че в обжалваното НП не са изложени мотиви, защо актосъставителят приема, че не са налице ясни и точни, недвусмислени клаузи в договора, които да позволяват неговото изменение, а именно в този смисъл е и разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗОП в сила от 15.04.2016 г., която е приложима, съгласно §23 от  ЗОП. В този смисъл считам, че не е установено извършване на нарушение, тъй като новата по-благоприятна и действаща уредба, позволява на доверителя ми да предвиди в договора възможности за неговото изменение. На следващо място следва да се приеме, че съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗАНН е отпаднала наказуемостта на процесното деяние, а именно налице е по-благоприятен закон, тъй като в новата действаща уредба на ЗОП, не е предвидена доверителят ми, като представляващ ВиК – Хасково да бъде наказателноотговорен. В този смисъл и решението между идентичните страни на процесните по Административно дело №340/2020 г. на АдмС – Хасково. Оставям Ви подробни съображения в писмена защита. Не претендирам разноски.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, намирам касационната жалба за основателна. Извън изложените в нея доводи по същество, искам да акцентирам, че въззивния съд на практика се е произнесъл по несъществуващо НП, предвид посочената от него дата, която очевидно не  може да съществува – 55.04.2019. Моля да отмените въззивното решение и да потвърдите НП.  

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:20 часа.

            Протоколът се изготви на 29.07.2020 година.

 

                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

 

                                                                               

             Секретар: