П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 29.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                                  Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                                   АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и  прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане АНД (К) № 451 по описа за 2020 година

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:21 часа се явиха:

 

                        КАСАТОРЪТ Д.И.И., редовно призована за днешното съдебно заседание, не  се явява.

                        ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР - ХАСКОВО, редовно призовани, не изпращат представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор Николай Гугушев.

                        ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се касационната жалба, с обективирно в същата доказателствено искане за изискване на снимка дали е поставен знак Е24 към дата на извършване на нарушението 22.10.2018 г.

 

В 10:22 часа в съдебната зала се явява касаторът Д.И.И..

КАСАТОРЪТ – Поддържам жалбата. Поддържам и направеното в същата доказателствено искане.

ПРОКУРОРЪТ – Считам касационната жалба за неоснователна. Намирам доказателственото искане за неоснователно. Считам, че въпросът е изяснен. Нямам доказателствени искания.

                        Съдът намира за неоснователно направеното в жалбата доказателствено искане за изискване на снимка на знак Е24 към дата на извършване на нарушението 22.10.2018 г., тъй като счита, че на първо място искането не е своевременно направено, а в касационната инстанция съществува забрана за установяване на факти. На следващо място разпоредбата на чл.7, ал.1 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 г. към дата на извършването на нарушението е отменена и не съществува изискване за прилагане на снимка на знак Е24. Ето защо направеното доказателствено искане следва да бъде оставено без уважение.

Водим, от което съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на касатора Д.И.И. за изискване на снимка на знак Е24 към датата на извършване на нарушението 22.10.2018 г.

КАСАТОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

 

                        Съдът, като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото  изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

КАСАТОРЪТ – Искането ми е да се отмени електронния фиш, тъй като считам, че една година след извършване на съответното нарушение, не съм открита на постоянния си адрес, на който живея, не ми е връчено съответното НП, електронния фиш. Също така не съм видяла и снимка до настоящия момент. Когато отидох да ми връчат електронния фиш в КАТ, ми беше отказано категорично. Смятам, че все пак трябва да видя за какво нарушение съм осъдена да заплатя тази глоба. Моля да се отмени решението и електронния фиш.

ПРОКУРОРЪТ – Касационната жалба е неоснователна. Изтъкнатите доводи от касатора в съдебното заседание са несъстоятелни. Моля да оставите без уважение жалбата и да оставите в сила въззивното решение.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

                        Заседанието приключи в 10:25 часа.

            Протоколът се изготви на 29.07.2020 година.

 

                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

 

                                                                               

             Секретар: