П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 29.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                                                          Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                                                            АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и  прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане АНД (К) № 456 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Павлина Господинова

на именното повикване в 10:26 часа се явиха:

 

КАСАТОРЪТ „АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ – СОФИЯ и ОТВЕТНИК по касационната жалба на Д.Т.Д., редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител. От пълномощника на същите гл. юрк. Р. Б. е постъпила молба с вх. №4129/24.07.2020 г., в която се заявява, че същата е възпрепятствана да се яви в днешното съдебно заседание, но не възразява по  даване ход на делото. Заявява, че няма доказателствени искания, поддържа касационната жалба, претендира юрисконсултско възнаграждение.

КАСАТОРЪТ Д.Т.Д. и ОТВЕТНИК по касационната жалба на „АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ – СОФИЯ, редовно призован, не се явява.

            ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор Николай Гугушев.

            ПРОКУРОРЪТ – Ход на делото.

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Докладваха се касационните жалби.

            ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

            Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, намирам и двете касационни жалби за неоснователни. Вмененото нарушение е доказано. Наказанието е неправилно определено. Правилно въззивния съд е изменил НП и намалил размера на наложената глоба, поради което пледирам да оставите в сила въззивното решение.

            Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

            Заседанието приключи в 10:28 часа.

Протоколът се изготви на 29.07.2020 година.

 

                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

             Секретар: