П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 29.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                                  Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                                   АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и  прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане АНД (К) № 463 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Павлина Господинова

на именното повикване в 10:29 часа се явиха:

 

                        КАСАТОРЪТ А.Г.Г., редовно призован за днешното съдебно заседание, не  се явява. От пълномощника на същия, адв. М. е постъпила молба с вх. №4238/29.07.2020 г., в която моли да бъде даден ход на делото. Заявява, че поддържа касационната жалба с направено в същата искане за отмяна на атакуваното решение. В случай, че за ОД на МВР – Хасково се яви процесуален представител и поиска присъждане на разноски, то моли искането да не бъде уважавано. Също така моли да му бъде даден 7-дневен срок за представяне на писмени бележки, в които да изрази допълнително становището си по жалбата и да развие подробни възражения, в случай, че бъдат поискани разноски от страна на административния орган.

ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР – ХАСКОВО, редовно призовани, не изпращат процесуален представител.

                        ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор Николай Гугушев.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

                        Докладва се касационната жалба.

                        ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

                        Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

                        ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, намирам касационната жалба за неоснователна. Моля да оставите в сила въззивното решение.

                        Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Дава възможност на пълномощника на касатора да представи подробни съображения в писмен вид в 3 /три/ дневен срок от днес.  

                        Заседанието приключи в 10:31 часа.

            Протоколът се изготви на  29.07.2020 година.

 

                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

            

Секретар: