П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 29.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                                                          Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                                                            АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и  прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане АНД (К) № 465 по описа за 2020 година

докладвано от Председателя

на именното повикване в 10:32 часа се явиха:

 

            КАСАТОРЪТ С.П.М., редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. От пълномощника на същия, адв. Ш. е постъпила молба с вх. №4239/29.07.2020 г., с която моли да бъде даден ход на делото. Заявява, че поддържа касационната жалба и направеното в нея искане за отмяна на оспореното решение. Няма искания за представяне на доказателства. В случай, че касационната жалба бъде уважена, желае да ѝ бъде определен адвокатски хонорар на основание чл. 38, ал. 3 от Закона за адвокатурата, както и да бъде осъден ответникът ОД МВР – Хасково да ѝ заплати същите на основание същия закон. В случай, че за  ОД МВР – Хасково се яви процесуален представител и поиска присъждане на разноски за настоящата инстанция, моли искането да не бъде уважавано. Моли да ѝ бъде даден 7-дневен срок за представяне на писмени бележки за изразяване на допълнително становище, както и за развиване на подробни съображения, в случай, че бъдат поискани разноски от страна на административния орган.

ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР – ХАСКОВО, редовно призовани, не изпращат представител.

            ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор Николай Гугушев.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Докладва се касационната жалба.

            ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

            Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, намирам  касационната жалба за неоснователна. Моля да оставите в сила въззивното решение като правилно и законосъобразно.

            Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок. Дава възможност на адв. Ш. да представи подробни съображения в писмен вид в 3-дневен срок от днес.

            Заседанието приключи в 10:33 часа.

Протоколът се изготви на 29.07.2020 година.

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                 

  Секретар: