П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 29.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети юли две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                                  Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                                   АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и  прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане АНД (К) №500 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Антоанета Митрушева

на именното повикване в 10:34 часа се явиха:

 

            КАСАТОРЪТ ОТДЕЛ „МРР–ТРАКИЙСКА“ КЪМ ГД „МРР“ ЦМУ, АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ, редовно призовани за днешното съдебно заседание, не изпращат представител. От пълномощника на същите, юрк. Н. е постъпила молба с вх. №4127/24.07.2020 г., в която заявява, че е в невъзможност да се яви в днешното съдебно заседание, но моли да бъде даден ход на делото. Заявява, че поддържа касационната жалба. Няма доказателствени искания и няма да сочи нови доказателства. Моли за ход по същество. Излага съображения по същество. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

ОТВЕТНИКЪТ Ф.С.З., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Д., надлежно преупълномощена от упълномощения по делото адв. М.Б. Д.

            ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор Николай Гугушев.

Адв. Д. – Няма процесуална пречка, моля да дадете ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

            Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            Докладва се касационната жалба.

Адв. Д. – Оспорвам жалбата. Няма да соча доказателства. Представям списък на направените разноски по делото.

            ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания.

            Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

            ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Д. - Уважаеми административни Съдии, моля с вашия съдебен акт да оставите без уважение касационната жалба и потвърдите решението на РС – Хасково, което е правилно и законосъобразно. Ще Ви моля да присъдите и разноски. Колежката е изготвила писмено становище и моля да го имате предвид при постановяване на вашия акт. Представям писмено становище ведно със съдебна практика.

            ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, намирам касационната жалба за неоснователна. Считам, че въззивният съд правилно е преценил случая като маловажен и съответно е отменил НП, в частта  по наложената глоба. Моля да оставите в сила въззивното решение като законосъобразно.

            Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

            Заседанието приключи в 10:37 часа.

Протоколът се изготви на 29.07.2020 година.

 

                                           

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

 

                                                                               

             Секретар: