П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 29.07.2020 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на двадесет и девети юли през две хиляди и двадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА БАЙНОВА

                                          Членове:  ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                          АНТОАНЕТА МИТРУШЕВА

 

При участието на секретаря Ивелина Въжарска

и прокурора Николай Гугушев

сложи за разглеждане Адм.дело № 243 по описа за 2020 година

докладвано от чл. съдия Павлина Господинова

на именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Т.З., редовно призован за днешното съдебно заседание, се явява лично и с адв. Б., с приложено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД, редовно призовани, не изпращат процесуален представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, редовно призовани, се явява прокурор Николай Гугушев.

Адв. Б. – Моля за ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

                        Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

                                                           О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата насочена срещу чл. 17 от Наредба №2 за опазване на обществения ред на Общински съвет – Димитровград.

Адв. Б. – Поддържам жалбата. Моля да приемете писмените доказателства. Други доказателства освен представените няма да ангажирам.

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат доказателствата.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства приложените към жалбата писмени такива, както и изпратените от административния орган документи, приложени към писмо с вх. №2485/26.05.2020 г., представляващи Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград и неговите комисии, и взаимодействието му с Общинска администрация, както и преписките по приемане на обжалваната Наредба, по нейните изменения и допълнения.

Водим от горното, съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото, приложените към жалбата писмени такива, а именно: Копие на лична карта ведно със заверено копие на свидетелство за регистрация на МПС; Копие на Протокол от съдебно заседание на 12.03.1998 г. по гр. дело №36/1997 г. по описа на Районен съд – Димитровград; Разпечатка от сайта на Община Димитровград от дата 07.01.2020 г.; Разпечатка на статия и снимки от сайта dgnew.eu.

ПРИЕМА като доказателства по делото, приложените към писмо вх. №2485/26.05.2020 г. надлежно заверени копия на документи, представляващи административната преписка /от лист 23 до лист 243 вкл. по делото/.

Адв. Б. – Нямам искания за събиране на други доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам делото за изяснено от фактическа страна.

Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна и

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Б. – Уважаеми административни Съдии, поддържам жалбата на посочените в нея основания. Считам, че са налице посочените пороци и не е спазена процедурата по приемане на наредбата. Моля да уважите жалбата и да отмените оспорения текст от подзаконов нормативен акт. Моля да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски.

ПРОКУРОРЪТ – Уважаеми административни Съдии, намирам искането за цялостна отмяна на наредбата за основателно. Ответникът така и не е представил доказателства за това, че при приемане на наредбата са спазени разпоредбите на ЗАНН, действащи към онзи момент. Моля за вашия съдебен акт в този смисъл.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 10:44 часа.

Протоколът се изготви на 29.07.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                     

 

Секретар: