П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 05.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на пети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                  

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора  Делчо Лавчев 

сложи за разглеждане адм. дело № 1168 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 09.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.А.С., редовно призован за днешното заседание и чрез назначеният и процесуален представител, се явява лично. В съдебно заседание се представлява от адв. Б.Д., назначена за процесуален представител на жалбоподателя с Определение на съда от 01.10.2020г.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган при Държавната агенция за бежанците при МС (В. Д.), редовно призован за днешното съдебно заседание, се представлява от ст.юрк. Х., с пълномощно представено днес.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, конституирани като страна в процеса с разпореждане на съда от 30.12.2020г., се явява прокурора Делчо Лавчев.

Предвид личното явяване на жалбоподателя в днешното съдебно заседание и това, че същия не разбира български език, съдът намира, че за участие в съдопроизводствените действия на същия е необходимо назначаване на преводач от кюрдски на български език, съобразно посоченото от жалбоподателя в жалбата срещу оспорения акт. Предвид неявяване на преводач към настоящият момент, съдът намира, че делото следва да бъде разгледано на второ четене, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

Отлага и насрочва делото за разглеждане на второ четене в 11.20 часа.

Заседанието прекъсна в 09.50 часа.

 

На именното повикване в 11.35 часа на второ четене се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.А.С., се явява лично и с адв. Б.Д., назначена за процесуален представител на същия.

ОТВЕТНИКЪТ Интервюиращ орган при Държавната агенция за бежанците при МС (В. Д.), се представлява от ст.юрк. Х., с пълномощно представено днес.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ХАСКОВО, не се явява представител.

В залата се явява и г-н А.Б.И. – преводач от кюрдски език на български език.

ПРЕВОДАЧЪТ А.Б.И. - Владея кюрдски език и съм съгласен да извърша превод от български език на кюрдски език и обратно на всички извършващи се по делото процесуални действия.

Предвид личното явяване на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, съдът намира, че следва да назначи А.Б.И. за преводач на жалбоподателя Ю.А.С., който е чужд гражданин и не владее български език, като назначеният преводач следва да извърши превод от български език на кюрдски език и обратно на всички извършващи се по делото процесуални действия при възнаграждение в размер на 70 лв., платими от бюджетните средства на съда, от които 40 лв. пътни разходи и 30 лв. за извършения превод.

Водим от горното съдът

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА А.Б.И. за преводач на жалбоподателя Ю.А.С., който да извърши превод от български език на кюрдски език и обратно на всички извършващи се по делото процесуални действия при възнаграждение в размер на 70 лв., платими от бюджетните средства на съда, от които 40 лв. пътни разходи и 30 лв. за извършения превод. (изд. РКО)

Сне се самоличността на преводача.

ПРЕВОДАЧЪТ А.Б.И. – снета самоличност. Предупреден за отговорността по чл.290, ал.2 от НК. Обещава да даде верен превод.

Адв. Д. – Да се даде ход на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.А.С. /чрез преводача/: Да се гледа делото.

Ст.юрк. Х. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалбата на Ю.А.С. - гражданин на И., насочена срещу Решение №УПХ - 236/02.12.2020г. на Интервюиращ орган при ДАБ – МС.

Докладва и постъпилата с вх.№7517/21.12.2020г. административна преписка изпратена от органа под опис в заверен вид.

Адв. Д. – Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети като доказателства по делото съдържащите се в преписката документи. Нямам доказателствени искания.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.А.С. /чрез преводача/: Поддържам жалбата си, но искам да кажа нещо: В процеса на разглеждане на молбата ми за закрила е пропуснато това, че майка ми е с** и мога да го докажа, ще представя доказателства за това. Ако може да се отложи моето дело, за да донеса доказателства за това, че майка ми е с**.

Ст.юрк. Х. – Считаме  жалбата за неоснователна. Моля да приемете в цялост административната преписка. Представям и моля да приемете актуална справка за държава по произход - Република И. с вх.№МД-674/10.12.2020г.

Относно направената искане от жалбоподателя – моля същото да не бъде уважено, тъй като няма отношение към бежанската история на жалбоподателя. От приложеното по преписката интервю, майка му е казала къде е родена, кога е родена и къде са живели. Поради това, моля искането да бъде оставено без уважение. Нови доказателства няма да соча.

Адв. Д. – Да се приеме представената справка.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.А.С. /чрез преводача/: Да се приеме справката.

Съдът, като взе предвид становището на страните, намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от административния орган писмени такива, във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили с писмо вх.№7517/21.12.2020г., както и представената днес Справка вх.№МД-674/10.12.2020г., относно Република И..

Намира направеното от жалбоподателя доказателствено искане, за представяне на писмени доказателства, от които да е видно, че майка му е гражданка на С. за неотносимо към предмета на настоящия спор, предвид което същото следва да бъде оставено без уважение.

 Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото, представените от административния орган  писмени такива, във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпили с писмо вх.№ 7517/21.12.2020г. по опис от 32 пункта/находящи се от л.4 до л.61 по делото/, както и Справка вх.№МД-674/10.12.2020г., относно Република И..

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от жалбоподателя доказателствено искане за представяне на писмени доказателства, от които да е видно, че майка му е гражданка на С..

Съдът, като взе предвид, че страните не правят други доказателствени искания, намери делото за изяснено от фактическа и правна страна, предвид което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

Адв. Д. – Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата и отмените решението на Интервюиращ орган при ДАБ – МС като незаконосъобразно. Считам жалбата за основателна и поддържам изцяло изложените в нея съображения. В нарушение на чл.9 от ЗУБ, административния орган е подценил обстоятелствата, че по отношение на Ю.С. са налице предпоставките за предоставяне на хуманитарен статут. Аргументи в тази насока има и в редица решения на Съда в Люксембург, чиито мотиви подкрепят тезата, че молителя за хуманитарен статут не е необходимо да доказва, че е застрашен в страната си по произход по причини произтичащи от личните му обстоятелства и което административния орган е следвало да вземе предвид. Считам, че са налице обстоятелствата визирани в чл.9 от ЗУБ и моля в този смисъл за Вашето решение.

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.А.С. /чрез преводача/: Поддържам казаното от адвоката ми и искам да добавя, че ние сме цяло семейство от осем човека и молим да ни разберете, че имаме нужда от закрила. С нас имаме и малки братя, най-малкия от тях е на 6 години.

 Ст.юрк. Х. – Моля да отхвърлите жалбата на Ю.А.С. - гражданин на И., срещу решението на Интервюиращия орган като неоснователна и недоказана. Считам, че при постановяване на своето решение Интервюиращият орган е спазил общите изисквания за законосъобразност на индивидуални административни актове, както и специалните разпоредби на ЗУБ. Преценени са всички правно значими факти свързани с личното положение на жалбоподателя в държавата му по произход, като считам, че не са допуснати посочените в жалбата нарушения. Обсъдени са бежанските истории, разказани от неговия баща, майка и други членове на семейството, които също имат постановени откази. Обжалвали са своите решения и тепърва ще бъдат разглеждани в АдмС – Хасково.

Подробности съм изложила в писмени бележки, които моля да имате предвид при постановяване на Вашето решение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

Протоколът се изготви на 05.01.2021г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: