П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 05.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на пети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 1107 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.Г., редовно призован за днешното съдебно заседание, се явява лично. В днешното съдебно заседание се представлява от адв. Д., надлежно упълномощен с пълномощно представено днес.

ОТВЕТНИКЪТ Началник 03 Група ГКПП „Капитан Андреево“, редовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва:

От ответника е постъпило Становище вх.№7664/30.12.2020г. В същото се сочи невъзможност на ответника за явява не в днешно съдебно заседание, липса на възражение за даване ход на делото в негово отсъствие при липса на процесуални пречки. Прави се искане да се приобщи към доказателствата по делото изпратената административна преписка, изразява се липса на други доказателствени искания и се изразява становище по съществото на спора. При евентуално уважаване на жалбата, се прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение и присъждането му в минимален размер.

Адв. Д. – Моля да дадете ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалба от Д.Д.Г., насочена срещу Заповед № 4536з-378/09.11.2020г. на Началник 03 група ГКПП " Капитан Андреево".

Докладва се постъпилата със съпроводително писмо вх.№7168/07.12.2020г. административна преписка под опис.

Адв. Д. –  Поддържам жалбата и моля да отмените обжалваната заповед. Да се приемат представените писмени доказателства с  преписката по издаване на заповедта.

Считам, че исканите от нас и тези съотносими доказателства по издаване на заповедта са представени.

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото писмените такива във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт, постъпила с писмо вх.№7168/07.12.2020г. по опис. Независимо от становището на процесуалния представител на жалбоподателя, че същите съставляват пълната преписка по издаване на оспорения акт, настоящия състав на съда намира, че административната преписка не е представена в пълнота, като следва органа да бъде задължен да представи цитираните в оспорения акт и непредставени с преписката: Протокол за запознаване на жалбоподателя със Заповед №УРИ 4070з-1754/30.09.2020г. на Директор РДГП-Елхово; Заповед № УРИ 3282з-1084/04.05.2015г. на Директор ГДГП, ведно с протокол за запознаване на жалбоподателя с нея и Инструкция №8121з-282/15.03.2018г., ведно с протокол за запознаване на жалбоподателя със същата.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото приложените към писмо вх.№7168/07.12.2020г. по опис от 7 пункта писмени такива, представляващи административната преписка по издавени на оспорения акт, находящи се от л.15 до л.29 по делото.

На основание чл.152, ал.4 от АПК, ЗАДЪЛЖАВА органа, в 7-дневен срок от съобщаването, да попълни административната преписка със заверени копия от Протокол за запознаване на Д.Д.Г. със Заповед №УРИ 4070з-1754/30.09.2020г. на Директор РДГП-Елхово; Заповед № УРИ 3282з-1084/04.05.2015г. на Директор ГДГП, ведно с протокол за запознаване на Д.Д.Г. със същата и Инструкция №8121з-282/15.03.2018г., ведно с протокол за запознаване на Д.Д.Г. с нея.

Адв. Д. – Госпожо съдия, моля да допуснете доверителя ми да даде кратки лични обяснения по случая, тъй като в преписката няма данни, че същия е направил такива.

Съдът намира за допустимо направеното доказателствено искане, за даване лични обяснения от жалбоподателя и

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА даване на лични обяснения от жалбоподателя Д.Д.Г..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.Г. – На въпросната дата бях назначен наряд с газ-анализатор на ЖП гара – Свиленград, където се състои външната проверка и идват празни вагони от Т. и ремаркета. Проверяваме осите отдолу и влизаме под самите камиони, а които са празни вагони – влизаме вътре в тях. Тогава използвах друго яке, което да ми предпази униформените дрехи, когато лягам под камиона. Началника е посочил, че съм бил с това яке. В ремаркетата, които са празни ние влизаме вътре и в зърновозите, които се прибират, също влизаме вътре в тях. Казах на началника защо съм с това яке, а той каза, че е недопустимо. Отговорих на всички зададени от него въпроси, като някои от отговорите той не прие за правилни. Каза, че той е решил и ще ме накаже. Това е накратко.

Адв. Д. – Нямаме други искания към момента.

За събиране на доказателства, съдът намира, че следва да отложи делото за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 02.03.2021г. от 10.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 10.14 часа.

Протоколът се изготви на 05.01.2021г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: