П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 05.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на пети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 1052 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Фреш Б-А“ ООД, редовно призован за днешно съдебно заседание, се явява Б.Л.Х.- управител. В съдебно заседание се представлява от адв. Ф., упълномощена да представлява дружеството-жалбоподател, с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ – Пловдив при ЦУ на НАП /Ж. М./, редовно призован за днешно съдебно заседание, се представлява от юрк. Р., с пълномощно представено днес.

Адв. Ф. – Да се даде ход на делото.

Юрк. Р. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се жалба от „Фреш Б-А“ ООД, насочена срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-501-0073374/03.09.2020г. на Началник отдел „ОД“ – Пловдив.

Адв. Ф. – Поддържам жалбата. Поддържам направените с нея доказателствени искания, за приемане към доказателствата приложените към жалбата АУАН и Предупреждение. Не възразявам да бъдат приети представените от органа доказателства.

Представям и моля да приемете заверени копия от паспорт на ФУ, където на първата страница при първоначалната регистрация има върната информация от НАП, че е направена дистанционна връзка, както и данни за извършения ремонт на ФУ на посочената от сервизната фирма дата, констатиран е проблема и своевременно е отстранен.

Юрк. Р. – Поддържам становището приложено по преписката, като считам жалбата за неоснователна. Не възразявам да бъдат приети представените днес доказателства от насрещната страна. Моля да приемете административната преписка, като считам, че същата е представена в цялост. Няма да соча нови доказателства и нямам доказателствени искания.

Като взе предвид изложеното от страните, съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъдат приети писмените доказателства във вид на заверен препис приложени към жалбата, както и приложените към писмо вх.№6670/13.11.2020г. писмени такива във вид на заверен препис и представляващи административната преписка по издаване на оспорения акт. Намира, че към доказателствата по делото следва да бъдат приети и  представените в днешното съдебно заседание заверени копия на ФБ от 22.08.2020г. и копие на паспорт на ФУ №DY464757, ведно с ФБ от 26.03.2020г. – общо 4 листа. Водим от което, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото: Предупреждение №540240- F566476/07.10.2020г., ведно с разписка за получаване от 09.10.2020г.; АУАН № F566476/24.08.2020г., ведно с Техническо обяснение от „Вент“ ООД от 24.08.2020г.;  Решение № ГДФК-136/07.10.2020г. на Директор на Дирекция ОД в ГДФК в ЦУ на НАП, ведно с разписка от 19.10.2020г.; Жалба рег.№70-00-9623/29.09.2020г. от „Фреш Б-А“ООД;, ведно със Свидетелство за регистрация на ФУ № 000006702/23.03.2020г. и ФБ №015187; Заповед за налагане на ПАМ №ФК-501-0073374/03.09.2020г., ведно с разписка от 16.09.2020г.; Протокол за извършена проверка в обект сер.АА №0073374/21.08.2020г.; Декларация от лице, работещо по трудово/гражданско правоотношение от М. С.; Опис на паричните средства в касата към момента на започване на проверката към ПИП№0073374/21.08.2020г.; Съкратен отчет на фискална памет от 21.08.2020г.; Техническо обяснение от „Вент“ ООД от 24.08.2020г.; ФБ №024757/21.08.2020г. 12:35ч. и Дневен отчет от 21.08.2020г.; Свидетелство за регистрация на ФУ от 22.08.2020г.; Договор №28545 от22.08.2020г. за абонаментно сервизно обслужване на електронни касови апарати; Протокол за извършена проверка в обект сер.АА №0073387/24.08.2020г.; Справка за регистрираните данни от Z задачи за ФУ/ИАСУТД 4117159 от дата 01.06.2020г. до дата 31.08.2020г.; Данни от документ за продажба от ФУ с FDRID:4117159 за период от 01.06.2020г-06:04:05ч. до 22.08.2020г. – 17:12:09ч.; Заповед № ЗЦУ-1148/25.08.2020г. на ИД на НАП; Становище по жалба, ведно с пълномощно №329/12.11.2019г и списък на направените разноски; Пощенски плик №R PS 6300 01550K L, както и заверени копия от паспорт на ФУ №№DY464757, ведно с ФБ от 26.03.2019г., ФБ от 22.08.2020г. и таблица за извършени ремонти.

Адв. Ф. – Имаме доказателствено искане за допускане до разпит на свидетел, а именно Д.Т.Д.. Това е инспектора, който е извършил проверката на място, видно от съставения протокол от 24.08.2020г. Същата да даде информация по отношение на това, как тя е установила, че не се предават данните към НАП и дали от самата фирма може да се установи това прекъсване предоставянето на данни към НАП.

СЪДЪТ – Вие твърдите ли, че тези данни са се предавали към НАП?

Адв. Ф. – Не, те явно не са се предавали към НАП в този интервал от време.

Твърдението ни е, доколко лицето може това нещо да го установи и самия орган на място, когато извършва проверката.

Искаме да разберем как е установено, че лицето е извършило това нарушение, за което е съставен акта, че е нарушил разпоредбата на чл.118 за предаване на данни към НАП.

Юрк. Р. – Моля да не бъде уважено искането на насрещната страна, доколкото с последващия протокол за извършена проверка от органа по приходите Д. Т., а именно Протокол №0073387/24.08.2020г., същата е установила и констатирала нарушението предвид направена справка, която е била при органа по приходите и която има доказателствената сила на официален документ, и е приложена по преписката. Видно от нея, данни не се предавани от ФУ на търговския обект за продължителен период от време – от 01.06.2020г. до 22.08.2020г.

Адв. Ф. – Свидетеля искаме да удостовери това, установил ли е органа по приходите при извършената на място проверка, тази информация, била ли е налична и при самия жалбоподател, дали някъде на фискалното устройство е била налична информация, че тези данни не са предавани. Как от извършената проверка на място е установено извършеното административно нарушение на 21.08.2020г., доколкото тогава е извършена проверка на документи, във връзка с извършваната от фирмата дейност, включително и на издаден касов бон за контролна покупка.

Съдът намира, че обстоятелствата, за които се иска разпит на свидетеля Д.Т.Д. са установени с приложените към преписката писмени доказателства, поради което намира, че за същите обстоятелства не следва да допуска до разпит посоченото от процесуалния представител на жалбоподателя лице – Д.Т.Д., извършила проверка в обект на жалбоподателя, за която е съставен протокол, приложен към преписката. Ето защо, направеното доказателствено искане следва да се остави без уважение.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за разпит на лицето Д.Т.Д..

Б.Л.Х.-  управител – Госпожо Председател, ние твърдим, че по никакъв начин не се отразява това, че данните не отиват към НАП. При ремонта на апарата, човека ми каза, че с този апарат на „Дейзи“, аз няма как да разбера изпращат ли се данни. Дневните отчети се оказа че са изпратени в НАП, а касовите бележки се оказа, че не са изпратени. Може би от сервизната фирма „ВЕНТ“ биха могли да внесат яснота.

Адв. Ф. – Моля да ми дадете възможност, с нарочна молба в 3-дневен срок да формулираме доказателствено искане във връзка с изискване на официална справка от фирмата, извършваща сервизно обслужване на процесния касов апарат - „ВЕНТ“ ООД, във връзка с техническите спецификации на устройството и възможността да предава информация към НАП.

Юрк. Р. – Предоставям на съда да прецени.

Съдът намира за относимо направеното доказателствено искане, предвид което намира, че на жалбоподателя следва да боде дадена възможност да конкретизира същото с изрична молба, като по допускане на което съдът ще се произнесе в закрито заседание, след запознаване на ответната страна с молбата и становище от същата. Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, с нарочна молба да конкретизира доказателствено искане по отношение на фирмата за поддръжка на процесния касов апарат.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.02.2021г. от 10.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 10.47 часа.

Протоколът се изготви на 05.01.2021 г.

 

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: