П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 05.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на пети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 720 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 10.48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СД „Б. – БВ – Б. и сие“ ЕООД, редовно уведомени от предходно съдебно заседание, не изпращат представител.

Съдът докладва:

По делото постъпила молба вх.№7618/29.12.2020г. от адв.К. – процесуален представител на дружеството – жалбоподател. В същата се сочи обективна невъзможност за явяване в днешното съдебно заседание, като се представя удостоверение от Адвокатска колегия- Хасково, за ползване на платен годишен отпуск за периода от 04.01.20201г. до 06.01.2021г. Сочи се и невъзможност за представяне на доказателствата, за които съдът е дал възможност на страната да представи, а именно: превод на писмени доказателства, предвид отсъствие на преводача, на който е възложено да извърши превод на същите до 10.01.2021г., поради здравословни причини. Предвид горното, се иска отлагане на делото за събиране на доказателства или при даване ход на същото, на жалбоподателя да се даде възможност за представяне на доказателствата за следващо съдебно заседание, а именно: банков превод и фактури, преведени от легализиран преводач.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД СЕВЕРНА МОРСКА при Агенция „Митници“, редовно уведомен за днешното съдебно заседание, не се явява и не изпраща представител.

Съдът докладва:

От гл.юрк. Т., процесуален представител на ответника е постъпило становище вх.№7443/17.12.2020г. Със същото се прави искане, да се даде ход на делото при липса на процесуални пречки. Оспорва се изцяло подадената жалба, която да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана, изразява се становище по съществото на спора. Прави се искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение и възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Съдът намира, че доколкото представената от процесуалния представител на жалбоподателя молба за отлагане на делото не сочи невъзможност за явяване на законния представител на дружеството – управителя Б. Д. Б., намира, че не са налице процесуални пречки за даване на ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се постъпила молба вх.№7040/01.12.2020г. от ответната страна, с която в изпълнение указанията на съда се допълва административната преписка с доказателства, придружени с превод на български език.

Съдът намира, че като доказателства по делото следва да бъдат приети документите представени от ответната страна във вид на заверен препис, постъпили със съпроводително писмо вх.№7040/01.12.2020г. Намира, че на жалбоподателя следва да бъде дадена възможност да представи доказателства в следващо съдебно заседание, съобразно посоченото в молба вх.№7618/29.12.2020г., поради което делото следва да бъде отложено за друга дата.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА към доказателствата по делото: митнически декларации №MRN 17 BG002002H0128797/16.10.2017г.; MRN 17BG002002H0102455/18.08.2017г. и MRN 17BG005803H0014277/27.05.2017г., ведно с придружаващите ги документи в превод на български език / общо 86 листа/.

ДАВА възможност на жалбоподателя да представи доказателства за следващото съдебно заседание.

 За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.03.2021г. от 11.00 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 10.56 часа.

Протоколът се изготви на 05.01.2021г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Секретар: