П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 05.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на пети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

                                                

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора

сложи за разглеждане адм. дело № 778 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 10.57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ОДЕССАИНВЕСТ-2012“ ООД, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не се явява. В съдебно заседание се представлява от адв.П., надлежно упълномощен с пълномощно представено днес.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не изпраща представител.

Адв.П. – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуална пречка да бъде даден ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва постъпило Придружително писмо вх.№6176/22.10.2020г. от ст.юрк.И. – процесуален представител на ответната страна, ведно с приложени към същото доказателства под опис /общо 83 листа/.

Докладва се постъпило Заявление вх.№22/05.01.2021г. от процесуалния представител на жалбоподателя, с направени в същото доказателствени искания, ведно с нарочни молби по чл.192 от ГПК и 2бр. заявления, в които се иска по реда на чл.192 от ГПК да бъде задължена Община Хасково, като трето неучастващо в процеса лице да представи информация посочена в заявлението, както и да се задължи Община Стамболово, като трето неучастващо по делото лице, на основание чл.192 от ГПК да представи посочена в заявлението информация. Към същото e приложено и доказателство във вид на заверен препис, а именно: Уведомително писмо рег.№02-260-6500/8031 от 20.07.2016г. до ИД на ДФЗ.

Адв.П. – Запознах се с представените от ответника документи, не възразявам да се приемат последно изпратените. Голяма част от документите представени от фонда касаят друга програма – по мярка 11 за биоземеделие. Затова исках да бъде задължен органа да изпрати именно тази преписка, а не друга.

Съдът намира, че следва да приеме към доказателствата по делото изпратените с писмо вх.№6176/22.10.2020г. писмени доказателства, във вид на заверен препис, по опис /общо 83 листа/.

По отношение направените с заявление вх.№22/05.01.2021г. доказателствени искания в т.4 на заявлението, а именно: Да се задължи ответника лично или чрез процесуален представител да отговори на поставените под т.4.1, т.4.2, т.4.3 и т.4.4 въпроси, съдът намира същото за недопустимо по отношение на въпрос под т.4.1, т.4.3 и т.4.4, доколкото с така направеното доказателствено искане не се цели установяване на факти и обстоятелства, а се цели правен анализ на ответната страна. Въпрос под т.4.2, съдът намира за неотносим към предмета на делото. Ето защо, съдът намира, че следва да бъде оставено без уважение доказателственото искане, формулирано в т.4 на Заявление вх.№22/05.01.2021г. Съдът намира, че представените към същото допълнителни заявления, имащи характера на молби по реда на чл.192 от ГПК към Община Хасково и Община Стамболово, като трети неучастващи по делото лица, не съдържат конкретика по отношение на искането на жалбоподателя, такава, каквато същата следва да бъде и такава, каквато същата е изяснена от съда с Определение от 18.11.2020г. за оставяне без уважение на молби с идентично или сходно съдържание. Намира, че следва да даде възможност на жалбоподателя да конкретизира доказателствените си искания с нарочна молба.

Мотивиран така, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като писмени доказателства по делото всички документи във вид на заверен препис, постъпили от органа със съпроводително писмо вх.№6176/22.10.2020г. писмени такива, във вид на заверен препис, по опис /общо 83 листа/.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ формулирано в т.4 на Заявление вх.№22/05.01.2021г. доказателствено искане.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, с допълнителна молба към всяко едно от третите неучастващите по делото лица – Община Хасково и Община Стамболово по реда на чл.192 от ГПК, да конкретизира доказателственото искане за представяне на писмени доказателства находящи се у тях, като посочи документите по начин, по който за третото лице да е ясно, какво е вмененото му по реда на чл.192 от ГПК – задължение.

Адв.П. – Представям и моля да приемете Заявление, с описани в него доказателствени искания. По т.1: Ответната страна е била уведомена с писмо рег.№02-260-6500/8031 от 20.07.2016г. и писмо рег.№02-260-6500/8032 от 20.07.2016г. от „Одессаинвест 2012“ ООД за прекратяване на наемните договори. Предвид това, че същите не се съдържат в преписката, моля органа да бъде задължен да представи писмата по начина по които са входирани при органа, ведно с поставените върху тях резолюции, ако има такива. По т.2: Моля да задължите ответника да представи цялата преписка по мерки 211 и 212. По т.3: Моля да задължите ответника да представи справка за първоначално заявените имоти през 2013г., за които са били изплатени цитираните в АУПДВ суми и дали са били променяни те през следващите две години. По т.4: В случай, че не уважите това искане, то моля да назначите СТЕ, която да отговори на въпроса – Кои са по кадастрални номера и площи, първоначално заявените имоти през 2013г., дали същите са били променяни през 2014г. и 2015г., и ако има промени, то какви са те?

Във връзка с така направените в днешното съдебно заседание доказателствени искания с представеното заявление, съдът:

По т.1 – Намира, че следва да се задължи ответната страна да представи в оригинал Уведомително писмо рег.№02-260-6500/8031 от 20.07.2016г. и Уведомително писмо рег.№02-260-6500/8032 от 20.07.2016г., ведно с поставените върху тях резолюции при наличие на такива;

По т.2 – Намира искането за неконкретизирано, доколкото в същото не се посочва липсата на документи, съдържащи се по която и да е от тези преписки към приетите вече от съда писмени доказателства, съставляващи административната преписка по издаване на оспорения акт и изпратени от органа с посочване, че същата се изпраща в пълнота;

По т.3 – Намира, че се е произнесъл с протоколно Определение от 20.10.2020г., предвид което, не намира основание за ревизиране на същото в настоящото съдебно заседание;

По т.4: Намира, че следва да се допусне назначаването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с доказателствата по делото да отговори на въпроса - Кои са били първоначално заявените от„Одессаинвест 2012“ ООД площи през 2013г., като посочи същите по кадастрални номера и размер, както и да посочи, дали тези площи са били променяни през следващите две години – 2014г. и 2015г.?

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок от съобщаването, да представи в оригинал изпратените от „Одессаинвест“ ООД до Изп.-директор на ДФЗ - Уведомително писмо рег.№02-260-6500/8031 от 20.07.2016г. и Уведомително писмо рег.№02-260-6500/8032 от 20.07.2016г., ведно с поставените върху тях резолюции, при наличие на такива.

ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с доказателствата по делото да отговори на въпроса - Кои са били първоначално заявените от „Одессаинвест 2012“ ООД площи през 2013г., като посочи същите по кадастрални номера и размер, както и да посочи, дали тези площи са били променяни през следващите две години – 2014г. и 2015г. и ако има промени, то какви са те?

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по депозитната сметка на АдмС – Хасково.

По поименното определяне на вещото лице, съдът ще се произнесе в закрита заседание, след като по делото постъпят доказателства за внесен депозит.

С оглед отделяне на спорното от безспорното, в предходно съдебно заседание съдът е задължил жалбоподателя до датата на следващото съдебно заседание, писмено да удостовери, дали оспорва изплатените му суми за 2014г. в размер на 7969,91лв. и за 2015г. в размер на 8513,40лв.

 Адв.П. – От името на доверителя ми, заявявам, че не оспорваме посочените в акта суми, потвърждаваме, че сме ги получили.

С оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя, че не се оспорва получаването на посочените в оспорения акт суми, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Намира за безспорен факта, че посочените в оспорения акт суми за 2014г. в размер на 7969,91лв. и за 2015г. в размер на 8513,40лв. са изплатени на „Одессаинвест 2012“ ООД.

За събиране на доказателства ОТЛАГА и НАСРОЧВА  делото за 16.03.2021 г. от 11.15 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени от днес.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

Протоколът се изготви на 05.01.2021 г.

 

 

 

 

Съдия:

 

 

 

Секретар: