П Р О Т О К О Л

гр. Хасково, 05.01.2021 година

 

Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на пети януари през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РОСИЦА ЧИРКАЛЕВА

 

При участието на секретаря Мария Койнова

и прокурора 

сложи за разглеждане адм. дело № 176 по описа за 2020 година

докладвано от съдия Росица Чиркалева

на именното повикване в 11.51 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.М.Д., редовно уведомен от предходно съдебно заседание се явява лично. В съдебно заседание се представлява от адв.Й., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА“ – ПЛОВДИВ, редовно уведомен от предходно съдебно заседание, не изпраща представител.

Съдът докладва: По делото е постъпила молба вх.№7644/29.12.2020г. от гл.юрк. П. - процесуален представител на ответника, в която се сочи невъзможност за явяване в днешно съдебно заседание и липса на възражение да бъде даден ход на делото. Не се възразява по приемане на представените от третото неучастващо по делото лице „Еконт експрес“ ЕООД писмени доказателства във вид на оригинални документи. Сочи се липса на други доказателствени искания, при направени такива от страна на жалбоподателя, се иска възможност за запознаване и изразяване на становище по същите, и евентуално на ангажиране на доказателства свързани с тях. Ако съдът счете делото за изяснено от фактическа страна се прави искане за отхвърляне на жалбата и се претендира юрисконсултско възнаграждение, а при отмяна на оспорения акт и възлагане на разноски в тежест на ответника, се прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, в случай, че същото се претендира над определения в Наредба №1/2014г. – минимален размер.

Адв.Й. – Да се даде ход на делото. Не възразявам да бъдат приети към доказателствата по делото представените от „Еконт експрес“ ЕООД оригинали на документи.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва се писмо вх.№6914/24.11.2020г. от ръководител АО от третото неучастващо по делото лице - „Еконт експрес“ ЕООД, задължено по реда на чл.192 от ГПК – за представяне в оригинал на документи, ведно с приложени към същата доказателства в оригинал /общо 96 листа/.

Съдът, като взе предвид становището на страните по приемане на представените документи, намира, че следва да приеме към доказателствата по делото приложените към съпроводително писмо вх.№6914/24.11.2020г. писмени такива, представени в оригинал от третото неучастващо по делото лице -„Еконт експрес“ ЕООД / общо 96 листа/.

Водим от това, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА към доказателствата по делото: РКО №1050154944223, 5300024418160, 5300018255320, 1050158909235, 5300028473820, 5300019728878, 5300007367119, 71880001790576, 5300027255984, 5300025982332, 71880001836067, 5300017894773, 5300030979891, 5300014403701, 5300015932200, 5300009145951, 5300009146699, 5300009147085, 5300012373761, 5300038578973, 1051682038446, 1051682038736, 1051682461619, 1051682517798, 1051682518009, 1051682558852, 1051682560183, 1051682575828, 1051682806694, 1051682867817, 1051682890839, 1051682810011, 1051682870305, 1051682995480, 1051682995961, 1051683058887, 1051683267036, 1051683269009, 1051683269153, 1051683269238, 1051683269832, 1051683269979, 1051683270067, 1051683270241, 1051683271507, 1051683394121, 1051683732633, 1051689330765, 1051689415738, 1051689417244, 1051689499387, 1051689554314, 1051689555250, 1051689962881, 1051689964151, 1051690139364, 1051690321349, 1051690134659, 1051690655666, 1051691137543, 1051691138755, 1051691139387, 1051691191590, 1051691344194, 1051691345290, 1051691348741, 1051691447215, 1051691450222, 127803555, 127912335, 127912443, 1051690359540, 1051690600949, 1051690832920, 1051690932460, 1051691094860, 1051691098431, 1051691100059, 1051691123119, 1051691123409, 1051691130339, 1051691133040, 1051691135679, 1051691136782, 1051691273722, 1051691280874, 1051691306567, 1051691444368, 1051691445907, 1051691625842, 1051691928325, 128166867, 1051691753231, 1051692594635, 1051692595014, 1051692595281, 1051692596462, 1051692601739, 1051692818571, 1051692831754, 1051693045440, 1051693080786, 1051693085200, 1051693085248, 1051693085316, 1051693085453, 1051693215065, 1051693245093, 1051693359097, 1051693727995, 1051693750313, 1051695221453, 1051695198090, 130290226, 132586452, 1050105410180, 1050105420301, 1050105421711, 1050105422916, 1050105424330, 1050105425917, 1050105429236, 1050105429663, 1050105430430, 1050105430690, 1050105432571, 1050105413723, 1050105418612, 1050105474045, 1050105474410, 1051638256542, 1051638257778, 1051638256221, 1051638256801, 1051638257143, 1051638257402, 1051638256979, 1051681884211, 1051682039023, 71880000838857, 1051682577426, 1051681755993, 1051682576153, 1051681756075, 1051682556810, 1051682556599, 1051682037845, 1051682036961, 1051682807622, 1051682868999, 1051682559156, 1051682517958, 1051681756020, 1051682808063, 1051682517859, 1051682868197, 1051682869316, 1051682815054, 1051682867275, 1051682869835, 1051682815269, 1051682866926, 1051682815535, 1051682875232, 1051682889574, 1051682814842, 1051682873313, 1051682870831, 1051682872743, 1051682871296, 1051682874785, 1051682876123, 1051682873023, 1051682875775, 1051682874402, 1051682808360, 1051682875492, 1051681877008, 1051682874174, 1051682871975, 1051682995169, 1051683168593, 1051682996319, 1051682994827, 1051681875820, 1051682996807, 1051682995718, 1051683697734, 1051683524764, 1051683270692, 1051683267708, 1051682870565, 1051683272085, 1051683268781, 1051683272269, 1051683269467, 1051683685137, 1051683271958, 1051683270494, 1051682556315, 1051683272429, 1051683271705, 1051682994414, 1051683272054, 1051683268361, 1051683534749, 1051683269610, 1051682872224, 1051683265629, 1051683707662, 1051683272184, 1051683272146, 1051682996593, 1051683524023, 1051683269351, 1051683700946, 1051683683553, 1051683704937, 1051683272320, 1051683699134, 1051683685373, 1051683700427, 1051683945156, 1051683948263, 1051683403069, 1051683948546, 1051683703787, 1051689417657, 1051689554376, 1051689963406, 1051688697975, 1051689964687, 1051689962201, 1051689963727, 1051690078922, 1051690135557, 1051690126012, 1051690126821, 1051690152554, 1051690079356,  1051690136769, 1051689554857, 1051689554239, 1051689417503, 1051690128597, 1051690128016, 1051690128344, 1051689554772, 1051690126333, 1051690125435, 1051690125732, 1051690111773, 1051690320830, 1051690127057, 1051690118536, 1051690110301, 1051690320380, 1051690245676, 1051690127279, 1051690126647, 1051690358642, 1051690359373, 1051690359236, 1051690358437, 1051690649603, 1051690359342, 1051690358772, 1051690652801, 1051690601960, 1051690601441, 1051690591766, 1051690600369, 1051690600055, 1051690359755, 1051690602615, 1051690603100, 1051690359809, 1051690358574, 1051690359687, 1051691091739, 1051690600659, 1051691097489, 1051691096147, 1051690600185, 1051691100462, 1051691169629, 1051690920504, 1051690600482, 1051691171158, 1051691136072, 1051691098929, 1051691099544, 1051691138021, 1051691097137, 1051690359724, 1051691261415, 1051691133842, 1051691098653, 1051691129555, 1051691096802, 1051691281550, 1051691123577, 1051691443804, 1051691096475, 1051691091241, 1051691138519, 1051691297544, 1051691446102, 1051691447925, 1051691445013, 1051691445204, 1051691297407, 1051691494394, 1051691378984, 1051691445396, 1051691461129, 1051691296691, 1051691444528, 1051691444085, 1051691349090, 1051691138939, 1051691439838, 1051691098134, 1051691139820, 1051691094303, 1051691495162, 1051691435113, 1051691445532, 1051691379035, 1051691095652, 1051691618936, 1051691617250, 1051690932033, 1051691625309, 1051691139974, 1051691440926, 1051691101001, 1051691348260, 1051691625477, 1051691618608, 1051691261705, 1051691624579, 1051691617755, 1051691245286, 1051691621233, 1051691100806, 1051682036923, 1051691619377, 1051691436295, 1051691444696, 1051690919867, 1051691626016, 1051691753262, 1051691753156, 1051691752968, 1051691753101, 1051691922873, 1051691924099, 1051692227267, 1051692401018, 1051692020509, 1051692023029, 1051692541028, 1051692601227, 1051692600275, 1051692400844, 1051692595809, 1051691296837, 1051692400653, 1051692595601, 1051692601043, 1051692145226, 1051692599692, 1051692022855, 1051692597308, 1051691616154, 1051692227649, 1051692816621, 1051692596349, 1051692600022, 1051691929544, 1051692831228, 1051692997764, 1051692021773, 1051692597667, 1051693001743, 1051692594697, 1051692995487, 1051692594147, 1051692817420, 1051692594420, 1051692816218, 1051692995975, 1051693207794, 1051693002078, 1051693205844, 1051693013982, 1051693080731, 1051692997269, 1051693201846, 1051693137770, 1051693080960, 1051693080526, 1051693218349, 1051693080571, 1051693211890, 1051693080823, 1051693081028, 1051693012244, 1051692594321, 1051693138999, 1051693085460, 1051693085552, 1051693244935, 1051693001491, 1051693085514, 1051693085361, 1051693085163, 1051693139170, 1051693139804, 1051693355051, 1051693081073, 1051693085132, 1051693244911, 1051693080885, 1051693356638, 1051693245307, 1051693085651, 1051693139606, 1051693085620, 1051693011377, 1051693085415, 1051692815655, 1051693011643, 1051693085637, 1051693139989, 1051693204472, 1051693245185, 1051693244867, 1051693245024, 1051693080984, 1051693245123, 1051693511556, 1051693245253, 1051693245147, 1051693362035, 1051693244997, 128463853, 1051693514397, 1051693245277, 1051694725853, 1051694148171, 1051693011964, 1051693137961, 1050103458023, 132269854, 1050102165441, 1050105439112, 1050105416427, 1050105424835, 1050105421919, 1050105423869, 1050105409320, 1050105432878, 1050105404196, 1050105413150, 1050105405704, 1050105426884, 1050105428611, 1050105435862, 1050105294995, 1050105408743, 1050105406596, 1050105405247, 1050105432304, 1050105431932, 1050105436197, 1050105414652, 1050105422343, 1050105441313, 1050105431727, 1050105427775, 1050105440606, 1050105411125, 1050105429847, 1050105421261,1050105410630, 1050105419220, 1050105435008, 1050105292793, 1050105420967, 132664569, 1050105414973, 1050105418940, 1050105434537, 1050105427577, 1050105423210, 1050105408057, 1050105412504, 1050105415451, 1050105289434, 1050105433318, 1050105430942, 1050105442198, 1050105417905, 1050105437330, 1050105474243, 1050105474199, 1050105437057, 1050105415925, 1050105427157, 1050105474007, 1050105474229, 1050105474441, 1050105428949, 1050105441900, 1050105426570, 1050105474359, 1050106735220, 1050109160418, 1050109163426, 133507593, 1050109158002, 1050109162740, 1050109164102, 1050109163655, 1050109157777, 1050109161125, 1050109156770, 1050109160821 и РКО №1051643560528, 1051643788557, 1051643791540, 1051643791014, 1051643792424, 1051643792783, 1051643796392, 1051643794756, 1051643919418.

Адв.Й. – Госпожо Председател, документите, които са на оптичен носител и представляват снимки, не могат да бъдат приети като електронен вариант. Тъй като са част от административната преписка, но ги няма в оригинал на хартиен носител, при положение, че сме ги поискали да се представят в оригинал, то аз моля същите да бъдат изключени от доказателствения материал по делото.

От друга страна, за изясняване на делото, така, че съдът да може да направи правилна преценка, моля да бъде назначена графологична експертиза, вещото лице по която, след като извърши проверка в кориците на делото, включително и на снимковия материал на съдържащите се на оптичните дискове документи, както и на оригиналите приети по делото, да отговори на въпросите:

- На кои от оригиналните документи подписа е поставен от Т.М.Д.?

- Може ли да се инспектира подписа на документите, съдържащи се като снимков материал? Да се посочи изрично на кои документи липсва подпис и на кои не може да бъде извършена експертиза, както и причината, поради която не може да се извърши такава? В случай, че могат да се изследват – да се посочи, на кои от тях подписа е на Т.М.Д.?

Моля след извършване на експертизата да ми се даде възможност за съдебно-счетоводна експертиза.

Съдът намира за относимо направеното от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствено искане, за допускане изготвянето на съдебно-графологична експертиза, с поставени нарочни въпроси към нея, поради което намира, че такава следва да бъде допусната.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА и НАЗНАЧАВА съдебно-графологична експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото в оригинал разписки за доставка на пощенски пратки и получени наложени платежи, както и с тези представени с административната преписка като снимков материал такива, да отговори на следните въпроси:

-На кои от представените в оригинал документи, подписа е на лицето Т.М.Д. с ЕГН:**********?

-Възможно ли е извършването на графологично изследване на представените като снимков материал РКО и разписки за получени наложени платежи? При възможно извършване на такова изследване, да се посочи изрично на кои от тях е налице подпис на Т.М.Д.?

За сравнителен образец вещото лице да ползва наличните в базата данни на МВР образци, на подписи от подадени заявления за български документи за самоличност.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за извършване на експертизата в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по депозитната сметка на АдмС – Хасково.

По поименното определяне на вещото лице, съдът ще се произнесе в закрита заседание, след като по делото постъпят доказателства за внесен депозит.

За изготвяне на експертиза ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 16.03.2021г. от 09.45 часа, за която дата страните да се считат уведомени.

Заседанието приключи в 12.06 часа.

Протоколът се изготви на 05.01.2021 г.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

Секретар: